Eski Kitaplarım - Eskiden günümüze kitaplar

Go Back   Eski Kitaplarım - Eskiden günümüze kitaplar > Geri Dönüşüm ve Deneme Alanı > Geri Dönüşüm Kutusu


Konu Kapatılmıştır
 
Seçenekler
Alt 04-30-2018   #1
astrologiso
 
Üyelik tarihi: Nov 2016
Mesajlar: 3
User ID: 47469
Tecrübe Puanı: 0
Reputation: 10
astrologiso Yeni Üye
Standart Elimdeki kitapları upload edip paylaşacak biri var mı ?

Merhabalar,

Aşağıdaki listedeki tüm kitaplar elimde pdf olarak mevcut. Bunları upload edip paylaşacak biri varsa, hepsini buluşup verebilirim ona, veya yollarım bir şekilde.
Benim zamanım yok o yüzden.

Kod:
Tevfik Fikret.,000578N
"Süheyl ü nev-bahar = Suheil und nevbahar : inceleme, metin, sözlük.",000636G
Kamusu elfazi'l-Kur'âni'l-Kerim.,000660K
Istılahatü's-sufiyye.,001487K
Türk dünyasında eğitim reformu ve Gaspıralı İsmail Bey : 1851+.,013988
Azeri Türkçesi lugatı,014021
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : U-Z.,013800-05
Tezkiretü'ş-şuara : Riyazü'l-aşikin.,014020
Yunus Emre'de ilahi aşk ve insan sevgisi.,013948
Muhammed Ferid Vecdi : hayatuhu ve asaruhu.,014028
Harezm Türkçesi.,014019
"XVI.-XVII. yüzyıl'da İstanbul'da gündelik hayat : kurumsal, iktisadi, toplumsal tarih denemesi.",014143
Studies on Ottoman diplomatic history.,014092-03
İstiklal mahkemeleri,014091
Dil davası : Faruk Kadri Tumirtaş ile mülakat.,001473G
Osmanlı idaresinde ermeniler.,014077
Hanefi fıkhının esasları.,014149
Osmanlı İmparatorluğu?nda marjinal sufilik: Kalenderiler : XIV-XVII yüzyıllar.,014147
Anglo-Turkish relations : 1933-1939.,014086
Mezhepler arasındaki farklar : el-Fark beyne?l-fırak.,014155
Necati bey divanının tahlili.,014170
"Islam in modern Turkey : religion, politics and literature in a secular state.",014319
el-A'lakü'l-hatire fî zikri ümerai'ş-Şam ve'l-cezire.,014274
Anahatlarıyla İslam hukuku.,014322-02
"Şeyh Galib : hayatı, eserleri, sanatı ve bazı şiirlerinin açıklamaları.",014345
Şeyhi divanını tetkik.,001406G
Delailü'n-nübüvve eserleri.,014281
A glossary of sufi technical terms = Istılahatü's-sufiyye.,014311
Eski Türk dini,000649K
İslam hukuku makaleler bibliyografyası.,014273
Nurettin Topçu'ya armağan.,015392
Senusiler ve Sultan Abdülhamid.,014340
Nazım Paşa'nın hatıraları : Selanik vali-i sabıkı : bir devrin tarihi Ziya ve Mithat Paşalarla Kemal Bey?in hayatlarına ait hatıralar.,014341
Reste Arabischen heidentums : gesammelt und erlaeutert,015393
Divan-ı hadikatü'l-meani = Külliyat-ı şemsi.,014533
"Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk hanlıkları arasındaki münasebetlere dair arşiv belgeleri : Karabağ-Şuşa, Nahcivan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy (1578-1914).",015386
Kitabu evsafı Mesacidi'ş-Şerife.,001505G
"İskendername : inceleme, tıpkı basım",015428
Türkiye'de ilk tarikat zümreleşmeleri üzerine din sosyolojisi açısından bir araştırma.,015387
XX. yüzyılın başlarında yaşayan Azerbaycan yazarlarının biyografileri.,015397
Osmanlı Devletinde Surre-i Hümayun ve Surre Alayları.,015421
İttihatçı şeflerin gurbet maceraları.,015445
Saltanata giden yolda Muaviye Bin Ebi Süfyan.,015484
Hazreti Peygamber ve Hulefa-i Raşid?in döneminde askeri teşkilat.,015430
İslam ve batı : denemeler.,015449
The study of Arabic and Islam at german universities.,015612
"Abdulhamid II, Islam and the Arabs : the Cases of Syria and the Hijaz 1878-1882.",015614
el-Fasl fi'l-milel ve'l-ehva ve'n-nihal.,001490K-01
Osmanlı-Alman ilişkilerinin gelişim sürecinde Anadolu ve Bağdat demiryolları.,015677
Destur-i debiri.,015632
Milli mücadelede ittihatçılık.,015665
Meclis-i Mebusan ve Ayan Reisi Ahmed Rıza Bey?in anıları.,015675
Anadolu inkılabı : Milli Mücadele anıları: 1919-1923.,015673
Meratibü'n-nahviyyin.,015613
Osmanlı bankası aracılığı ile yapılan Osmanlı devleti borç anlaşmaları : metinler = Les contrats des dettes publiques l?etat Ottoman et la Banque imperiale Ottomane: textex.,015655-01
Mahmud Şevket Paşa'nın günlüğü: sadrazam ve harbiye nazırı.,015674
Abdülhamid'in haremi.,015678
Kur'anda dini ve ahlaki kavramlar,015691
Kutluk Bilge Kül Kağan Böğü Kağan ve Uygurlar.,001486N
Şehir düştü: bizanslı tarihçi Francis'den İstanbul'un fethi.,015717
Nüketü'l-Kur'ân li-Muhammed b. Ali el-Kereci : (el-müteveffa sene 360 h./970 m.).,015652
İslam düşüncesinde iman kavramı.,015692
İktidar ve tarih : Türkiye'de ?Resmi Tarih? tezinin oluşumu : (1929-1937).,015715
"Mezheplerin doğuşu ve içtihad tartışması : Şah Veliyyullah Dehlevi, Süyuti, Nablusi, Şeyh Davud, Sıddık Hasan Han",015694
İttihad ve Terakki ne idi?,015687
Varlık vergisi kanunu : tek parti rejiminde azınlık karşıtı politika örneği.,015721
Nizamiye kapısı ve yarıda kalan ihtilal,015680
Zwischen hadit und theologie.,015746
Tanzimat ve yönetimde modernleşme.,015731
Tuna Bulgarları ve dilleri.,001518N
Education assistance et culture Françaises dans l'Empire Ottoman.,015814
İstanbul'da gömülü meşhur adamlar : 1453-1978.,015787
"Tanımı, kaynakları ve tesirleriyle tasavvuf [Vefatının 10. Yılında Mehmed Zahid Kotku ve Tasavvuf Sempozyumu [1991 : İstanbul]].",015796
Constantinople.,015815
Gravür ve seyahatnamelerde İstanbul : 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl.,015782
Manufacturing and technology transfer in the Ottoman Empire : 1800-1914.,015813
Mirkatü'l-luga.,016040
İbnü'l-Arabi'nin eserleri ve kaynakları için misdak olarak :el-Fütuhatü'l-Mekkiyye.,016219-01
Les relations de l'administration Ottomane avec la Sanusiyya de 1835 a 1912.,015822
Türk hükümdarlarına ait Yunanca ahidnameler ve nameler (XIII-XV. yy.).,016023
Hazar ve Karay Türkleri : Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei meselesi.,001541G
Hazreti Muhammed (s.a.v)'in eşleri ve aile hayatı.,016004
Türk kavimleri.,016042
Thinkers of the east.,016099
İlk dönem İslam tarihi : bir önsöz.,016001
Türkiye'deki durum ve olaylar üzerine mektuplar : (1835-1839).,016225
Mohammed in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.,016008
Namık Kemal : hayatı ve eserleri.,016019
Harabat karşısında Namık Kemal : Namık Kemal?in eski edebiyata itirazları.,016243
Tanzimat edebiyatında fransız tesiri.,016224
Süleyman b. Ahmed et-Taberâni ve ?Fadlu'r-remy ve ta'limih? adlı cüz'ü.,015821
"Uluslararası birinci İslam araştırmaları sempozyumu (tebliğ ve müzakereler) = First International Symposium on Islamic Studies : 16-18 Eylül / September, 1985 İzmir [Uluslararası İslam Araştırmaları Sempozyumu (I : 1985 : İzmir)].",001563N
İbnü'l-Arabi'nin eserleri ve kaynakları için misdak olarak :el-Fütuhatü'l-Mekkiyye.,016219-02
Divan-ı Hakkı Bey.,000654G
Selçuk - name.,016240
Batı medeniyeti ve İslam.,016486
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi : sempozyum bildirileri : 11-12 Temmuz 1992.,016483
"Eski Türk dini (gök tanrı inancı) ve Alevilik, Bektaşilik",016505
Kurtuluş savaşına denizden gelen destek : Sovyetler Birliği?nden alınan yardımlar Kuva-yı Milliye donanması.,016477
İstanbul hükümetleri ve Milli Mücadele : son Meşrutiyet : (1919-1920).,016251
Muhtasar Kur'an tarihi = Hulasatü?l-beyan fi te?lifi?l-Kur?ân,016461
Abdülaziz Bekkine hazretleri.,016481
İslam düşüncesinin teşekkül devri.,001564N
"997-998 (1589-1590) tarihli Rumeli Kadıaskerliği ruznamesi (İstanbul Şer'i Siciller Arşivi, Rumeli Kadıaskerliği nr. 5).",016564
Belgelerle Ermeni sorunu,016512
Türkiye Selçukluları kültür hayatı : Menakıbü'l-Arifin'in değerlendirilmesi.,016501
An-nasir li-din Allah : 1180-1225 politik religion kultur in der spaeten Abbasidenzeit.,016630
Şifa-i şerif.,016492
Studies in jahiliyya and early Islam.,016601
951-959 (1544-1556) tarihli Rumeli Kadıaskeri Ruznâmesi : (İstanbul Müftülüğü Şer'i Siciller Arşivi) Rumeli Kadıaskerliği nr. 1).,016565
Hadis tenkidi yönünden el-Kafi üzerine bir inceleme.,016555
Resulullah'ın (s.a.v) annesi ve hanımları.,016508
The life of Mohammad,016578
1915'de Çanakkale'de Türk.,000682G
Kalaidü'l-cüman fi't-ta'rif bi-kabaili Arabi'z-zaman,001544K
Hazreti Peygamber'in (s.a.v) vefatından Emevilerin sonuna kadar siyasi ictimai hadiselerle hadis münasebeti.,016570
"993-994 (1585-1586) tarihli Rumeli Kadıaskeri Ruznâmesi : (İstanbul Şer'i Siciller Arşivi, Rumeli Kadıaskerliği nr. 3).",016563
Çeşmizade tarihi : vasıf tarihinin kaynakları : ıı.,016696
Prophecy in Islam : philosophy and Orthodoxy.,016661
Zeylu Mir'ati'z-zaman.,016676-01
Zeylu Mir'ati'z-zaman.,016676-02
Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde tanzimat.,016724
Modern Uygur Türkçesi grameri.,016715
"Mustafa Necati : kişiliği, ulusal eğitime bakışı, konuşma ve anıları.",016703
Bilginin gelişimi ve bilginin gelişimiyle ilgili teorilerin eleştirisi.,016737
Dikenli kestane; Hoca Hakkı.,001566G
Yazma kitap sanatları sözlüğü.,016778
Atebetü'l-hakayık.,016839
Gülbün-i hanan.,016845
Şem?dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi tarihi : Mür'i't-tevarih.,016788-02
"Ali Şir Nevai : hayatı, sanatı ve kişiliği.",016838-01
Şem?dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi tarihi : Mür'i't-tevarih.,016788-03
Kayseri şehri : Selçuklu Tarihi?nden bir bölüm.,016773
"Taşköprüzade Ahmed İsameddin Ebü'l-Hayr Efendi : (14 Reb. I, 901/2 Aralık 1495-30 Rec. 968/13 Nisan 1561) : hayatı, şahsiyeti, eserleri ve ilmi görüşleri.",016905
Şem?dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi tarihi : Mür'i't-tevarih.,016788-01
Hazreti Ali-Muaviye çatışması : İslamın doğuşu ve ilk ayrılıklar.,016911
"Nisan : (nisan, aynalı çeşme, merdiven, değirmen, sorgular, eşik).",001564G
Türkiye'deki tarihsel adlar.,016914
Kitabeler : Anadolu Türk tarihi vesikalarından.,016909
Anadolunun selçuklular devrindeki sosyal ve iktisadi tarihi üzerinde araştırmalar.,016953
Şem?dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi tarihi : Mür'i't-tevarih.,016788-04
"Tevrat, İncil ve Kur'an : Bıble et Coran.",016919
İslam hukukunda yöntem tartışmaları : usuldeki farklılığın fakihlerin ihtilafındaki rolü.,016923
"Mevlana Celaleddin : hayatı, felsefesi, eserleri, eserlerinden seçmeler",016915
Divan.,017044
"Atatürk inkılabı ve Ziya Gökalp, Yahya Kemal, Halide Adıvar.",017086
Avarların dili sorununa dair; Doğu Avrupada Türk oyma yazılı kitabeler.,017056
Tanzimat devrinde Shakespeare : tercümeleri ve tesirleri.,001556N
Zafername.,017041
Tanzimat edebiyatında kölelik.,017061
Yahudi tarihi ve siyonist liderlerin protokolleri.,017114
Kostantiniye ve Ayasofya efsaneleri.,017096
Balkan Savaşı?nda Edirne savunması günleri : Hafız Rakım Ertür?ün anılarından.,017107
Ömer b. Abdülaziz : V. reşid halife.,017117
Antik inançlar modern hurafeler.,017120
İlk dönem İslam toplumunun şekillenişi.,017113
Hadis-i şerifler ışığında ilahi kelamın müdafaası.,017166
Mehdilik.,017177
Yazma yolu ve yeni imla kuralları.,001595G
Ara dönem.,017159
Hinduizmin kutsal metinleri : Vedalar.,017129
Şermin.,017215
"Mezar, mezarlık ve mezartaşları üzerine bir bibliyografya denemesi.",017209
Osmanlı padişah portreleri : bir 19. yüzyıl albümü = 19.century album of Ottoman sultan's portraits.,017108
"Paşaların hesaplaşması : İstiklal Harbine neden girdik, nasıl girdik, nasıl idare ettik?.",017122
Divanu lügati't-Türk dizini : Arap alfabesine göre.,017224
Gelişen ve özleşen dilimiz.,017193
"Geschichte des Arabischen Schrifttums : Qur?anwissenchaften, hadith, geschichte, fiqh, dogmatik, mystik.",000659K-01
Mehmet Akif : bir İslam reformatörü.,017226
Hadis ıstılahları hakkında Nuhbetü'l-fiker şerhi.,001609N
Vahdet-i vücud ve ibn Arabi.,017231
Batı düşüncesinde dönüm noktası,017244
God and the new physics.,017285
İslam?da bilim ve medeniyet.,017236
Değişim sürecinde İslam.,017240
İbn Arabi'de varlık düşüncesi.,017245
Türk edebiyatında manzum mi'rac-nameler.,017299
Türkiye'de Amerikan mandası meselesi: 1919-1920 : 1919-1920.,017348
Ondördüncü asır betikleri.,017304
Osmanlılarda şiir.,017361
İslam kelamcılarına ve filozoflarına göre Allah'ın varlığı : (isbat-i vacip).,001610N
Mukayeseli edebiyat.,017331
Osmanlı imparatorluğunun çöküşü: 1914-1918: 1. Dünya Savaşı.,017360
Çanakkale'den hicaz'a: harp hatıraları.,017357
Saray hatıralarım.,017344
Şiir sanatı dersleri : cumhuriyet devri poetikası.,017364
Milli Mücadele?de Zonguldak ve havalisi.,017426
Çalışan saat.,017407
The origin of Islam in its christian environment.,017461
Science and civilisation in China : chemistry and chemical technology: paper and printing,017473
Bir duyarlığın çağdaş biçimleri: incelemeler.,017408
Putlar kitabı : (Kitab al-asnam).,001572N
Okumaya giriş.,017406
el-Muaraza ve'r-red ala ehli'l-fırak ve ehlü'd-daavi fi'l-ahv.,017670
Dialogue Islamo-chretien: sous le calife al-ma'mun: 813-834.,017411
Ursprung und Wesen der Knabenlese im Osmanischen Reich.,017441
Tarihi kaynak olarak XIV ve XV. asırlardaki bazı Türk menakıbnameleri.,017647
Yeni Türkiye bir garp devleti.,000672G
Kuman lehçesi sözlüğü.,017423
Untersuchungen zur geschichte des Osmanischen hofzeremoniells im 15. und 16. jahrhundert.,017443
Die Arabischen Studien in Europa : Bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts.,017454
Ahlak-ı Alâi'nin II. kitabı İlmü tedbiri'l-menzil'de eğitim = Ahlâk-ı Alâî.,017653
el-Kifaye fî ilmi'r-rivaye,001541K
İlmihal-i kebir,017660
La Syrie de Byzance a l'Islam VII-VIIIe siecles.,017720
Taşköprülüzade Ahmet Efendi : 1495-1561.,017733
Hekim Şanizade Ataullah : 1771-1826.,017730
Uygulamalı tefsir usulü ve tefsir tarihi : (başlangıcından tedvin dönemine kadar).,017740
II. Abdülhamid döneminin ilk yıllarında İslam birliği hareket.,017719
"The problems of external pressures, power struggles and budgetary deficits in Ottoman politics under Abdulhamid II (1876-1909): origin and solutions.",017693
Türcobyzantina et orienschristianus.,017686
Classical approaches to the study of religion.,017762
Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf,017799
Cumhuriyet dönemi Türk mizahı ve hicvi 1923-1983,001612G
Contemporary approaches to the study of religion : the humanities.,017764-01
Regionale reformen im Osmanischen reich am vorabend der Tanzimat : reformen der Rumelischen provinzialgouverneure im gerichtssprengel von Manastir (Bitola) zur zeit der herrschaft Sultan Mahmuds II (1808-39).,017850
Islam: the straight path.,017808
The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic.,017802
Further notes on the literature of the hurufis and their connection with the Bektashi order of dervishes.,017773
Kültürümüzde Diyarbakır.,017750
Minhacü'l-kerame fî ma'rifeti'l-imame.,017752
Three years in Constantinople or : domestic manners of the Turks in 1844,017856-03
"Baki: hayatı, edebi kişiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları.",017836
Three years in Constantinople or : domestic manners of the Turks in 1844,017856-02
Kanuni'nin oğlu şehzade bayezid vak'ası.,000700G
İslam mütefekkirleri ile garp mütefekkirleri arasında mukayese.,001617N
Calligraphers and painters : a treatise by Qadi Ahmad Son of Mir Munshi.,017859
İslamiyet gerçeği : İslamiyette ahlak anlayışı ve kadın sorunu.,017911
Koçi Bey risalesi.,017918
Three years in Constantinople or : domestic manners of the Turks in 1844,017856-01
Batıniliğin içyüzü.,017914
Yeniçeriler.,017925
Hilmi Ziya Ülken,017863
"Hatıra yahud, Mir'at-ı Bursa.",017921
Kanuni devri : Osmanlıların Hint Okyanusu politikası ve Osmanlı Hint müslümanları münasebetleri : 1517-1538.,017926
Dinler tarihi,017913
Islam and cultural change in the Middle Ages.,001630K
General Harbord'un Anadolu gezisi ve raporu : Ermeni Meselesi?ne dair raporu : Kurtuluş Savaşı başlangıcında.,017932
Halid Ziya Uşaklığil'in Servet-i fünun edebiyatı hakkında görüşleri.,017951
Hacı Arif Bey.,000659N
The rise of the Ottoman Empire.,017931
Ara nesilde tenkid.,017956
"Kemalizmin fikir kaynakları : Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp.",017962
Die staatsverwaltung der Grosselguqen und Horazmsahs : 1038-12.,017992
Üç İzmir.,017979
ABD-Türkiye-Nato-Ortadoğu.,017984
Emeviler döneminde Mühellebiler ailesi.,017955
"Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi = divanı : hayatı, şahsiyeti, tarikatı ve eserleri.",001651G-02
Gambling in Islam.,018039
Târîhu meyyafarıkin ve Amid : kısmü'l-Artukiyyin = A critical edition of the Artukid section in tarih Mayyafarikin wa Amid = Tarih Meyyafarikin va Amid (Artuklular kısmı).,017997
Christianity among the Arabs in pre-Islamic times.,017954
The spiritual background of early Islam : studies in ancient arab concepts.,018040
İki devrin perde arkası,017969
Menakıbnameler: kültür tarihi kaynağı olarak metodolojik bir yaklaşım.,018045
İstiklal mahkemeleri.,018148
Asrısaadetin büyük kadınları.,018058
Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu.,018063
Yesevi'nin fakrnamesi.,018108
Ziya Gökalp.,001632G
Hanefi mezhebinde ictihad felsefesi.,018060
Osmanlı devletinde millet sistemi.,018159
Ermeni sorunu 1914-1923 : (devletin dış politika araç alternatifleri üzerine bir inceleme).,018046
Klasik arap literatürü.,018084
Süryaniler açısından 451 Kadıköy konsili.,018137
The metaphysics of created being according to Abu l-Hudhayl al-Allaf : a philosophical study of the earliest Kalâm.,018095
Die schreiben Süleymans des prachtigen an Karl V. Ferdinand I. und Maximilian II..,018087-01
Milli Mücadelede Güney Cephesi : Urfa: 30 Ekim 1918 / 11 Temmuz.,018222
Gelenek.,018154
Bibliography of Islamic and Middle Eastern studies in Japan : 1868-1988,018169
Kur'an tefsirinin doğuşu ve buna hız veren amiller.,001618N
Etudes d'Islamologie.,018248-01
Aydın ve aydın.,018168
A history of the Arab peoples.,018242
Türk milliyetçiliğinin büyük önderlerinden Prof. Dr. Mümtaz Turhan : (bütün yönleriyle).,018233
"İlim, amel, seyrü süluk.",018227
Syria 1945-1986 : politics and society,018256
Approaches to the Qur'an.,018253
Etudes d'Islamologie.,018248-02
The making of modern Turkey.,018255
Ibn Rushd = Averroes.,018259
Kur'an-ı Kerim açıklaması: Fatiha ve Bakara sureleri.,001647N
The concise encyclopedia of western philosophy and philosophers,018263
Types of religious experience Christian and Non-Christion,018373
The origins of christianity: a historical introduction to the.,018376
In the garden of myrtles: studies in early Islamic mysticism.,018320
Muhammad : prophet and statesman.,018378
Islam,018362
Ideals and realities of Islam.,018336
A commentary on the creed of Islam.,018388
Almanca-Türkçe sözlük.,018412-02
Ottoman empire and Islamic tradition.,018322
Fetwa und siyar : zur international-rechtlichen gutachtenprax is der Osmanischen Şeyh ül-Islam vom 17. bis 19. jahrhundert unter besonderer berücksichtigung des ?Behcet ül-Fetava?.,001620K
Tohum; Künye,018283
A history of the Ottoman Empire to 1730 : chapters from the ca : chapters from the Cambridge history of Islam and the New Cambridge modern history.,018345
Mizanü'l-evzan : (vezinlerin terazisi).,018436
Orhon yazıtları.,018431
Eski Türkçenin grameri.,018428
Almanca-Türkçe sözlük.,018412-01
An introduction to the history of sufism : the Sir Abdullah Suhrawardy lectures for 1942.,018399
Hilafet ordusunun menkıbeleri ve Türkler?in faziletleri.,018489
Ahmet Mithat Efendi.,018502
The Near East since the First World War.,018453
Akifname : (Mehmed Akif).,001628G
"Osmanlı-İran-Rus ilişkilerine ait iki kaynak : I. Petros di Sarkis Gilanentz?in kronolojisi, II. Nadir Şah devrine ait bir anonim kronoloji.",018497
Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisi ile Türk dilinin yaşı..,018434
Azerbaycan'da Türk alfabesi tarihçe.,018435
Katalog dokumentow Tureckich : dokumenty do dziejow Polski i Krajow osciennyeh w latach : 1455-1672.,018448
Kıbrıs'ın İngiltere'ye geçişi ve adada kurulan İngiliz idaresi.,018519
Sapıklarla dinsizlerin çeşitli mezhepleri = El-Fırakü'l-müfterika beyne ehli'z-zeyg ve'z-zendeka.,018580
İslam felsefesinde Allah'ın varlığının delilleri.,018612
"Söyleyiş sesbilimi, akustik sesbilimi ve Türkiye Türkçesi.",018603
Sergüzeşt,018641
Anadolu beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu devletleri,018610
Türkçemiz.,001619G
Katip Çelebi.,018653
Siretü?ş-şeyhi?l-ekber Ebu Abdullah İbnü?l-Hafif eş-Şirazi.,018666
İhyau ulumi'd-din.,018642
Türkmen ülkesi (=Doğu Anadolu) adı ve emperyalizmin etkileri.,018693
İstanbul'un bir yüzü,018674
İslam dünyası : kısa kronoloji,018608
Büyük celali karışıklıkları başlaması.,018701
İstanbul fethinin insani ve medeni kıymeti.,018706
Asafname = Âsafnâme.,018722
Türk tarihinin ana hatları: medhal kısmı.,018695
Divan şiirinde sapık sevgi.,001653G
Karahanlı devlet teşkilatı : (XI. yüzyıl) (Türk hakimiyet anlayışı ve Karahanlılar).,018732
Anadolu Selçuki Devleti tarihi.,018675
Celali isyanları: 1550-1603.,018705
Siyasetname.,018721
"Eslaf : eski bilginler, düşünürler, şairler.",018760
Minhacü'l-fukara; Huccetü's-sema.,018737
Osmanoğulları?nın varlıkları ve II. Abdülhamid'in emlaki.,018791
Aspects of Mevlana 1971.,018725
Discourses of Rumi.,018767
Din üstüne.,018845
Mehasinü'l-asar ve hakaikü'l-ahbar.,000752N
İslam medeniyeti.,001651N
Dil ve kültür,018848
Kostantiniye muhasarası ruznamesi : 1453.,018932
Şam valisi Muaviye : Ebu Süfyan'ın oğlu.,018858
Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyası: 1817-1819.,018792
Yavuz Sultan Selim.,018796
Kanuni'nin oğlu şehzade bayezid vak'ası.,018960
Türk azizleri : İsmail Hakkı Bursalı ve Ruhü?l-beyan müellifi.,018901
Kamûs-ı Fransevî : musavver Türkçeden Fransızcaya lügat = Dictionnaire Turc-Français.,018918
İslam tarihinde ilk Melamet.,019081
Ariflerin menkıbeleri.,019001-02
Mev'ut hüküm,001656G
Karakoyunlular : başlangıçtan Cihan Şah'a kadar.,018957
Kutadgu bilig,018904
Rusçuk ayanı Mustafa Paşa'nın hayatı ve kahramanlıkları.,018942
"Fatih devri ilim, sanat ve içtimai tekamül hamlelerine umumi nazar.",018951
İstanbul hayatı : hicri onbirinci asırda : 1000-1100.,018962
Hayali Bey divanı.,018979
Batınilerin ve Karmatilerin iç yüzü.,019083
Melamilik ve melamiler.,019084
Fatih Mehmet II vakfiyeleri.,018983
"Mevlana: hayatı, şahsiyeti, eserlerinden parçalar.",019102
Mu'tezile'nin doğuşu ve kelami görüşleri.,001662N
"Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, ki.",018945
Divan-ı sami.,019114
Schejch Nureddin Mehmed Cerrahi und sein orden : 1721-1925.,019116
al-Kuschairis Darstellung des Sufitums.,019105
Le destan d'Umur Pacha.,019144
900. Ölüm yıldönümü münasebetiyle büyük İslam hukukcusu Şemsu?l-Eimme es-Serahsi armağanı.,019123
Halk şiirinde türler.,019186
Çandarlı Vezir ailesi.,019143
Rubailer.,019191
Kur'an tarihi.,019189
Hazreti peygambere dil uzatanlar.,001676N
İhyau ulumi'd-din: el-ibadat.,019306
Tercüme-i etvakü'z-zeheb fi'l-mevaiz ve'l-hutab.,019351
Bir avuç saçma,019204
Turfanda mı turfa mı.,019281
Bize göre; Gurebahane-i laklakan; Frankfurt seyahatnamesi.,019292
Tanzimat edebiyatı tarihi notları.,019317
Kamusu elfazi'l-Kur'âni'l-Kerim.,000660K
Divan.,019349
İstanbul: xvııı.asırda.,019321
Anadilden derlemeler.,019305
The Ottoman Empire : conquest-organization and economy.,001664K
Yunus ile Aşık Paşa ve Yunus'un batıniliği.,019337
"Osmanlı Türkçesi grameri: eski yazı ve imla: Arapça, Farsça,..",019307
Pir Sultan Abdal.,019369
Hurufi edebiyatı örnekleri : Mesnevi-i Penahi.,019342
Ibrahim Müteferrika : bahnbrecher des buchdrucks in der Türkei.,019394
Divanu lügati't-Türk dizini : Arap alfabesine göre.,019374
Mevlid.,019474
Fatih ve fütuhatı : Adalar denizi ve Akdeniz fütuhatı.,019512-02
Terciibend ve terkibibend.,019478
Kutadgu bilig ve kültür tarihimizdeki yeri.,019541
The mamluk military society.,001662K
Prototürkçe'den bugünkü Kürtçeye.,019633
Prens kalyanamkara ve papamkara hikayesinin Uygurcası.,019673
Türk romanında köye doğru: bir araştırma.,019610
Gelişen ve özleşen dilimiz.,019634
Dil çıkmazı.,019579
Osmanlı şiiri tarihi.,019693
Mecalis-i seb'a : yedi meclis.,019685
Varaka ve Gülşah = Dasitan-ı Varaka ve Gülşah / İmadüddin Musa b. Muhammed b. Yahya Yusufi.,019689
Kürmanci ve Zaza Türkçeleri üzerine bir araştırma : inceleme ve sözlük.,019548
Atatürk ve Anzaklar.,019591
Beyânü'l-fark beyne's-sadr ve'l-kalb ve'l-fuad ve'l-lübab.,001693K
Türk dilinde ve başka dillerde özleşme.,019757
Yusuf ve Zeliha = Yûsuf u Züleyhâ.,019793
Tercüme-i hal-i Hazreti İbrahim Gülşeni.,019796
XVII nci asır sazşairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman hikayesi.,019715
Altun Yaruk'tan iki parça.,019809
Osmanlı imparatorluğunda derbend teşkilatı.,019686
Sefinetü'l-vüzera.,019728
Türkistan'da öldürülen Türk şairleri : mazlum Türklerin hayatından parçalar.,020001
Abdi tarihi : 1730 Patrona ihtilali hakkında bir eser.,019667
Falaka.,020012
Güneş yaprak.,001679G
Kaygusuz : Vize'li Alaeddin.,019800
Patrona isyanı: 1730.,020150
Bülbülistan.,020173
Kutb'un Husrev ü Şirin'i ve dil hususiyetleri.,020119
Profesör Mehmet Ali Ayni : hayatı ve eserleri.,020236
Şeyhî'nin Harnâme?si.,020170
Akl vu aşk.,020215
Doğumunun 80. yıldönümü münasebetiyle Ziya Gökalp'in ilk yazı hayatı : 1894-1909.,020226
İstanbul fethiyle kalelerinin manzum ve mensur tarih ibareleri.,020329
Dilbilim sorunları.,020244
Züğürtler : bir perdelik piyes.,001705G
Kırım hanlığı'nın siyasi durumu: 1532-1577 yılları arasında.,020310
Prens Sabahattin.,020312
Büyük fetih.,020347
Geri kalmış denilen alanların sosyolojisine giriş ve sosyolojide ampirik araştırma tekniklerine giriş = Einleitung zu einer soziologie der sogenannten rückstandigen gebiete.,020339
"Dil üzerine : düşünceler, düzeltmeler",020234
Divan : tenkidli basım.,020220
Fatih'in hayatı ve fetih takvimi.,020331
La sagesse des prophetes: fuçuç al-hikam.,020381
"Rumeli'de yürükler, tatarlar ve evlad-ı fatihan.",020314
Hanedan-ı nevbahti : (İlm-i kelamın zuhuru ve ilk mütekellimler) (dördüncü fasıl).,020289
"Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddin : hayatı, eserleri, tarikat anlayışı ve Halidiyye tarikatı.",001667K
Çaka Bey : İzmir ve civarındaki adaların ilk Türk bey,020384
Divan.,020399
Ettuhfet-üz-zekiyye fil-lugat-it-Türkiyye = et-Tuhfetü'z-zekiyye fi'l-lugati't-Türkiyye.,020431
Beyan-ı menazil-i sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han.,020438
Mehmed Emni Beyefendi (Paşa)'nın Rusya sefareti ve sefaretnamesi.,020495
Yassıada broşürü : Ekim 1960.,020417
Fatih devri hattatları ve hat sanatı.,020465
Anadolu?da İslamiyet : Türk istilasından sonra Anadolu tarih-i dinisine bir nazar ve bu tarihin menbaları.,020407
Osmanlı - İran siyasi münasebetleri : 1578-1590.,020462
Kutbname.,020496
Mür'i't-tevarih.,000777N-01
100 soruda İslam tasavvufu,001688K
The sufi orders in Islam.,020578
Türk mitolojisi.,021833
Two statesmen of mediaeval Islam : vizir ibn Hubayra and caliph an-Nasir li Din Allah (553-622 AH/1158-1225 AD).,021819
Üss-i zafer,021892
Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları,021850
"Şemail-i şerife : Resulullah (s.a.v)'in yaşayışı, tavır ve hareketleri.",021881
The Turco-Ragusan relationship : according to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the state archives of Dubrovnik.,021910
"Beyoğlu : kısa geçmişi, argosu",021830
Das vilajetname des Hadschim Sultan = Vilayetname-i Hacim Sultan.,021906
Derwisch-ordens der bektaschis : beitraege zur kenntnis.,021908
Tevhid kitabı = Kitabü't-tevhid; Akaid risalesi = Risale fi'l-akaid.,001682N
Die Osmanische chronik des Rustem Pascha.,021899
Malazgirt armağanı.,020522
The Turkish letters of Ogier Ghiselin de Busbecq : imperial ambassador at Constantinople 1554-1562.,021911
Kayseri tarihi: en eski zamanlardan osmanlılara kadar.,021954
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin Fransa sefaretnamesi.,021918
Halk edebiyatında Hamzanameler.,022016
The emergence of modern Turkey,021950
Uygurların siyasi ve kültürel tarihi: hukuk vesikalarına göre.,021931
Das vilajet-name des Haggi Bektasch : ein Türkisches der wisch.,021916
Türkiye inkılabının içyüzü.,022022
Mezhepler arasındaki farklar : el-Fark beyne?l-fırak.,001663N
Fıkıh usulü : İslam fıkhını araştırma ve kavrama yöntemi.,022111
Cemil meriç.,022060
Baris-Hamit-Hamitabat tüm yönleri ile Isparta.,022038
The rise of the Ottoman Empire.,021976
Alep : essai zur le developpement d'une grande ville Syrienne.,021965
Arguments for the existence of God.,022121
Osmanlı - İran siyasi münasebetleri : 1578-1612.,022118
Sketches of turkey in 1831 and 1832.,021959
İstanbul için şehr-engiz.,022146
"Şia, havaric ve ehl-i sünnette takıyye.",022135
Osmanlı imparatorluğu?nda dağlı isyanları.,001706K
Asrımızda hıristiyan-müslüman münasebetleri.,022139
Filistin ricatı : erkan-ı harb binbaşı Vecihi Bey'in anıları,022151
İslam: süreklilik ve değişim.,022158
Kur'an'ın anlaşılmasında iki mesele.,022159
Türk ahlakçıları.,022140
Studies in early hadith literature : with a critical edition of some early texts = Dirasat fi'l-hadisi'n-nebevi,022167
Kur'an kıssalarına giriş.,022161
Literature on hadith in european languages: a bibliography.,022168
1915'de Çanakkale'de Türk.,000682G
Theories de lacte humain en theologie musulmane.,022186
İslam-Osmanlı aile hukuku.,001719N
el-Vücuh ve'n-nazair : (Kur?an?daki çok anlamlı kelimelerin farklı manaları ve benzerleri).,022144
Exegese langue et theologie en Islam: l'exegese coranique de..,022185
Risaletü'l-besmeleti'l-hadimi.,022244
The structure of the ethical terms in the Koran : a study in s.,022344
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümeleri üzerine bir inceleme.,022227
Poetry's voice society's song : Ottoman lyric poetry.,022353
The Qur'an : translated with a critical re-arrangement of the surahs.,022352-02
The Qur'an : translated with a critical re-arrangement of the surahs.,022352-01
Hâşiyetu Risâle fî usuli'l-hadis.,022254
The recited Koran : a history of the first recorded version.,022354
"Fıkıh usulü : İslam hukukunun kaynakları, metodu ve felsefesi.",001712N
"Religion, law and learning in classical Islam.",022301
Vahdeddin'den Mustafa Kemal'e.,022370
Romania and the Turks : c. 1300-1500.,022303
Islam and the west: the making of an image.,022319
Shi'ism and social protest.,022323
İttihat ve terakki cemiyeti: 1896-1909.,022262
Mukayeseli dinler tarihi : (insanın yaratılışındaki ilahi felsefe),022372
Introduction to altaic linguistics.,022404
Türkiye'de dini hayat: İzmir örneği.,022375
Mecamiü'l-edeb.,022430
Dalaletten hidayete = el-Munkız mine'd-dalal.,001677N
Divan-ı Leyla Hanım.,022647
Elli dört farz şerhi.,022502
Hadith: a select and annotated guide to materials in the engl.,022704
Denizli ili turizm envanteri.,022720
Behcetü'l-fetava maa'n-nukul.,022497
"Dini Türk halk hikayelerinden geyik, güvercin ve deve hikayeleri : kaynakları ve metin tesisi.",022705
İdama beş kala.,022790
Literature on hadith in european languages: a bibliography.,022703
Nazmü'l-feraid ve cem'i'l-fevaid.,022449
Gaziantep savunması.,022818
Buhari'nin kaynakları hakkında araştırmalar.,001716N
Ne kızıl sultan ne ulu hakan Abdülhamit gerçeği,022811
"The early versions of the new testament: their origin, transm.",022755
Hazreti Muhammed ve Charlemagne.,023300
Penseurs musulmans et religions İraniennes: abd al-jabbar et..,023080
Osmanlı çalışmaları : ilkel feodalizmden yarı sömürge ekonomisine.,023299
Gizli belgelerle Çerkes Ethem.,022814
Türk dış politikası incelemeleri için kılavuz : 1919-1993.,023310
al-Kufa : naissance de la ville Islamique.,022762
İstanbul anıları: 1897-1940.,023306
Alevilik-Bektaşilik.,022774
Ateş : manzum piyes iki perde.,001727G
Mühimme defteri 90.,022776
Alevilikte dar : darın pirleri.,022819
Understanding zakat : an inquiry into the methodological problems of the science of economics.,022841
Amasya tarihi.,023312
"Kandilli, Vaniköy, Çengelköy : mekanlar ve zamanlar.",023327
Dönüyordu: bektaşilikte zaman kavrayışı.,023324
Emeviler.,023382
el-İhtiyar : Metni el-Muhtar lil-Fetva: İmam-ı A'zamın içtihad ve görüşleri.,023357
Ruzname : III.Selim?in sırkatibi Ahmed Efendi tarafından tutulan.,023314
Mustafa Kemal'in yanında iki Libya'lı lider : Ahmet Şerif-Süleyman Baruni.,023422
İslam tasavvufunda Halvetilik ve halvetiler.,001694K
The philosophy of religion.,023433
Ancient beliefs and modern superstitions.,023431
Halifeliğin sonu.,023407
An introduction to the philosophy of religion,023432
The history of religions: essays in methodology.,023442
The varieties of religious experience,023440
Islamic revolution and historical memory: an inguiry into the.,023388
Hediyetü'l-aşıkin.,023476
Dinde reformcular.,023469
Tercüme-i Kimya-yı saadet.,023482
Osmanlı sefirleri ve sefaretnameleri.,000770G
Kabe ve Haremeyn için Yemen?de Osmanlı hakimiyeti : 1517-1571.,001726K
Kanuni'nin oğlu şehzade bayezid vak'ası.,000700G
"İbn Haldun : hayatı, eserleri, fikirleri.",023381
Groundwork of philosophy of religion,023434
Mütekaddimin devri kelamcılarına göre bilgi kaynağı olarak keşf ve ilham.,023494
el-A'lakü'l-hatire fî zikri ümerai'ş-Şam ve'l-cezire = Description de la Syrie du nord.,023495
el-Kenzü'l-esna fi şerhi'l-esmai'l-hüsna,023484
Bolu'dan yetişenler.,023514
Nazım Hikmet ve Babıali : Serteller'in anılarında.,023531
İbn Sina?nın şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir ahlak risalesi.,023582
Album della guerra russo-turca del 1877-78.,023571
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Çapanoğulları.,001731K
The Qur'an as scripture.,023596
Problems and methods of the history of religions.,023632
Judaism in Islam.,023576
"Aleviler ve diyanet : araştırma, derleme, röportaj.",023609
"Myths, models and paradigms: a comparative study in science a.",023626
Meccan trade and Islam: problems of origin and structure.,023635
Anadolu ıslahatı ve Ahmet Şakir Paşa : 1838-1899.,023639
İlk Türk-İslam devletleri tarihi.,024218
Historia religionum : handbook for the history of religions : religions of the present.,023633
Farabi,024300
Risaletü'l-i'tikadi'l-imamiyye.,001756N
Approaches to the history of the interpretation of the Qur'an.,023656
Birinci Dünya Harbinde Türk harbi : Osmanlı imparatorluğu'nun siyasi askeri hazırlıkları ve harbe giriş.,024271-01
Belgelerle Milli Mücadele sırasında Anadolu?da ayaklanmalar ve merkez ordusu.,024256
Diyarbakır'da toprakta mülkiyet rejimleri ve toplumsal değişme.,024250
Birinci Cihan Harbinde Türk harbi : 1917 yılı hareketleri.,024271-03
II. Abdülhamid'in mirası.,024302
Die Deutschen verben mit praepositionen und ihre wiedergabe im Türkischen.,024245
Osmanlı Suriye'sinde Islahat hareketleri.,024292
The legacy of mediaeval Persian sufism.,024276
Understanding religious conversion.,024312
Müzehhib Karamemi.,001757G
History of Syria : including Lebanon and Palastine.,024338
Conversion to Islam.,024340
The triumphal sun : a study of the works of Jalaloddin Rumi.,024343
A history of heresy.,024398
Ibn Taymiyya against the greek logicians.,024402
The Orthodox church in the Byzantine Empire.,024397
Mehasinü'l-asar ve hakaikü'l-ahbar.,000752N
et-Tahbir fi't-tezkir.,024363
Cehm b. Safvan ve mekanetuhu fi'l-fikri'l-İslâmî.,024412
Greater Syria : the history of an ambition.,024404
Fakir sözleri: itlak tasavvufundan latifeler.,001761N
Men of wisdom Muhammed and the Islamic tradition.,024418
Suriye vilayetinin idari ve sosyal yapısı: 1840-1908.,024369
Bazı Kur'an ayetlerinden latif nükteler.,024445-14
Osmanlı devletinde müneccimbaşılık ve müneccimbaşılar.,024553
Muslim-Christian encounters : perceptions and misperceptions.,024547
Ottoman reform in Suyria and Palestine: 1840-1861: the impact.,024437
"Mesailu Nafi' b. el-Ezrak an Abdullah b. Abbas min tarikini rivaye Ebu Bekir Ahmed b. Ca?fer el-Hutteli, rivaye Ebu Tahir Muhammed b. Ali b. el-Allaf.",024820
İnanç esasları açısından Türkiye'de Ca'ferilik.,024551
Cumhuriyet dönemi edebiyatı : 1923-1950.,025239
el-Fusulü'l-mühimme fî ma'rifeti ahvâli'l-eimme aleyhimü's-selam.,024584
Pervane Muinüddin Süleyman.,001779N
World religions in war and peace.,025243
Türk lehçelerinin karşılaştırmalı dilbilgisi.,025257
Divan şiirinde na't.,025254
Sömürgeleşme tarihi.,025279
Hüseyin Rahmi Gürpınar?ın romanları ve romanlarında şahıslar.,025237
"Ortadoğu mitolojisi : Mezopotamya, Mısır, Filistin, Hitit, Musevi, Hıristiyan mitosları.",025287
Türk viyana.,025295
İslam nedir,025313
Egenin kurtuluşu.,025334
Cemaleddin Afgani : hayatı ve etrafındaki şüpheler.,025314
Jön Türklere dair vesikalar : edebiyatçı Jön Türklerin mektupları : (Ali Kemal ve Süleyman Nazif?den Mizancı Murad Bey?e).,001780N
Osmanlı ve safevilerde din-devlet ilişkisi.,025341
Tasavvuf nedir.,025316
Demokrasimizin ismet paşalı yılları: 1944-1973 : İnönü'nün son başbakanlığı 1961-1965,025351
Kültür ve eğitim tarihimizde yabancı okullar.,025323
Sahabe devri siyasi hadiselerinin kelami problemlere etkileri.,025320
II. Abdülhamid ve dönemi: sempozyum bildirileri.,025347
Osmanlı isyanlarında yabancı parmağı: bir imparatorluk nasıl..,025332
Demokrasimizin İsmet Paşalı yılları: 1944-1973 : demokrasiden darbeye : 1957-1960.,025352
Problems of religious pluralism.,025406
Cemaleddin Efgani ve Türk siyasi hayatı üzerindeki etkileri.,025393
İslamiyetin ilk devrinde dini-siyasi muhalefet partileri.,001776N
Mür'i't-tevarih.,000777N-01
A history of the baptists,025365
Şia inançları : Akaidü'l-imamiyye.,025432
"Ebu muslim: le porte, hache du khorassan.",025412
La traduction a l'epoque abbasside.,025401
Ibn aqil et la re'surgence de l'Islam traditionaliste au XIe siecle (Ve siecle de l?hegire).,025410
"Alevilik : doğuşu, yayılışı ve hususiyetleri.",025387
La geste de Melik Danismend : etude critique du Danismendname.,025413-02
Caferi mezhebi ve esasları.,025433
Postmodernism and Islam : predicament and promise.,025440
Mevlanadan sonra mevlevilik,001784K
Muhtar es-Sekafi.,025462
Aşık Virani divanı.,025434
I. uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi 14-18 Eylül 1981 : Bildiriler = I. International congres on the history of Turkish-Islamic science and technolog 14-18 September 1981 : Proceedings [Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (I : 1981 : İstanbul)].,025501-04
I. uluslararası Türk-İslam bilim ve teknoloji tarihi kongresi 14-18 Eylül 1981 : Bildiriler = I. International congres on the history of Turkish-Islamic science and technolog 14-18 September 1981 : Proceedings [Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (I : 1981 : İstanbul)].,025501-05
"Ebüssuud Efendi : ecdadı, evladı ve akrabaları.",025466
Altay dillerinin karşılaştırmalı grameri.,025444
Anatomie einer militaerhilfe : die Preussisch-Deutschen militaermissionen in der Türkei : 1835-1919.,025452
Shalom-salam : a resource for Jewish-Muslim dialogue.,025528
A history of the Jews : ancient and modern.,025499
Festivals of the jewish year.,025541
Resail-i İbn Kemal.,001790N
Law of desire : temporary marriage in Iran.,025587
Seyyid bey: hayatı ve eserleri.,025457
Towards a world theology : faith and the comparative history o+.,025556
The struggle for Syria : a study of post-war Arab politics 1945-1958,025595
Iraq since 1958 : from revolution to dictator ship.,025583
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025621-02
Faith versus materialism : the message of surat-ul-Kahf.,025624
A history of eastern christianity.,025542
Gaspıralı İsmail Bey'den Atatürk'e Türk dünyasında dil ve kültür birliği.,025505
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025620-01
Şevket-i Buhari : hayatı ve divanından seçmeler.,000727N
Mevlana ve etrafındakiler : risale.,001754N
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025621-01
Osmanlı sefirleri ve sefaretnameleri.,000770G
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025620-03
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025620-02
Candid penstrokes : the lyrics of meali an Ottoman poet of 16th century.,025638
Maenner um Bayezid : Eine prosopographische Studie über die Epoche Sultan Bayezids II. (1481-1512).,025639
Mustafa Ali's Fursat-name : edition und bearbeitung einer quelle zur geschichte des Persischen feldzugs unter Sinan Pasa 1580-1581.,025650
The doctrine of ijma in Islam.,025670
The theology of al-allama al-Hilli.,025654
The reign of Sultan Selim I in the light of the Selim-name literature.,025643
Eski Türkçede isim-fiiller.,001807N
Ilm al-akhlaq : English translation of his kitab al-nafs wa'l-ruh wa sharh quwahuma.,025682
Food and nutrition in Islam.,025676
al-Ghazzali's mishkat al-anwar : ?the niche for lights?.,025679
Foreign policy of hadrat Muhammad (s.a.v).,025678
Die Geschichte der Artuqidischen Fürstentümer in Syrien und der Gazira?l-furatiya : (496-812 / 1002-1409).,025648
The forgotten gaspel of saint barnabas.,025677
The reconstruction of religious thought in Islam,025703
An approach to the study of the Qur'an,025661
The muslim law of inheritance.,025696
Islam and christianity in the modern world.,025684
Mevlana?da Türkçe kelimeler ve Türkçe şiirler.,001795N
Concise history of muslim world.,025716-01
Censure of speculative theology = Tahrimü'n-nazar fî kütübi ehli'l-kelam.,025772
"Ortadoğu denkleminde Türkler, Kürtler, Araplar, Yahudiler.",025752
Criminal law of Islam.,025720-02
The struggle for the Ottoman Empire: 1717-1740.,025794
The theology of al-Ash?ari: the Arabic texts of al-Ash?ari?s kitab al-Luma? and Risalat İstihsan al-khawd fi ilm al-kalam = el-Lüma? fi'r-red ala ehli'z-zeyg ve'l-bida' = Risaletu fi istihsani?l-havz fi ilmi?l-kelam.,025773
Criminal law of Islam.,025720-03
Landschaftsgeschichte von Pamphylien Pisidien und Lykien im spatmittelalter.,025798
Gurgi Zaidan : his life and thought = Corci Zeydan : his life and thought.,025810
The Mameluke or slave dynasty of Egypt.,025796
Kutadgu Bilig incelemesi,001809N
Türkçe Kur'an-ı Kerim.,026019
Kenzü'd-dürer ve câmiü'l-gurer : ed-Dürretü'l-maziyye fî ahbari'd-devleti'l-Fatımiyye = die chronik des ibn ad-dawadari : der bericht über die Fatimiden.,025823-03
Muvazzah ilm-i kelam dersleri.,025896
Die fawaih al-gamal wa fawatih al-galal = Fevaihü'l-cemâl ve fevatihü'l-celal.,025802
Principles of christian theology,025829
Âsafnâme-i vezir Lutfi Paşa.,026071
Efkar-ı umumiyeyi tenvir : Cenab Şehabeddin bey'e birinci cevap.,026101
Fıkh-ı Hanefi'nin esasatı ve kıyas ve dine müteallik mesail.,026078
Şevket-i Buhari : hayatı ve divanından seçmeler.,000727N
Mesele-i şarkiye.,026109
Mevlevi adab ve erkanı.,001786N
Ahlak-ı dini.,026115
Irak seferi ve İttihad hükümetinin hayalat ve cehalet-i siyasiyesi.,026120
İran sefaretnamesi.,026181
Es'ile-i hikemiye,026102
Yunan illerinde zavallı esirlerimiz.,026177
[1073-75] Seferinin vekai-i esasiyesi Saint-Gothard'da Osmanlı ordusu.,026183
İlk büyük muharrirlerden Şinasi.,026195
Türkçe muhtasar usul-u fıkh.,026205
Kaşifü'l-esrar ve dafiü'l-eşrar.,026206
Hilal ve salib münazaası.,026186
Divan.,001816N
"Dilmesti-i Mevlana ve Gazali?de marifetullah, rubaiyat, Gazali?de marifetullah rubaiyat-ı Gazali, orfi de şir ve irfan.",026230
Muvaffakıyat-ı Osmaniye,026242
Padişahlarımızda din gayreti vatan muhabbeti.,026218
Kırmızı kitab : İttihad ve Terakki-ademi merkeziyet.,026212
Muharebe mektupları.,026219
Türkiye tarihi.,026244
Saraylarda mecnunlar.,026245
Ahmed Midhat Efendi.,026254
Gaziantep savaşı'nın iç yüzü.,026249-01
Pontus meselesi.,026257
Reşid Rahmeti Arat için.,001815N
Karadeniz.,026253
"Matbuat hatıralarından muharrir, şair, edib.",026278
İlaveli Kurban risalesi.,026261
Nasreddin Hoca.,026273
Mahkeme-i kübra,026284
Amasya tarihi.,026277
"İki mekteb-i musibetin şehadetnamesi yahud, Divan-ı harbi örfi : ve Said Kürdi.",026276
Tarihi simalar.,026377
Mahmud II. zamanında Bosna-Hersek.,000758N
Feylesof Rıza Tevfik.,026326
"İstibdat, meşrutiyet, cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım",001808G
Fatih Sultan Mehmed ve ressam Bellini.,026310
Esvat-ı sudur.,026274
Hazreti Hadimi : hayatı ve eserleri.,026342
Hakikat: Arabın nazariyeleri şükr-i ganim ve tanin.,026391
Sadullah Paşa yahut mezardan nida.,026389
Vak'a-i cedid.,026384
Siham-ı ilham.,026392
Manzum Kur'an tercümesi.,026427
Hallac-ı Mansur : Anadolu aleviliğinin felsefi kökenleri.,026454
"Vatan nasıl kurtarıldı : Nur dağları, Toroslar, Adana, Maraş.",026416
Fetihten sonraki İstanbul : ecnebi seyyahlara nazaran.,001819G
Byzantium in the near east : its relations with the Seljuk Sultanate of Rum in Asia Minor Armenians of Cilicia and the Mongols A.D. c. 1192-1237.,026437
Ziya Paşa'nın Amasya mutasarrıflığı sırasındaki olaylar : belgeler I.,026422
Edebi hatıralar.,026528
İslam aile hukuku,026467
Peygamberlik müjdeleri = Şevahidü'n-nübüvve.,026423
"Mehmet Akif : hayatı, sanatı, fikirleri.",026489
"Namık Kemal: hayatı, sanatı, fikirleri.",026490
Law and Islam in the middle east.,026565
A history of Christian missions,026584
The Abbasid revolution.,026438
Osmanlı devletinde siyaseten katl.,001805G
Tanzimat edebiyatında roman ve insan.,026514
al-Nasikh wa'l-mansukh = en-Nasih ve'l-mensuh fi'l-Kur'âni'l-aziz.,026557
Mysticism : a study and an anthology.,026583
The sources of Islamic law: Islamic theories of abrogation.,026576
The early church.,026578
Türklerin ve Moğolların eski dini.,026604
A social and economic history of the Near East in the Middle Ages.,026607
Istanbul : a glimpse into the past = İstanbul : geçmişe bir bakış = İstanbul : itlale ale'l-mazi.,026609
East encounters west : France and the Ottoman Empire in the eighteenth century.,026587
Müsnedu Aişe radıyallahu anha.,026619
Mahmud II. zamanında Bosna-Hersek.,000758N
Divan-ı kebir.,001854N-01
Fihi ma fih.,026664
Türkiye Cumhuriyeti'nde rejim ve asker ilişkisi üzerine bir inceleme.,026682
Hadisü'l-ifk.,026627
İslam düşüncesinde cihad ve savaş siyaseti.,026672
Hadislerle hazreti Ali.,026670
Büyük İslam velisi Muhammed Bahaeddin Şah Nakşibendi : hayatı şahsiyeti menkıbeleri.,026854
Vezaif-i etfal.,026718
el-Muhtasarat : temizlik ve ibadetler,026845
Türk ırkı niçin müslüman olmuştur ?.,026826
"The Üsküdar estates (tereke) as records of everyday life in an Ottoman town, 1521-1524.",026731
Yaşayan Türkçemiz.,001855N-02
Camilerimiz ve banileri Mahmud Paşa : hayatı ve şehadeti.,026869
Mürşid-i müteallim ve tercüman-ı mütekellim,026719
İthafü'l-ahlaf fi ahkami'l-evkaf.,026853
İmam-ı Azam'ın menkıbeleri.,026911
el-Mevahibü'l-ledüniyye.,026850
Hazreti peygambere şiirler antolojisi: na'tlar.,026947
İslam ülkelerinde misyonerlik ve emperyalizm.,026886
Türkiye tarihi.,026964
Halifelik : ne idi ? nasıl alındı ? niçin kaldırıldı ?.,026928
"İslamiyet bakımından Babilik, Bahailik ve hukuki durumları yargıtay kararları.",026875
Fihi ma fih.,001851N
İki komite iki kıtal.,026978
İntikad ve mülahazalar.,026990
İlm-i kelamdan akaid-i Adudiyye Şerhi Celal tercümesi.,026986
Esma-i hüsna şerhi.,026943
Ahmed Cevdet Paşa ve zamanı.,026983
Yunus Emre divanı.,026991
Yıldız faciaları : Abdülhamid sarayının zulümlü geceleri.,027002
Rehnüma-yı ma'rifet.,026996
Sultan Abdülhamid Sani'ye dair.,026994
Falaka.,027017
Yaşayan Türkçemiz.,001855N-01
Yıkılan müessese.,027009
Tarih-i Ata.,027048-02
Risale-i Behaiye.,027005
Muhammere ve vahdet-i Osmaniye yahud Meşrutiyete bir hizmet.,027011
Akaidü's-selef.,000757K
Makasıd-ı salikin.,027023
11 Nisan inkılâbı.,027069
Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim : hıristiyanlık üzerinde tedkikler.,027030
Baltacı Mehmed Paşa ve Büyük Petro: 1811-1911.,027070
Abdülhak Hamid - Süleyman Nazif.,027013
Bir olayın hikayesi.,001836G
Naima tarihi : Ravzatü'l-Hüseyn fi hulasati ahbari'l-hafikeyn.,027047-06
The Ottoman Emirate : (1300-1389) [A Symposium Held (I : 1991 : Rethymnon)].,027103
Children of Islam : concepts of childhood in medieval muslim society.,027082
The Ottoman state and its place in world history.,027108
Atatürk'e İzmir suikastinin içyüzü.,027101
Tarih-i Sultan Selim Han b. Sultan Bayezid Han.,027076
Netayicü'l-vukuat,027057
The coherence of theism,027136
Responsibility and atonement.,027139
Revelation : from metaphor to analogy.,027135
Yaşayan Türkçemiz,001856N-03
The long peace: Ottoman Lebanon : 1861-1920.,027142
"Ahi divanı : inceleme, metin.",027125
The age of the crusades : the Near East from the eleventh century to 1517,027176
Hadiqat ül-vüzera (der garten der Wesire) = Hadikatü'l-vüzera,027200
Formation of the modern state : the Ottoman Empire sixteenth to eighteenth centuries.,027187
Kimya-yı saadet.,027203
Mevzuatü'l-ulum.,027208-02
Ibn Rushd = Averroes.,027174
Syria and the French mandate : the politics of Arab nationalism : 1920-1945.,027188
An introduction to Ottoman poetry.,027161
Türk dili için.,001878N
"I am wind, you are fire : the life and work of Rumi.",027181
Reşit paşa'nın hatıraları.,027204
XV-XVI. asırlarda Edirne ve Paşa livası : vakıflar-mülkler-mukataalar.,000751N
The middle east since 1914.,027191
İnsan-ı kamil ve tasavvuf.,027213
Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar.,027234
Edebi yazılar.,027235
Peygamberimiz'in (s.a.v) inşikakü'l-kamer mucizesi.,027216
Üss-i inkılab.,027262
Bektaşi sırrı'nın müdafasına mukabele.,027231
Yaşayan Türkçemiz.,001855N-03
Mezahirü'l-vücud ala menabiri'ş-şühud.,027248
Mehasinü'l-asar ve hakaikü'l-ahbar.,027238
Ravzatü'l-kurra ve tarih-i Kur'an-ı Kerim.,027224
İlm-i kelam.,027266
Niza-ı ilm-u din = İslam-u ulum.,027272-01
What next in Turkey : glimpses of the American board's work in the near East.,027293
İbn Tufeyl'in hayatı ve felsefesi.,027296
Does god exist: an answer for today.,027278
The myth of Christian uniqueness.,027276
The myth of god incarnate,027275
Mektuplar.,001899N
The diary of a Turk.,027283
ed-Dahaya mine'l-havi'l-kebir.,027326
Asaru tatbiki'ş-şeriati'l-İslâmiyye fî men'i'l-cerime.,027330
el-Muhabbe ve'ş-şevk ve'l-üns ve'r-rıza.,027306
Şerhu telhisi'l-fevaid ve takribü'l-mütebaid ala akileti etrabü?l-kasaid.,027308
Taxation in Islam.,027299
Trends and issues in contemporary Arab thought.,027767
The metaphor of god incarnate.,027277
İslamda hoşgörü ve sınırı.,027797
Kuruluşundan bugüne kadar Isparta tarihi.,027780
"Vakayiname: 494-507 yıllarına ait Urfa, Amid ve Güneydoğu Anadolu.",001821G
Jung psikolojisi ve İslâm tasavvufu.,027781
Cemaleddin Afgani.,027775
Erzurum kongresi.,027817
Üçüncü meşrutiyet: 1920.,027819
İmadü'l-İslam : İslamın temel kitabı: büyük İslam ilmihali.,027785
Sivas kongresi.,027818
Milli şef dönemi: 1939-1945.,027822
Demokrasiye geçiş: 1946-1950.,027823
Şem'-u pervane : inceleme metin tıpkıbasım.,027827
Wittgenstein and religion.,027849
Akaidü's-selef.,000757K
Ef'alü'r-Resul ve delaletuha ale'l-ahkâm.,001888K
Evil and the god of love.,027850
An interpretation of religion : human responses to the transcendent.,027848
Mür'i't-tevarih.,000776N-03
The books and the parchments.,027857
Studies in defterology : Ottoman society in the fifteenth and sixteenth centuries.,027831
Buddhism and Christianity : rivals and allies.,027851
Suleyman the second and his time.,027835
Sultan II. Abdülhamid ve devri semineri: 27-29 mayıs 1992.,027862
Devrimler ve tepkileri: 1924-1930.,027820
"Buddha : his life, his doctirine, his order.",027871
"Bilinmeyen yönleriyle Şevket Süreyya Aydemir : yaşamı, görüşleri, eserleri.",001893G
Tarih-i Kur'an : (Kur'an-ı Kerim'in tarihi),027919
Türkçe-Urduca lugat.,027878
Nuhbe-i Vehbi efendi.,027921
Büyük mevzular.,027927
Şecere-i terakime,027923
Usul-i hadis ve mevzuat-ı Ali el-Kari tercümesi.,027941
İslam nizamı,027930
The prophet's concept of war.,027872
Meaning and messaga of the traditions.,027988-01
Târîhu Yahya b. Saîd el-Antaki.,028062
Namık Kemal'in mektupları.,001881N
Nusretname.,027948-03
"Meşhur Rumeli ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılık Oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa.",027955
İslam sevgi ve tasavvuf.,028693
Rabiatü'l-Adeviyye.,028483
Sultan Ahmed ve divanı.,028704
Atsız armağanı.,028709
Pendname-i Zarifi.,028713
İslamda düşünce ve inanç özgürlüğü.,028694
Türk edebiyatında şehr-engizler ve şehr-engizlerde İstanbul.,028715
Osmanlı yanlısı İngiliz dış işler komiteleri.,028690
Le vizirat Abbaside.,001912K-01
Karapapak ve Terekemelerin siyasi ve kültür tarihine giriş.,028703
Edevatü't-teşbih : delaletuha ve isti'malatuha fi'l-Kur'âni'l-Kerim.,028311
en-Neşatü'z-zirai fî hayber fi'l-cahiliyye ve hatta nihayeti ahdi Ömer b. el-Hattab 23-644.,028607
Yahudi kutsal kitabında Tanrı inancı.,028723
1720-1724 Osmanlı-İran münasebetleri ve Silahşör Kemani Mustafa Ağa?nın Revan Fetih-Namesi.,000778N
"The physical theory of kalam: atoms, space and void in basria.",028734
İstanbul hükümetleri ve Milli Mücadele karşıtı faaliyetleri : (4 Mart 1919-16 Ekim 1920).,028750
Studies in early muslim jurisprudence.,028757
Qur'ans and bindings from the Chester Beatty library : a facsimile exhibition.,028784
Musahiblik.,028769
Yusuf ve Zeliha = Yûsuf u Züleyhâ.,001909N
The Islamic threat : myth or reality.,028759
God and the universe of faiths : essays in the philosophy of religion.,028740
Mahmud Shaltut and Islamic modernism.,028755
Authority and political culture in Shi'ism.,028798
A history of judaism : from Abraham to Maimonides.,028804-01
Pre-Ottoman Turkey : a general survey of the material and spiritual culture and history c. 1071-1330.,028806
el-Câmiu : tefsiri'l-Kur'ân = al-Gami : Tafsir al-Qur'an = Die Koranaxagese I.,028785
Hıristiyan inancı = kutsal kitaplar kilise babaları ve belgelerine göre açıklanan Hıristiyan gerçekleri.,028801
L'Islamisme au point de vue social.,028894
Tevsikü'n-nusus ve zabtuha inde'l-muhaddisin.,028985
Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri,001912N
Çelebi Cemaleddin Efendi'nin savunması : müdafaa.,028944
Ezoterik-batıni doktrinler tarihi.,028956
Hagarism : the making of the Islamic world.,028822
A history of Judaism : Europe and the new world.,028804-02
Hacı Bayram Veli ve tasavvuf anlayışı.,028937
Dr. Markus : (1870-1944) : Osmanlıdan cumhuriyete geçişte Türk yahudilerinden görünümler.,028924
Avec les vaineus : la campagne de thrace.,028870
Mir'atü'z-zaman fî tarihi'l-a'yan.,029049-02
Nesirler ve mensur yazılar.,029076
Ottoman administration of Iraq: 1890-1908.,029013
XI. Yüzyıl Türk şiiri.,001876N
The meaning and end of religion,029072
Hak dini Kur'an dili.,029087-05
Mir'atü'z-zaman fî tarihi'l-a'yan.,029049-01
Knowledge and the sacred.,029094
Mirzazade Mehmed Salim Divanı tenkitli basım.,029078
The assassins : a radical sect in Islam.,029101
A young muslim's guide to the modern world.,029136
Tarih-i Ebü'l-Feth.,000783N
Christian Arabic apologetics : during the Abbasid period : 750-1258.,029141
Buddhism: its doctrines and its methods.,029105
Yusuf ve Zeliha: tenkidli basım = Yûsuf u Züleyhâ.,001910N
The zen doctirine of no mind,029126
Eratnalılar : (1327-1381).,029152
The mind of god: science and the search for ultimate meaning.,029123
Arabic grammer and Qur'anic exegesis in early Islam.,029140
A history of the sciences.,029207
"The problem of creation in Islamic thought qur'an, hadith, commentaries, and kalam.",029185
Arap edebiyatında kaynaklar.,029194
Classical Arab Islam : the culture and heritage of the golden age.,029154
Kurtuluş savaşı döneminde Türk-Fransız ilişkileri : Fransız arşiv belgeleri açısından : 1919-1922.,029150
İslam medeniyeti tarihinde coğrafya ve ticaret.,029218
Meşhur Hafız Sami merhum.,001915G
A western appoach to zen.,029115
Abdülhamid'e verilen jurnaller : 50 yıl gizli kalmış vesikalar.,029210
Abdülhamit ve Yıldız hatıraları.,029215
Devrim hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük,029256
Death and eternal life.,029199
"Nedim divanındaki soyut kavramlar : (gazeller, şarkılar, rubailer, kıt?alar, tarihler, beyitler).",029249
Celal Hoca : hayatı ve şahsiyeti.,029220
The psychology of sufism : del wa nafs.,029261
Kore harbinde Türk tugayları.,029279
Osmanlı kimliği.,029370
İbtida - name.,001882N
Son dönem kelam ilminde metot.,029305
Judaism,029396
İşkodra şairleri ve Ali Emiri'nin diğer eserleri.,029268
Güneş kasidesi.,029269
Psychology of religion.,029379
Ali Dede Bosnjak : i njegova filozo fijsko sufijska misao.,029299
Hilafet ordusunun menkıbeleri ve Türkler?in faziletleri,000763G
The creative mind : an introduction to metaphysics.,029443
Bin Badis : (Cezayir bağımsızlık mücadelesi önderi).,029271
"Religions in Japan : Buddhism, Shinto, Christianitty",029438
XV-XVI. asırlarda Edirne ve Paşa livası : vakıflar-mülkler-mukataalar.,000751N
Falaka ve gecelerim.,001916G
The Eastern Orthodox Church: its thought and life.,029404
The search for god's law : Islamic jurisprudence in the writings of Sayf al-Din al-Amidi.,029451
A dictionary of religious education.,029377
Kıpçak Türkçesi grameri.,029481
Kur'an'da davet metodu.,029454
Yanya'dan Ankara'ya,029497
Tunyukuk yazıtı.,029469
Abbasi hilafetinde Selçuklu hatunları ve Türk sultanları.,029486
Dictionnaire encyclopedique du Judaisme.,029524
Sünnetullah : bir Kur'an ifadesinin kavramlaşması.,029499
Hikaye-i ibrahim paşa be ibrahim-i gülşeni.,001923G
"Islamic studies, orientalists and muslim scholars.",029535
Rüya mektupları.,029525
el-Külliyatü'l-ahmediyye.,029543
Systematic theology.,029528-03
The Ottoman Empire from 1720 to 1734 : as revealed in despatches of the Venetian Baili.,029597
Ottoman Egypte in the eighteenth century = Nizamname-i Mısr li-Ahmedi Cezzar Paşa.,029595
Dukakinzade Ahmed Beg Divanı : inceleme-tenkitli metin.,029540-01
İstiklal Mahkemeleri adil miydi ? İzmir suikastı : iddianame ve Kazım Karabekir?in savunması.,029601
Kur'an'da dua.,029614
Hicaz demiryolu.,029607
Karşı : şiirler.,001930G
Tebsıratü'l-edille fî usuli'd-din.,029634
Dukakinzade Ahmed Beg Divanı : inceleme-tenkitli metin.,029540-02
Mehmed Akif'in Kur'an-ı Kerim'i tefsiri: mevıza ve hutbeleri.,029644
İmam Ebu Hanife'nin hadis anlayışı ve Hanefi mezhebinin hadis metodu.,029630
Divan edebiyatı beyanındadır.,029591
Kur'an ışığında yaratılış konuları.,029647
İslam dini ve sosyal adalet.,029645
Kur'an-ı kerim'de salah meselesi.,029631
İslam hukuk felsefesi.,029641
"Islam, globalization and postmodernity.",030234
Dil davası.,001940N
es-Seyrü'l-hasis fî tarihi tedvini'l-hadis.,031096
Namık Kemal'in İslam'a bakışı.,029648
Zübdetü'l-lügati'l-lehce.,032891
Mezhebü'n-nesh fi't-tefsir ve eb?adühü'l-ictimaiyye.,031871-02
Tanzimat devrine ait bir kısım resimler ve vesikalar.,031523
Kapitülasyonlar nasıl ilga edildi.,032834
Syncretism / anti-syncretism : the politics of religious synthesis.,032413
The Seljuks of Anatolia : their history and culture according to local Muslim sources.,034618
Black banners from the East : the establishment of the Abbasid State incubation of a revolt.,033780
Hazreti Bahaullah'ın levihleri.,035155
İslam mütefekkirleri ile garp mütefekkirleri arasında mukayese,001948K
Hatıraları ve söyleyemedikleri ile Rauf Orbay.,036178
"Haksızlıklar karşısında susmayan alim Ali Fuad Başgil : hayatı, şahsiyeti, mücadeleleri.",035891
Yakın çağ Türk kültür ve edebiyatı üzerinde araştırmalar : Yeni Osmanlılar.,038583
150'likler,037058
Türkiye Selçukluları kültür hayatı : Menakıbü'l-Arifin'in değerlendirilmesi,037505
"Topkapı sarayı, padişah portreleri.",035499
Kabakçı Mustafa.,036180
Siyasi hatıralar.,038117
Tafsilü'l-icmal fî tearüzi'l-akval ve'l-ef'al.,040835
Tekamül.,036182
Dil ve alfabe üzerine görüşler.,001930N
Devlet-i Aliyye ile İran Devleti beyninde olan hudud layihasıdır.,038758
"Knowing the unknowable god: ibn sina, maimonides, aquinas.",041373
Hayattan hikayeler.,038766
Bilecik : Tanzimat döneminde bir Anadolu şehri : (sosyo-ekonomik yapı).,040159
Tarih boyunca Türk kavimleri.,038764
An introduction to understanding the Qur'an.,042218
Kur'an'ın bütünlüğü üzerine: Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri.,043678
el-İlm ve'l-iman: medhal ila nazariyyeti'l-ma'rife fi'l-İslâm,042157
The christian faith: essays in explanation and defence.,042837
"The Bible, the Qur'an and science.",043994
Prototürkçe'den bugünkü kürtçe'ye.,001933N
Hazreti Nuh ve gemisi ile ilgili olay üzerinde bir araştırma.,043073
Bilim tarihi : orta çağ.,044600-02
A history of the Jewish people.,048446
Anadolu?da İslamiyet : İslam tedkikatının yeni yolları.,045289
Karşılaştırmalı dinler tarihi.,043363
Atatürk'ün hukuk devrimi.,045844
Systematic theology.,048571-02
Japon Budizmi.,047494
Mysticism and logic.,049682
İslam inancı açısından nüzul-i İsa meselesi.,050941
Kendi gök kubbemiz,001957N
Systematic theology.,048571-01
Milli mücadelede Oltu.,050104
ed-Din ve'd-devle: fî isbati nübüvveti'n-nebi Muhammed(s.a.v),046775
Mut'a nikahının tarihi gelişmesi ve İslam hukukundaki yeri.,052109
The Sur-i hümayun of Murad III: a study of Ottoman pageantry and entertainment.,050547
Cemaluddin el-Kasimi ve fıkhi görüşleri.,052108
Tao te ching.,047833
"Myth, sacred history, and philosophy : the pre-Christian religious heritage of the west.",054561
The Middle East : 2000 years of history from the rise of Christianity to the present day.,051609
Niksar'ın fethi ve Danişmendliler döneminde Niksar bilgi şöleni tebliğleri 8 Haziran 1996 Niksar [Niksar'ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni (1996 : Tokat)].,052094
Malazgirt zaferi ve alp arslan: 26 ağustos 1071.,001917G
Nuhbetü?l-asar li zeyli zübdeti?l-eş?ar.,055018
Bibliography on Saljuq studies.,052127
Britain in Iraq : 1914-1932.,057760
An Islamic response to imperialism : political and religious writings of Sayyid Jamal ad-Din ?al-Afghani?.,057753
Aleviler ne yapmalı : Alevilerin güncel tarihsel görevi.,057097
Gender and religion.,060596
Ludwig Wittgenstein : the bearing of his philosophy upon religious belief.,057763
Halit Fahri Ozansoy hayatı-eserleri-sanatı.,061986
Şehzade Mustafa mersiyesi yahut Kanuni hicviyesi.,061169
A seventeenth-century defender of Islam : Henry Stubbe (1632-76) and his book.,059277
Niyazi divanı: yeni ilavelerle.,001962N
Britain and the Holy Land : 1838-1914 : selected documents from the British consulate in Jerusalem.,062658
Kutsal Kur?an : Türkçe meali.,064117
XVII. asrın ilk yarısında payeli ve bilfiil Anadolu ve Rumeli kazaskerleri.,064526
Tarih içinde İzmir.,066936
"Uçantop, alantopu, masa topu terimleri sözlüğü.",068916
Traite d?anthropologie du sacre : les origines et le probleme de l?homo religiosus.,062679
Introduction to Saint Thomas Aquinas.,070015
Osmanlı dönemi Anadolu muhaddisleri : Hicri VII-IX. Asır.,063576
Ahmet Mithat.,068344
Hinduism and Buddhism.,070454
Yusuf Akçura'nın hayatı.,000609N
Mür'i't-tevarih.,000776N-03
Batış yılları.,001970N
İslama yönelen yıkıcı hareketler : (Babilik ve Bahailiğin içyüzü),001964K
Bir ömür boyunca: bütün şiirleri : 1907-1967.,001995G
"Üç adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini.",002008G
Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar.,001966N
Atilla : tarihi piyes.,001985G
Müsbet ilim yönünden tevrat inciller ve Kur'an.,001971K
Afyonkarahisarlı alim ve lugatçı Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin Karahisari Ahteri.,002049K
Şeyhî'nin Harnâme?si.,002002N
Türk dili için.,002023N-02
1720-1724 Osmanlı-İran münasebetleri ve Silahşör Kemani Mustafa Ağa?nın Revan Fetih-Namesi.,000778N
Fatih devri hattatları ve hat sanatı.,002003K
Ateşten gömlek.,002009G
Hadikatü'l-evliya'dan silsile-i meşayih-i Sühreverdi ve Kübreviye.,002055K
Türk dili için.,002023N-04
Canlı tarihler : Galip Kemali Söylemezoğlu : Atina seferi (1913-1916).,002084K-05
"Bozgun : milli, vatani şiirler.",002083G
Canlı tarihler : Ahmet Reşit Bey (N. Nazım).,002084K-03
Büyük filozof Esirüddin Ebheri.,002048K
Akın.,002076N
Religious schools and sects in medieval Islam.,002093K
Tarih-i Ebü'l-Feth.,000783N
Ettuhfet-üz-zekiyye fil-lugat-it-Türkiyye = et-Tuhfetü'z-zekiyye fi'l-lugati't-Türkiyye.,002110G
Nüzhetü'l-a'yüni'n-nevazir fî ilmi'l-vücuh ve'n-nezair.,002158K
Persian literature : a bio-bibliographical survey.,002134K-02
Persian literature : a bio-bibliographical survey.,002134K-01
Kur'an.,002128G
Ayyar hamza.,002117G
Üss-i inkılab.,002171N
Halet Efendi'nin Paris büyükelçiliği: 1802-1806.,002245G
Devlet dili olarak Türkçe.,002186N
Eski şiirin rüzgarıyle.,002230N
Hilafet ordusunun menkıbeleri ve Türkler?in faziletleri,000763G
Oğuzlar (Türkmenler) tarihleri boy teşkilatı destanları.,002263G
Çarhname.,002216N
Rahmet damlaları.,002189G
Tiyatro bibliyografyası : (1859-1928).,002296G
Dil yanlışları : 2000 sözün eleştirisi,002190G
Kitab-ı Diyarbakriyya : Ak - Koyunlular tarihi,002274G-01
"Fehim-i kadim divanı : hayatı, divanı ve metnin bugünkü Türkçesi.",002267N
Dil tartışmalarında gerçekler.,002266N
Ömer Seyfeddin'in şiirleri.,002279G
Kitab-ı Diyarbakriyya : Ak - Koyunlular tarihi,002274G-02
XIII. yüzyılda Anadolu?da Baba Resul (Babailer)İsyanı ve Anadolu?nun İslamlaşması tarihindeki yeri.,000759N
Osmanlı Türklerinde ilim.,002284G
Tarihte Balıkesir.,002341G
el-Mustalahatü'l-askeriyye fi'l-Kur'âni'l-Kerim.,002296K-01
Kurtuluş savaşında Gönen.,002351G
Tefsir usulü,002362K
Şeyda divanı.,002365N
Sanat sistemleri ve Ahmet Haşim'in sembolizmi.,002359N
Büyük Türk bilgini şeyhulislam Ebussuud Efendi ve tefsirdeki metodu.,002378K
Divanu lugati't-Türk dizini.,002373G
Kısaltılmış Diyarbakır tarihi ve abideleri.,002353G
Garb menbalarına göre eski Türk seciye ve ahlakı,000802G
el-Mustalahatü'l-askeriyye fi'l-Kur'âni'l-Kerim.,002296K-02
Kur'an ilimleri.,002381K
Mitteltürkischer worttschatz nach Mahmud al-Kasgari's Divan-i Lugat at-Turk.,002387G
Türkiye'de basılmış Farsça eserler çeviriler ve İran'la ilgili yayınlar bibliyografyası.,002410G
"Mevlevilikte resim, resimde mevleviler.",002439G
Türkçeden Farsçaya çeviri,002435N
IV. Mehmet'in Edirne şenliği (1675).,002443G
Türkiye Türkçesinde kök-ek bileşmeleri.,002430G
Versuch eines etymologischen wörterbuchs der Türksprachen.,002449G
Dilde değişme ve gelişme açısından Türk dil devrimi.,002428G
1720-1724 Osmanlı-İran münasebetleri ve Silahşör Kemani Mustafa Ağa?nın Revan Fetih-Namesi.,000779N
Dil davası.,002401G
Menhecü'n-nakd fî ulumi'l-hadis,002439K
Sanglax : a Persian guide to the Turkish language.,002464G
Cumhuriyet döneminde Türk dili.,002456G
Şen olasın Halep şehri: şiirler: 1940-1945.,002502N
Orhon yazıtları.,002459G
Qur'anic studies : sources and methods of scriptural interpretation.,002511K
Kur'an ve hadiste ru'yet meselesi.,002551G
Târîhu erbil.,002492K-02
Aşıkpaşaoğlu tarihi.,002549K
1860-1861 Suriye buhranı : Osmanlı diplomasisinden bir örnek olay.,000802N
Türk minyatür sanatı bibliyografyası.,002556G
Nedim divanı.,002473N
Atatürk devrimi ve yorumları,002592G
Beş şehir.,002542G
Fuzuli divanı şerhi.,002569K-01
Hattatların ve kitap sanatçılarının destanları : (Menakıb-ı hünerveran).,002572K
Guide to sira and hadith literature in western languages.,002544K
Fuzuli divanı şerhi.,002569K-02
Fethu babi'l-inaye bi-şerhi Kitâbi'n-Nukaye.,002625K
Bozuklukların düzeltilmesinde tutulacak yollar.,002557K
Kıbrıs'ın İngiltere'ye geçişi ve adada kurulan İngiliz idaresi.,000806N
Türkiye Selçukluları devrinde Konya.,002598K
İhtilafü'l-fukaha.,002648K
Büyük İslam ilmihali.,002620G
el-Cüman fî teşbihati'l-Kur'ân.,002627K
Dil ve kültür.,002596G
Tarihü'l-hulefa.,002700K
Onyedinci yüzyıl tekke şairi Kul Nesimi.,002710G
Müfhematü'l-akran fî mübhemati'l-Kur'ân.,002707K
Külliyat-ı eş'ar-ı Ruhi-i Bağdadi; Divan.,002651G
en-Nebeü'l-azim : nazaratu cedide fî?l-Kur?an.,002622K
1790 Osmanlı-Prusya ittifakı : (meydana gelişi-tahlili-tatbiki).,000780N
Türk-İngiliz münasebetlerinin başlangıcı ve gelişmesi : (1553-1610).,002718G
Tarih-i feth-i Şikloş Estergon ve istol(n)ı Belgrad,002739G
Kadı Burhaneddin Ahmed ve devleti : 1344-1398.,002698G
Selçuklular tarihi ve Türk İslam medeniyeti,002723G
Sübha-i emri.,002747N
The origins of Muhammadan jurisprudence.,002742K
"Işkname: inceleme, metin.",002733G
The philosophy of the kalam.,002763K
Zavallı çocuk,002766N
Afghani and Abduh : an essay on religious unbeli ef an political activism in modern Islam.,002749K
Fuzuli'nin mektupları.,000651G
Selçuklular devrinde doğu Anadoluda Türk beylikleri.,000785N
Katib Çelebi fezlekesinin kaynakları.,002772N
Modern movements among moslems.,002748K
Atatürk ve Türk dili.,002776G
Muhaberat ve muhaverat.,002749G
Osmanlı şeyhülislamları.,002767K
Dilbilgisi,002788G
A history of Muslim historiography.,002782K
eş-Şekaiku'n-nu'maniyye fî ulemai'd-devleti'l-Osmaniyye.,002792K
Tarama dergisi : Osmanlıcadan Türkçeye söz karşılıkları.,002837G
Tevarih-i al-i Osman,002837N
1878 Kıbrıs sorunu ve Osmanlı-İngiliz anlaşması : (adanın İngiltere?ye devri).,000805N
Latifi'nin iki risalesi : Enisü'l-fusaha ve Evsaf-ı İbrahim Paşa.,002810G
Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü.,002828K-02
Social life under the abbasids.,002819K
Modern muslim Koran interpretation 880-1960.,002809K
Milli edebiyat cereyanının ilk mübeşşirleri.,002823N
Mitoloji: Yunan ve Roma.,002853G
Surname: üçüncü Ahmed'in oğullarının sünnet düğünü.,002787G
Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü.,002828K-05
Edebiyatımızda İslami kaynaklı sözler: ansiklopedik sözlük.,002819G
Resimlerle Hazreti Muhammed'in hayatı.,002868N
Trablusgarp savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan ilişkileri.,000811N
Nehcü'l-feradis : metin.,002836N-02
İmad al-din al-Katib al-İsfahani'nin eserlerindeki Anadolu tarihiyle ilgili bahisler,002879N
An Islamic response to imperialism : political and religious writings of Sayyid Jamal ad-Din ?al-Afghani?.,002882K
Cumhuriyet çocukları.,002870G
Zuheyr'ubn harb ve kitab'ul-ilm adlı eseri.,002910K
Nesebu Adnan ve Kahtan.,002921N
Ana : Piyes: 3 perde 2 tablo.,002931G
Yeni Türk edebiyatı antolojisi : 1839-1865.,002966G-01
Adana fethinin destanı : oniki asırlık Türk yurdu.,002923G
Tarih-i Selaniki.,002995K
Gaziantep evliyaları.,000819G
Osmanlı - İran siyasi münasebetleri : 1578-1590.,002979K
Târîhu hükema[i'l-İslâm] = Dürretü?l-ahbar ve lem?atü?l-envar = Tercüme-i Tetimme-i Sivani?l-hikme = Tetimmetu Sivani?l-hikme.,002939K
Nabi?nin surnamesi : vakaayi?-i hıtan-ı şehzadegan-ı Hazret-i Sultan Muhammed-i Gaazi li Nabi Efendi.,002972N
Divan-ı Süleyman Şadi.,002938N
Tezakir : 1-12,002996K-01
Mizanü'l-belaga.,002975K
Deli dere.,002940G
Mucizatü'l-enbiya: aleyhimü's-salatu ve's-selam.,002987G
"Köy orta oyunları: ucuz çoban, elif, tarla.",002994G
İmam ehli's-sünne ve?l-cemaa Ebû Mansur el-Matüridi ve arauhü'l-kelamiyye.,002972K
An american's 23 question on Islam with a muslims,000837K
Mebaniyü'l-inşa.,002999N
Tezakir : 21-39,002996K-03
Kadı Burhaneddin divanı.,003006N
Tezakir : 13-20,002996K-02
Kanuni'nin cülusu ve ilk seferleri.,003024N
el-Müsteşrikune'l-Alman teracimuhum vema eshemu bihi.,002978K
Studies in Islamic history and institutions.,003015K
Türk dili tetkik cemiyetinin kuruluşundan ilk kurultaya kadar hatıralar,003036G
God's created speech.,003018K
Destari Salih tarihi : Patrona Halil ayaklanması hakkında bir kaynak.,003058G
Türk edebiyatı?nda ilk mutasavvıflar,000817K
Mehmet akif: İslamcı bir şairin romanı.,003082N-01
Cumhuriyetin 50.yıldönümü: anma kitabı.,003088G
Mehmet akif: İslamcı bir şairin romanı.,003082N-03
Mehmet akif: İslamcı bir şairin romanı.,003082N-02
Mehmet akif: İslamcı bir şairin romanı.,003082N-04
Eski uygur Türkçesi sözlüğü.,003107G
Tuhfe-i Vehbi.,003185G
Aşık Kerem'in ruhu : ispirtizma tecrübelerinden.,003145N
"Tevfik Fikret : hayatı, sanatı, şahsiyeti.",003204G
"Vatan yahut, Silistre",003153G
Osmanlı imparatorluğunda aşiretleri iskan teşebbüsü : 1691-1696.,000821N
Teach yourself Turkish.,003186G
Tefsir tarihi.,003184G
"Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve evlad-ı fatihan.",003213N
Tezakir : 1-12.,003222G
Tabakatü'l-memalik ve derecatü'l-mesalik = Geschichte Sultan Süleyman Kanunis von 1520 bis 1557.,003135G
Bezm-u rezm.,003175N
Puyalar: ı: sessiz nehir.,003198G
"Fuzuli divanı: gazel, musammat, mukatta' ve rubai kısmı.",003201N
Bektaşi sırrı.,003187N
Minelbab ilelmihrab : 1918 mütarekesi devrinde olan biten işlere ve gelip geçen insanlara dair bildiklerim.,003226G
Osmanlı tarihinde levendler.,000812N
Habname.,003237N
Osmanlı İmparatorluğu?nun kuruluşu.,003243G
Menhecü'z-Zemahşerî fî tefsiri'l-Kur'ân ve beyâni i'cazih,003239K
Hilyetü'l-insan ve hilbetü'l-lisan.,003245G
el-Kadi el-Cürcani.,003280K
Şerare.,003238N
The battlefields of the prophet Muhammad.,003280N
Türkçe gramer.,003240N-02
Tevfik Fikreti beş cepheden kırk muharririn tenkidleri.,003248N
Türkiye selçukluları hakkında resmi vesikalar.,003330K
La revolte de baba resul ou la formation de l'heterodoxie mus.,000819N
Subhi tarihi.,003320K
el-Mes'udi,003279K
Malazgirt destanı.,003301G
"Molla Fenari Muhammed b. Hamza b. Muhammed el-Fenari : hayatı, şahsiyeti, eserlerinin İstanbul kütüphanelerindeki yazma nüshalarının tavsifi.",003311N
Kurmay Albay Daday?lı Halit Beğ Akmansü.,003315G-02
Tehzibü'l-ahlâk ve tathirü'l-a'rak.,003286K
İtikadda orta yol.,003294N
An etymological dictionary of prethirteenth century turkish.,003295G
Kutadgu bilig'deki toplum ve devlet anlayışı.,003354N
İmam el-harameyn el-Cüveyni'nin alem ve Allah görüşü.,003306N
Beyruni'ye armağan.,000841K
Ma'ruzat.,003317K
Anadolu tanrıları,003331G
Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyası : 1817-1819.,003360N
İslam tarihi : el-kamil fi't-tarih tercümesi.,003379K-03
Lozan.,003370N-01
Kırkkanat: hikayeler.,003394G
Kitâbü'l-harac ve sınaatü'l-kitâbe = book on taxation and official correspondance,003458K
"Türk Kurtuluş Savaşı : askeri, siyasal ve sosyal yönleriyle.",003504G
Tefsiru cüz'i Amme.,003464K
Yaqoob Ibn Ishak al-Kindi : his life and works.,003442N
Nev'i divanının tahlili.,000658G
Tevarih-i al-i Osman : VII. defter ( tenkidli transkripsiyon).,000832N
Yaşayanların içinde: 3 perdelik manzum oyun.,003457G
et-Tefsir ve'l-müfessirun,003387K-01
Millet ve insan.,003439G
Güneş-dil teorisi üzerine ders notları.,003551G
Pervane Muinüddin Süleyman.,003528G
Usul-i fıkıh : medhal.,003567K
Germiyanoğulları tarihi : 1300-1429.,003654G
İkileme.,003712G
Türk edebiyatı tarihi,003636G
Şair ve hekim Ahmedi : hayatı ve eserleri.,003599G
Münşeat.,000844N
Samsun'da müdafayı hukuk.,003674G
Hayatım: Topkapı Sarayı Müzesi Emekli Müdürü : 1887-1973.,003681G
Die Osmanischen prinzen und residenz Amasya im 15. und 16. jahrhundert.,003711K
Kur'an tefsirinin doğuşu ve buna hız veren amiller.,003720K
Edebiyat geleneği.,003573G
İtikad?da orta yol.,003719K
Eski Türk edebiyatı incelemeleri.,003754K
Tuğrul bey ve zamanı.,003758K
Minhacü?l-mi?rac.,003745K
Kostantiniye muhasarası ruznamesi : 1453.,003789G
Türk saz şairleri,000871G
el-Gunye : fihristu şüyuhi'l-Kadi İyaz.,003771K
Harput yollarında: seçmeler.,003760G
Biruni'ye göre dinler ve İslam dini,003800K
Münşeat.,003793G
Fahr Al-Din B. ?Omar Al-Razi?nin Zad-i Ma?ad?ı.,003816K
Türk tarihinde mezhep cereyanları.,003761K
İlimlerin sayımı = İhsaü'l-ulum.,003803K
Mystical dimensions of Islam.,003830K
Shia.,003839K
İstanbul: xvııı.asırda.,003788G
Selçuk - name.,000854N-02
Osmanlı İmparatorluğu'nda aşiretleri iskan teşebbüsü : 1691-1696.,003785G
Salman Pak: et les premices spirituelles de l'Islam İranien : et les premices spirituelles de l'islam İranien.,003829K
Fatih devri hattatları ve hat sanatı.,003807G
Ta'likat ala şerhi fususi'l-hikem ve misbahi'l-üns.,003857K
Nedim ve lale devri,003868G
1878 Kıbrıs sorunu ve Osmanlı-İngiliz anlaşması : (adanın İngiltere?ye devri).,003885K
A Shi'ite anthology.,003840K
Le probleme de Mahomet.,003826K
Mefatihü'l-ulum.,003859K
Envar-ı hazreti Nureddin el-Cerrahi.,003893K-02
Türkiye'nin mazisi ve istikbali.,000842N
Amerikan sargısı.,003834G
Turuq and turuq-linked institutionsin nineteenth century Egypt.,003896K
Yaratıcı tekamül,003892K
Atatürkçülük nedir.,003953G
Fetava-yı Ali Efendi.,003937K
Ravzatü'l-ahbab.,003920K
Kanuni devri.,003932K
Geschichte des Qorans : Über den Ursprung des Qoran.,003960K-01
Tevarihi Al-i Selçuk.,003961K-02
Gallipoli: the incredible campign.,003972K
Türkiye tarihi Selçuklular devri : Anadolunun fethi.,000873N
Mükrimin Halil Yinanç'tan sohbetler.,003982G
Ehl-i sünnet i'tikadı,003946K
Tevarihi Al-i Selçuk.,003961K-03
Ahmet Haşim.,003933G
Alp Dağlarından ve Miss Chalfrın'in albümünden.,004024G
Matüridi'ye göre din.,004029K
Üç tarz-ı siyaset,003991K
Mür'i't-tevarih.,003939K
Tevarihi Al-i Selçuk.,003961K-01
"Çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım.",004039G
Hattat Ali bin Hilal : hayatı ve yazıları.,000894G
Yahya Kemal'in fikir ve şiir dünyası.,004031G
Manzum hadisler.,004050G
Sait Faik için : bir biyografi ve basında çıkmış yazılarından seçmeler.,003981G
The present state of the Ottoman Empire.,004025K
Edebiyata dair.,004038G
Mevlevi adab ve erkanı.,004068K
el-Menahilü's-silsile fi'l-ehâdîsi'l-müselsele.,004103K
Padişahların kadınları ve kızları,004103G
Beş devir: manzum destan: 5 tablo.,004165G
Evsaf-ı İstanbul.,004108G
Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin manakıbı.,000836G
Kavgalarım.,004215G
Habietü'l-ekvan fî iftiraki'l-ümem ale'l-mezahib ve'l-edyan.,004105K
19 Mayıs.,004180G
Aşk imiş her ne var alemde : aşka dair seçilmiş mısra?lar ve beyitler : 1403-1950.,004238G
"Mustafa Çağatay Uluçay : hayatı, eserleri ve tarihçiliği.",004146G
Selçuklu sanatı bibliyografyası.,004249K
Hayat-ı muhayyel.,004276G
Hikayet-i ibda-i yeniçeriyan ba bereket-i Pir-i Bektaşiyan Şeyh Hacı Bektaş Veli-i müsliman.,004294G
Şerhu Muhtasari?l-Münteha,004306K
Ahmed Resmî Efendi?nin Viyana ve Berlin sefaretnameleri.,004353G
Atatürk Tarih ve Dil Kurumları : hatıralar.,000893N
Urfalı Mateos vekayi-namesi (952 - 1136) ve Papaz Grigor?un zeyli (1136 - 1162).,004363K
el-Mesail fi'l-hilaf beyne'l-Basriyyin ve'l-Bağdadiyyin.,004346K
Teshilü's-sebil bi'l-hücce fî intihabi keşfi'l-muhacce.,004390K
İstanbul'un fethinden önce yazılmış tarihi takvimler.,004413G
Osmanlılarda devlet-tekke münasebetleri.,004355K
Arıburnu muharebeleri raporu.,004472G
Uluslararası Yunus Emre semineri: bildiriler: 6-8 eylül 1971 [Uluslararası Yunus Emre Semineri (1971 : İstanbul)].,004381G
Kuleli vakası hakkında bir araştırma.,004471G
Yolculuk günlüğü : 1530.,004461G
Bugyet at-talab fi tarih Halab : Selçuklularla ilgili hal tercümeleri.,004417G
İlk Osmanlı-İran anlaşması : 1555 Amasya musalahası.,000848N
Düstur-i Debiri.,004578G
Metinler Şerhi'ne dair.,004516G
Düşlerin dili Nasrettin Hoca.,004532G
Mevlana.,004503G
A study on Fakhr al-Din al-Razi and his controversıes in transoxiana = Münazaratu Fahreddin er-Razi fi biladi Maverai'n-nehr.,004447K
Yaşar Kemal sözlüğü.,004612G
Direkler arası: Türk tiyatrosundan hikayeler,004603K
Eski insanlar eski evler: xıx.yüzyılda beyoğlu'nun,004604K
Padişahların kadınları ve kızları.,004470G
Kızıl çağlayan: istiklal savaşından iki manzum sahne.,004654G
Eski Türk dini,000649K
Atatürk ve Türkiye'nin dış politikası : (1919-1938).,000888N
Sade Türkçe kılavuzu,004648G
İstanbul hayatı : hicri onaltıncı asırda : 1553-1591.,004687K
The aqqoyunlu : clan confederation empire.,004651K
İstanbul hayatı : hicri onbirinci asırda : 1000-1100.,004688K
Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah.,004724G
et-Tasrih bima tevatere fî nüzuli'l-mesih,004753K
The autobiography of a Turkish girl.,004677G
Nef'i divanı'ndan seçmeler.,004722G
Hikayeler.,004725G
Fatih'in şiirleri = Divanı Avni.,004790G
Münşeat.,000845N
Makasıdü'l-mükellefin fima yuteabbedu bihi li'r-rabbi'l-alemin.,004763K
Anadolu mitolojisi.,004829G
"Leyla ve mecnun hikayesi: arap, fars ve Türk edebiyatlarında.",004873G
L'Inscription de bain tsokto,004785G
Hesap böyle verilir.,004742G
Kudüs : tarihi belge.,004764G
Textes apologetiques de Guwaini.,004883k
İslam kaynaklarına göre Malazgirt.,004761G
Leyla ile Mecnun.,004874G
Hüsn-ü aşk.,004879G
Yetmişlik bir subayın hatıraları.,000862N
Hususi mektuplarına göre Namık Kemal ve Abdülhak Hamid.,004851G
Hüsn ile aşk.,004878G
Hurufi edebiyatı örnekleri : Gencname-i Refii.,004883G-01
Mithat Cemal Kuntay'ın Namık Kemal adlı eserinin şahıs ve eser adları indeksi.,004899G
Namık Kemal : 21 birinci kanun 1840-2 birinci kanun 1888.,004897G
Epitre sur l'unite et la tirinite traite sur l'intellect fragment sur l?ame = Risaletu eşrefi'l-hadis fi şer'ayi't-tevhid ve't-teslis.,004889K
Türkçede roman,004900K
Divan edebiyatı beyanındadır.,004920G
IV. Mehmet'in Edirne şenliği (1675),004910K
Divanlar arasında.,004952G
Fuzuli - Hafız : iki şair arasında bir karşılaştırma.,000902G
Mu'cemü'l-ef'al elleti huzife mef'uluha gayrü's-sarih fi'l-Kur?ani?l-Kerim.,004921K
Namık Kemal.,004967G
Nutk-ı biperva ile akl-ı dana beyninde muhavere.,005017G
Selçuk - name.,005338K-02
İstanbul'dan mektuplar.,005343K
1814'de İstanbul ve Çanakkale'ye seyahat.,005347K
Bir esirin hatıraları.,005342K
Plevne hatıraları.,005344K
XVII. asır ortalarında Türkiye üzerinden İran'a seyahat.,005350K
Ressam şehit Hasan Rıza : hayatı ve resimleri.,005488G
el-Veşia fî nakzi akaidi'ş-Şia.,000887K
Ahmed Resmî Efendi?nin Viyana ve Berlin sefaretnameleri.,005348K
Uluslararası Üçüncü Mevlana Semineri bildirileri Konya 15-17 Aralık 1978 [Uluslararası Mevlana Semineri (3 : 1978 : Konya)].,005428G
Ziya Gökalp'in neşredilmemiş yedi eseri ve aile mektupları.,005495G
Doğumunun 80. yıldönümü dolayısıyla Ziya Gökalp ve açılan Ziya Gökalp Müzesi.,005497G
Kilikya Tabi Ermeni Baronluğu tarihi.,005401G
Nesimi divanı = Divan-ı Nesimi.,005545G
Edib-i azam Kemal.,005529G
et-Tibrü'l-mesbuk fî nasihati'l-müluk.,005510K
Aşık Sıtkı Baba : Pervane.,005467G
"Tevfik Fikret : hayatı, şahsiyeti ve eserleri.",005407G
"Fehim-i kadim : hayatı, divanı ve metnin bugünkü Türkçesi.",000899G
Güney-Doğu Anadolu?da Proto-Türk izleri : mukaddes kitaplara göre Hazreti Nuh?un gemisi.,005514G
Şefikname.,005666G
Milli edebiyata doğru.,005512G
Adem oğlu: bir peygamberin tarihi.,005588G
Ahlâk-ı Alâî.,005563G
Istılahat-ı edebiye.,005571G
Azeri Türkçesi.,005695G
Gazavatnameler ve Mihaloğlu Ali Bey'in gazavatnamesi.,005608G
"Oğuzlar (Türkmenler): tarihleri, boy teşkilatı, destanları",005724G
Fatih'in donanması ve deniz savaşı.,005672G
Bir Türk hekimi ve tıbba dair manzum bir eseri.,000906G
İslamın en eski tarihine giriş.,005761G
Abdülhak Hamid'in romantizmi.,005771G
Mütercim Asım,005777G
Alemdar Mustafa Paşa.,005780G
Prens Sabahaddin : hayatı ve ilmi müdafaaları.,005825K
Min esalibi'l-Kur'ân,005800K
Kutadgu bilig ve kültür tarihimizdeki yeri.,005816G
Menakıb-ı hünerveran.,005845G
Sergüzeşt : bir esir kızın romanı.,005876G
Ordu kazası sosyal tarihi : (1455-1613).,005889G
Edirne : Edirne'nin 600. fethi yıldönümü armağan kitabı.,000930N
Hatırat-ı Kamil Paşa.,005962K
Târîhu Tarablus,005829K
Mulahazat ala Vefeyati'l-a'yan.,005860K
Sarı çamın hikayesi.,005959G
Hatıralar : ?İttihat-Terakki ve Birinci Dünya Harbi?.,005968K
Tarih musahabeleri.,005908G
Bir devrin romanı.,005807G
İnkılap tarihimiz ve Jön Türkler.,005976K
"Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı-san?atı-fikriyatı, çağdaşları içindeki yeri ve ünlü eserleri.",006014G
Vatan hizmetinde.,005967K
Şeker Ahmet Paşa.,001072G
Yeni Osmanlılar tarihi.,005977K-01
Üç devirde bir adam.,005961K
Hakikatu Cemaliddin el-Efgani.,005862K
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir İzmit konuşmaları.,005982K
Hatay nasıl kurtuldu,006001K
el-Umde fî garibi'l-Kur'ân,006038K
Sinan.,006082G
İhtilafü'l-hadis.,006047k
Kayserili Davud : (Davudu?l-Kayseri).,006087G
Osman Fahri : hayatı ve şiirleri.,006049G
Mystique et poesie: Djalal-ud-din Rumi et l'ordre des devich,001103K
Ahmed Hamdi Akseki.,006101G
"Ömer Nasuhi Bilmen : hayatı, eserleri, anılar ve bugüne kadar neşredilmemiş ahlaki, terbiyevi, mili romanı İki Şukufe-i Taaşşuk.",006152K
el-Ceyşü'l-Eyyubi fî ahdi Selahaddin.,006093K
Gelibolulu Mustafa Ali.,006102G
Kahvede şenlik var : oyun.,006125G
Şeyh Galib.,006135G
Ahmedi divanı?ndan seçmeler.,006110G
Tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü.,006114G
Akif Bey : dram : 5 perde.,006165G
Ali Emiri efendi.,006219G
Divan-ı Hakkı Bey.,000654G
Seyyid Şerif Cürcani ve Arap dilindeki yeri.,001110K
Mısır Memlükleri tarihi Sultan al-Malik al-Mu?ayyad Şeyh al-Mahmudi devri : (1412-1421).,006222G
Kara bela.,006191G
Tezkiretü?l-evliya : Feridüddin Attar Tezkiretü?l-Evliya?sının eski Türkiye Türkçesi ile tercümesi.,006117G
Ali Paşa.,006170G
Şebinkarahisar.,006210G
Ma'rifetü'l-mezahib.,006158K
Köstendilli Süleyman Şeyhi : (Şeyhi Süleyman Efendi).,006177G
Türkçe divan dibaceleri.,006261G
Efsanelerin izinde yakın doğudan kuzey Avrupaya.,006296K
Bir Tanrı-alem münasebeti olarak panteizm ve vahdet-i vücud.,006259G
Studies in Islamic mysticism.,001102K
Jönler.,006323K
Ah şu gençler.,006274G
el-Mühezzeb fima vakaa fi'l-Kur'ân mine'l-Muarreb.,006374K
Anadolu ve Rumeli ağızları bibliyografyası : (Anadolu-Kıbrıs-Suriye-Irak-Bulgaristan-Yunanistan-Yugoslavya veRomanya Türk ağızları).,006363G
Tarih-i Gılmani.,006351G
The early Abbasid caliphate : a political history.,006462K
Studies in early Ismailism.,006493K
et-Teşri' mine's-sünne ve keyfiyyetü'l-istinbati minha,006455K
Humanism in the renaissance of Islam.,006481K
Çocuk ve Allah.,006503G
Tekirdağ yürükleri : Tekirdağ tarihi araştırmaları.,001107G
Sufis of bijapur : 1300-1700 : social roles of sufis in medival India.,006483K
Osmanlı devlet teşkilatına dair kaynaklar.,006767K
Ebû Nasr el-Farabi fi'z-zikra el-elfiyye li-vefatihi.,006885K
el-Mugir ale'l-ehâdîsi'l-mevzua fi'l-Câmii's-sagir.,006705K
An introduction to Shi'i Islam : the history and doctrines of twelver Shi?ism.,006513K
Henri Poincare.,006687G
Fihi mafih.,006922G
Menakıbü'l-İmam eş-Şafii.,006969K
el-İtticahü'l-akli fi't-tefsir,006688K
"Economy and society in an Ottoman city : Bursa, 1600-1700.",006971K
İslam hukukunda hibe.,001129K
İsbatü'n-neseb bi't-tariki'l-kıyafe fi'l-fıkhi'l-İslâmî.,006987K
Suavi Efendi.,007235G
Tezkire-i Devletşah = Tezkiretü?ş-şu?ara.,007087G-02
eş-Şerif er-Radi.,007117K
"Comite international d?etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes VI th symposium Cambridge 1 rst-4 th July 1984 [Comite International d?Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes (VI : 1984 : Cambridge, İngiltere)].",007414K
Ibn Khaldun : his life and work.,007420K
Emperor Akbar.,007524K
The spirit of Islam.,007452K
Nübüvvetu Muhammed fi'l-kitâbi'l-mukaddes.,006732K
The martyrdom of Husain.,007540K
İbn Miskeveyh Yunan?da ve İslamda ahlak görüşleri.,001125K
er-Ruhas ve esbabü't-terhis fi'l-fıkhi'l-İslâmî.,007159K
Türk mitolojisi : (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar).,007408K
Abdullah İbn Mesud ve tefsir ilmindeki yeri.,007368K
A critical exposition of the popular jihad.,007468K
Albiruni : an 11 th. century historian.,007558K
Akbar and the jesuits.,007546K
A comparative study of chiristianity Islam.,007536K
Baburnama and Babur.,007587K
Mohammad (s.a.w) the biblical prophet.,007582K
The din-i ilahi or the religion of akbar,007572K
Malazgirt meydan savaşı.,001154K
Ahlâku ehli'l-Kur'ân.,007653K
İslamın en eski tarihine giriş.,007690K
Hazreti Ömer ve fıkhı.,007702K
Zübde-i vekayiat : olayların özü: 1689-1694.,007782G
Hadiqat ül-vüzera (der garten der Wesire) = Hadikatü'l-vüzera,007839G
Yetmişlik bir subayın hatıraları.,007778K
Siyasi ve edebi portreler,007717K
Tarih-i Cevdet,007849G
Sanat ansiklopedisi.,007878G
Zübde-i vekayiat: olayların özü: 1656-1689.,007781G
Gülzarı savab = Gülzar-ı savab.,001186K
Muinü'l-mürid.,007658K
The middle east in the middle ages: the early mamluk sultana.,007840K
"Divan edebiyatında tevhidler : Ahmedi, Şeyhi, Sadri, Rabbani.",007840G
Said paşa'nın hatıratı.,007917K-01
The first dynasty of Islam: the umayyad caliphate ad 661-750.,007839K
Kudüs : tarihi belge.,007903K
Kitabü?l-mu?cizat li-cem?i?l-enbiya aleyhi?s-salati ve?s-selam.,007918K
Büyük tefsir : Allah nedir ?.,007825G
Sultan II. Abdülhamid devri Doğu Anadolu politikası.,007970K
Tarih-i Cevdet,007854G
Mustafa Kemal Atatürk'ten yazdıklarım.,001172N
Mevzuatu Ali el-Kari.,007927K
el-Yevakit ve'l-cevâhir fî beyâni akaidi'l-ekabir; el-Kibritü'l-ahmer fî beyâni ulumi'ş-şeyhi'l-ekber,007922K
Turkmenskaya literatura.,007931G
Heşt bihişt = Sehi Bey tezkiresi.,007943G
İngiltere?nin Güneydoğu Anadolu siyaseti ve binbaşı W. C. Noel.,007972K
On Schacht's origins of Mohammadan jurisprudance.,008003K
Berkuk devrinde Memluk Sultanlığı : XIV. yüzyıl Mısır tarihi.,008022K
Osmanlı diplomasisinde Ermeni meselesinin ortaya çıkışı : 1878 - 1897,008007K
Şerhu'l-Lüma'.,008034K-02
Edebiyat tarihimizden.,008081G
Nasreddin Hoca'dan fıkralar.,001180G
Yunus Emre divanı : ve şerhi Rümuzati Yunus Emre.,008130G
I. milletlerarası Türkoloji kongresi : tebliğler : 3. Türk sanatı tarihi [Milletlerarası Türkoloji Kongresi (I : 15-20 Ekim 1973 : İstanbul)].,008022G
Ömrüm.,008238K
The Ottoman turks and the Arabs: 1511-1574.,008025K
"Yunus Emre divanı : metinler, sözlük, açıklama.",008129G
Life of Mohammed = el-Hutabatü?l-Ahmediyye ale?l-Arab ve?s-sireti?l-Muhammediyye.,008267K
Historians of the Middle East.,008031K
The Buwayhid dynasty of Baghdad.,008024K
Fatih devri notları: ilim ve sanat bakımından.,008169G
The Gospel of Barnabas,008263K
Gülünç halk hikayeleri.,001131G
Tanzimat?tan sonra edebiyatta gerçekçiliğe doğru.,008284G
İ. H. Baltacıoğlu : eğitimin felsefesini yapan pedagog.,008285G
Tacü't-tevarih.,008257G
Tacü't-tevarih.,008256G
Kutadgu bilig,008148G
Iqbal's educational philosophy.,008285K
Yunus Emre divanı.,008301G
Why Islam forbids intoxicants and gambling.,008294K
Western science a asian culture,008336K
Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar.,008327G
"Geschichte des Arabischen Schrifttums : Qur?anwissenchaften, hadith, geschichte, fiqh, dogmatik, mystik.",000659K-01
The umayyad caliphate 65-86/684-705: a political study.,001204K
The metaphysics of Iqbal,008347K
Islam and world religions,008349K
Sömürgeciliğe karşı Afrika?da sufi direniş.,008369K
The qur'anic sufism,008352K
Şair evlenmesi.,008404G
"Orta Asya bilgin Türk hükümdarları devletinde eğitim, bilim, sanat.",008374K
Diplomacy in the near and middle east : a dokumentary record.,008381K-01
İslamın tarih yorumu.,008377K
La Turquie d'Asia : geographie administrative statistique descriptive et raisonnee de chaque province de l?Asie Mineure.,008407K-01
The medieval Islamic controversy between philosophy and orthodoxy : ijma? and ta?wil in the conflict between al-Ghazali and İbn Rushd.,008410K
Pluralismes dans l'islam.,001165K
Makaleler.,008399G
Ismaili tradition concerning the rise of the Fatimids = el-Müntehab min bazı kütübi'l-İsmailiyye.,008394K
Muhtasar fî beyâni'l-i'tikad.,008436K
Şeyh Galib : hayatı ve eserleri.,008429G
Denizli tarihi: ikinci kısım: 1070-1429.,008397K
İstanbul tarihi : XVII. asırda İstanbul,008462K
Ziya Gökalp için yazılanlar söylenenler.,008406G
Mimar Sinan ile ilgili tarihi yazmalar belgeler.,008460K
Türk edebiyatına toplu bir bakış.,008442G
Esatiz-i elhan : Hoca Zekai Dede Efendi.,008462G
Manakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli : vilayetname.,001246G
Anadolu notları.,008431G
Esatiz-i elhan : Abdülkadir Meragi.,008463G
Mahmud II. zamanında Bosna-Hersek.,008458K
er-Red ale'l-cehmiyye ve'z-zenadıka,008414K
Sultan II. Bayezit'in siyasi hayatı.,008463K
Mustafa Ali's counsel for sultans of 1581 = Nasihatü?s-selatin.,008504G
el-İ'lâm bi-hududi kavâ'idi'l-İslâm,008540K
Mustafa Ali's counsel for sultans of 1581 = Nasihatü?s-selatin.,008547G
Osmanlıdan cumhuriyete: padişah yaveri iki sadrazam oğlu.,008538K
Indian gods sages and cities.,008599K
Hurufilik metinleri kataloğu.,001264K
Osmanlıca dersleri : eski yazı-Arapça unsurlar-Farsça unsurlar-aruz-metinler.,008554G
Tezakir : 21-39,008596G
XV inci asır tarihçisi Şükrullah dokuz boy Türkler ve Osmanlı sultanları tarihi.,008667G
Versuch eines etymologischen wörterbuchs der Türksprachen : wortregister.,008595G
Lübnan bunalımı ve Filistin sorunu.,008657K
"Mehmed Akif : hayatı, eserleri ve yetmiş muharririn yazıları",008677K-01
Eshabü'l-kehf : (Yedi uyurlar).,008621K
Akbar : the architect of the Mughal Empire,008602K
XVI. asırda Manisa kazası.,008647k
"Namık Kemal: hayatı, sanatı, eserleri",008691K
İslamiyetin Güney Arabistan'a yayılışı.,001136K
Hayatımın hikayesi.,008692K
Tezakir : 13-20,008597G
Türk tarihi üzerine toplamalar.,008666G
Some aspects of religion and politics in India during the thirteenth century,008585K
Dil devrimi için II.,008681G
Siretü'n-nebi: Tercümetü'z-zahir: inceleme-metin.,008694K
Tarihin ışığı altında Kıbrıs : ve 3. Dünya Harbi?nde Türk stratejisi bakımından önemi,008680G
Şebinkarahisar ve civarı coğrafya tarih kültür folklor.,008680K
Damascus Baghdad capitals and lands of the caliphs.,008856K
Sahaifü'l-ahbar.,008900K-02
İslam Osmanlı aile hukuku.,001228K
Azimi tarihi : Selçuklularla ilgili bölümler : h.430-538.,008698K
Islamologie.,008860K
Sahaifü'l-ahbar.,008900K-03
Mardin Müluk-ı Artukiye tarihi ve kitabeleri ve sair vesaik-i mühimme.,008916K
Türkiye Yahudileri tarihsel bakış.,009113K
Menfa.,008917K
Ebced hesabı.,009114K
Ahlâku hameleti'l-Kur'ân.,009118K
Tevfik Fikret.,000578N
Süleyman Paşa : hayatı ve eserleri.,008972K
Siyer-i nebi : İslam tasvir sanatında Hazreti Muhammedin hayatı.,001158K
Kayserili Davud : (Davudu?l-Kayseri).,008956K
Epitre sur l'unite et la tirinite traite sur l'intellect fragment sur l?ame = Risaletu eşrefi'l-hadis fî şer'ayi't-tevhid ve't-teslis.,009207K
Halide Nusret Zorlutuna : hayatı ve eserleri.,008969K
Tarih-i selçukiyan-ı kirman: tevarihi Âl-i Selcuk.,009277K
Hassan b. Sabit : hayatuhu ve şi'ruhu,009287K
Mesahifu San'a = Masahif San?a.,009266K
Muhibbi Divanı : izahlı metin.,008986K
Türk pozitif ilimler tarihinden bir bahis Ali Kuşçi : hayatı ve eserleri.,009352K
es-Sünnetü'n-nebeviyye beyne ehli'l-fıkh ve ehli'l-hadis,009256K
Imam Ibn Taimiya and his projects of reform.,009358K
Harezmşahlar devleti tarihi,001245K
La notion de la ma'rifa chez Ghazali = Mefhumü'l-ma'rife inde'l-Gazzali,009208K
Azerbaycan edebiyatı tarihi : İslamiyetin zuhurundan miladın onsekizinci asrına kadar.,009350K
Kitâbü'l-kebâir ve tebyinü'l-meharim,009441K
Semeratü'l-fuad fi'l-mebde ve'l-mead.,009430K
el-Kavaninü'l-külliyye li-zabti'l-lügati't-Türkiyye.,009425K
The authority and authenticity of hadith as a source of Islam.,009458K
Târîhu Ebi'l-Fida.,009558K-01
Sufism the mystical doctrines and methods of Islam.,009496K
Türkçe kökler sözlüğü.,009613K
"Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar",009645K
İbadiyenin doğuşu ve görüşleri.,001137K
Foreign relations of the prophet Muhammed,009521K
İslamiyetin ilk devrinde dini-siyasi muhalefet partileri.,009636K
Abu Bakr : the first caliph of Islam.,009501K
Life of Shah Waliyullah.,009512K
Yeni Mülkiye tarihi ve Mülkiyeliler Mülkiye şeref kitabı : son asır Türk tarihinin önemli olayları ile birlikde.,009578K-03
Die nachrichten des Niketas Choniates Georgios Akropolites und Pachymeres über die Selcuqen : in der zeit von 1180 bis 1280 n. chr.,009567K
Yeni Mülkiye tarihi ve Mülkiyeliler Mülkiye şeref kitabı : son asır Türk tarihinin önemli olayları ile birlikde.,009578K-04
Dulkadir beyliği.,009639K
Hulefa-i i'zam-ı Osmaniye Hazaratının Haremeyn-i Şerifeyndeki asar-ı mebrure ve meşkure-i hümayunlarından bahis tarihi bir eserdir.,009600K
Ayni'nin hadis kültüründeki yeri.,009675K
Introduction to the history of science : from Homer to Omar Khayyam.,001227K-01
"Türkiye tarihi : fetih, Selçuklu ve Beylikler dönemi.",009631K
Türk bilim tarihi bibliyografyası : 1850-1981.,009798K
İslamda sosyal güvenlik.,010077
Hasan Sezai üzerine bir araştırma ve Gülşeniye.,009806K
Osmanlı devletinin kuruluşu,009739K
Edirne sarayı,009749K
Sosyolojik açıdan tasavvuf ve laiklik.,009848K
İslamda emir ve yasakların hikmeti.,010072
"Ruzname : 1806 - 1810 isyanları : III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa.",010143
Gösterim sanatları terimleri sözlüğü.,010459
Yeni Türkiye bir garp devleti.,000672G
es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcani ve Arap dilindeki yeri.,001295N
Hazreti Ömer zamanında gayr-ı müslimler.,010454
Osmanlı imparatorluğunda yeni nizamların cedveli = Tableau des nouveaux reglemens de l'empire Ottoman.,009748K
Doğuş devri zahid ve mutasavvıflarında hadis.,010478
A Turkish and English lexicon : shewing in English the significations of the Turkish terms.,010434
Türk tiyatro edebiyatı tarihi : başlangıçtan Cumhuriyet devrine kadar.,010105
Garibu'l-Kur'an ve Amme Cüz'ündeki garib kelimelerin tefsiri.,010484
"Ebü'l-Leys es-Semerkandi : hayatı, eserleri ve tefsirindeki metodu.",010480
"Orta Asya bilgin Türk hükümdarları devletinde eğitim, bilim, sanat.",010093
Cassas (ö. 370/981) ve fıkhi tefsiri.,010479
el-İmam el-Evzai : hayatuhu ve araühu ve asruhu.,010161
"Taha Hüseyin : hayatı, eserleri ve XX. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeri.",001296N
Kur?ân-ı Kerim?de takva.,010491
Kur'an-ı Kerim'i okuma adabı.,010490
Müfessir Hüseyin İbn Mes'ud el-Begavi ve tefsirindeki usulü.,010483
Ebü'l-Berekat Abdullah İbn Ahmed en-Nesefi ve Medarikü't-tenzil ve hakaikü?t-tevil adlı eseri.,010474
Ve Alleme Ademe'l-Esmae Kulleha ... ayetinin tefsiri.,010492
Divan edebiyatında tevhidler.,010583
Kur'an'da tefekkür kavramı.,010496
İbnü Cerir et-Taberi'nin ?Camiü'l-Beyan an Tevili'l-Kur'an? isimli eserindeki kelami görüşleri.,010509
İbnu Cerir et-Taberi'nin tefsirindeki fıkhı görüşü.,010482
Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf (a. s.) kıssası ve kıssadan çıkartılan prensipler.,010504
Dalkavuklar gecesi.,001270G
The sufi doctrino of Rumi an introduction.,010601
Kur'an-ı Kerim'de yaratma.,010520
The 1703 rebellion and the structure of Ottoman politics.,010618
"Süheyl ü nev-bahar = Suheil und nevbahar : inceleme, metin, sözlük.",000636G
Mefhumü'l-adl fî tefsiri'l-Mu'tezile li'l-Kur'âni'l-kerim.,010945
A piligrimage of passion the life of Wilfrid Scawen Blunt.,010641
Nüzhetü'l-huffaz.,010712
The politics of piety : the Ottoman ulema in the postclassical age :1600-1800.,010949
Narın ebediyet ve devamı hakkında tetkikat.,011105
Ebu Mansur Semerkandi Maturidi (862-944) [Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (1986 : Kayseri)].,011145
İmam-ı A'zam'ın beş eseri.,001303K
İslam düşüncesinde ahlak.,011251
İslam hukukunda ahkamın değişmesi.,011250
İkametü'l-burhan ala nüzuli İsa fî ahiri'z-zaman,011090
el-Fıkhü'l-ekber.,011103
Ebu İshak el-İsferayini ve Akaid risalesi.,011149
"İslam akaidinin üç şahsiyeti : Ahmed b. Hanbel, İbn Furek, Kadi Beyzavi.",011246
Yazı kaideleri = imla kılavuzu.,011253
Yılların izi.,011275
Serbest cumhuriyet fırkası nasıl doğdu nasıl fesh edildi.,011274
Sultan II. Mahmud ve reformları semineri: 28-30 Haziran 1989.,011267
Küttabü'n-nebi (s.a.v),001305K
XVI. asırda Mısır eyaleti.,011186
Türk edebiyatının kaynaklarından Türkçe şuara tezkireleri.,011307
Maliye teşkilatı tarihi : 1442-1930.,011371-02
Maliye teşkilatı tarihi : 1442-1930.,011371-03
Usulü't-tansir fi'l-halici'l-Arabi.,011360
Maliye teşkilatı tarihi : 1442-1930.,011371-01
al-Kuschairis Darstellung des Sufitums.,011302
Menarü'l-envar.,011422
"İmam Malik : hayatı, görüşleri, fıkhı.",011470
Din sosyolojisi.,011489
"Köprülü Kütüphanesi?nde mevcut Arapça-Arapça, Arapça-Farsça, Arapça-Türkçe yazma lügatler.",001299N
Câmiü'l-usul fî evliyai ve envaihim ve evsafihim; Mütemmimatu câmii'l-usul.,011421
"Fatih devrinde İstanbul 1453-1481 : haritası, izahatı, indeksler.",011507
Türk dilinde ekler ve kökler üzerine bir deneme.,011448
Sosyal değişme ve tarikat : cerrahiler.,011518
Şerhu Risâle fî usuli'l-hadis.,011432
Ayet ve slogan : Türkiye'de İslami oluşumlar.,011519
Zadü'l-mead resulullah'ın (s.a.v) yolu.,011473-02
Zadü'l-mead resulullah'ın (s.a.v) yolu.,011473-01
Maliye teşkilatı tarihi : 1442-1930.,011371-04
Osmanlı imparatorluğunun zuhur ve terakkisinden inhitatı zamanına kadar askeri vaziyeti.,011526
el-Murtaza ez-Zebidi ve İkdü'l-Cevheri's-Semin'i.,001316N
Tefsir usulü ve kaynakları.,011662
Avrupanın üzerine doğan İslam güneşi.,011465
Türk kültür tarihinde denizli sempozyumu: bildiriler.,011658
Tarih-i Selaniki.,011671-01
Allah'ın kılıcı Halid b. Velid.,011542
Lale devri şairlerinden Şeyhülislam İshak Efendi ve divanından seçmeler.,011682
"Kutsal topraklarda siyonistler ve masonlar : ihanetler, komplolar, aldanmalar.",011556
Safvetü't-tefasir,011776-01
"Cilaü'l-kulub: giriş, inceleme, metin, sözlük.",011663
The müfti of Istanbul : a study in the development of the Ottoman learned hierarchy.,011800
Hadiste nasih mensuh meselesi.,001333K
İstanbul'a ait günlük hatıralar : 1672-1673,011816
The important persons of the age: A?yan al-asr wa-a?wan al-nasr = A'yanü'l-asr ve a'vanü'n-nasr.,011836-02
Siyasi-dini-kültürel-sosyal İslam tarihi : Memlukler (648-923/1250-1517).,011808
Hazreti Muhammed Mekke'de.,011818
Intuitonen des Herzens : tasavvuf der innere Weg des Islam.,011830
The important persons of the age: A?yan al-asr wa-a?wan al-nasr = A'yanü'l-asr ve a'vanü'n-nasr,011836-01
Fakih sahabiler ve mezheb imamları,011781
Müslüman aydın : (Gazali hakkında bir araştırma).,011825
Konsiller tarihi : İznik'ten II.Vatikan'a.,011811
The important persons of the age: A?yan al-asr wa-a?wan al-nasr = A'yanü'l-asr ve a'vanü'n-nasr.,011836-03
İstanbul hayatı : hicri onaltıncı asırda : 1553-1591,001320G
XV-XVI.yüzyıllarda Hamit Sancağı.,011817
İslam hukukunda gabin.,011916
Yusuf Akçura'nın hayatı.,000609N
The study of religions.,011882
"Fahreddin Razi : hayatı, fikirleri, eserleri.",011955
Süryani patrik mihail'in vakainamesi: 2.kısım: 1042-1195.,011932
Ebü's-Sena Mahmud b. Abdurrahman el-İsfahani ve tefsirdeki metodu.,011952
Recherches sur les actes des regnes des Sultans Osman Orkhan.,011869
Fuzuli'nin mektupları.,000651G
İbn Havbeş Ali b. el-Fadl ve ilk Yemen İsmaili devleti.,012017
Vefeyat-ı selatin ve meşahir-i rical.,001336G
Atebetü'l-ketebe : mecmua-i muraselat-i Divan-ı Sultan Sencer.,012030
An introduction to Shi'i Islamic law and jurisprudence.,012015
Asaru Cemaleddin.,012033
Hıristiyanlığa reddiye.,012067
Âsafnâme = Âsafnâme.,012035
Dürzilik.,012018
"Osmanlı tarihleri : Osmanlı tarihinin anakaynakları olan eserlerin mütehassıslar tarafından metin, tercüme veya sadileştirilmiş şekilleri külliyatı.",011965
Mesnevi,012083-02
Dalaletten hidayete = el-Munkız mine'd-dalal.,012070
Ben bir süleymancı idim.,012064
Hacı Arif Bey.,000659N
Tarihi sevdiren adam Ahmed Refik Altınay : hayatı ve eserleri.,001323G
Mevlid : vesiletü'n-necat.,012110
Rivayet ilimlerinde haber-i vahitlerin itikat ve teşri yönlerinden değeri.,012125
Eski Türk dini tarihi.,012180
İslam ahlakının esasları.,012199
Costantinople in 1828,011971-03
"Risale-i nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi : hayatı, eserleri.",012211
Sultan 2. Abdülhamid ve Osmanlı imparatorluğunda komitacılar.,012207
Eşrefoğlu Rumi divanı.,012149
Türkiye'de örgütlenmiş dinin sosyo-ekonomik tabanı: 1946-1968.,012122
Bugünün meşhur huffazı kiramı ve mevlithanları.,012234
Ma'rifetu ulumi'l-hadis,001388K
Ateizm'in çıkmazı.,012197
Mehmed Akif resmi hal tercümesi basılmamış bazı mektup ve manzumeleri,012227
Belagat-ı Osmaniye,012223
Atatürk'ün şimdiye kadar yayınlanmamış anıları.,012251
et-Tasvirü'l-fenni fi'l-Kur'ân.,012266
Ahlâk-ı Alâî : ahlak ilmi.,012288
İslamda niyyet.,012300
Kitabü'l-Cihad.,012290
Siyonizm dosyası.,012268
Nutuk.,012377
Kur'an-ı kerim'in üslub ve kıraatı.,001354G
Nev'i divanının tahlili.,000658G
Çeşitli yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı.,012360
İslam hıristiyan diyaloğu ve İslamın zaferi,012295
Târîhu İbn Kadi Şühbe.,012444
el-Munkız mine'd-dalal.,012303
Christians and Jews in the Ottoman Empire.,012393-01
Ağaç sevgisi.,012315
Buhus fi'd-da'veti'l-İslâmiyye.,012356
Ahlak ilmi ve İslam ahlakı : ahlak dersleri,012346
Gazzali'ye göre İslam ahlakı : nazari ve ameli olarak.,012357
"Ahmed Midhat : ideal gazeteci, efendi babamız.",001334G
Türk dillerinin mukayeseli grammatikası.,012463
Khazar studies.,012493-02
Yadbudha-yı sefaret-i İstanbul.,012501
Wörterbuch des chaladsch : dialekt von charrab.,012492
İslamcılık akımı.,012580
The cultural atlas of Islam.,012585
Kitâbü?l-İklil = el-İklil min ahbari'l-Yemen ve ensâbu Himyer.,012563
Khazar studies.,012493-01
Rumi ich bin Wind und du bist Feuer Leben und Werk des grossen Mystikers.,012475
What is sufism.,012505
el-Beyân.,001379K
Seyfüddevle ve asrü'l-Hamdâniyyin.,012559
XIV-XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda devlet teşkilatı ve sosyal yapı.,013025
Sovyet gözüyle jöntürkler.,013056
Mu'cemü'l-fıraki'l-İslâmiyye: bahs mevsui mubassıt.,012964
Mehmet Kaplan'a armağan.,013060
Aşık yaradıcılığı.,013032
Cumhuriyet dönemi Kur'an tercümeleri: eleştirel bir yaklaşım.,012994
Zerdüşt'ün gataları : Zerdüşt'ün öz şiirleri.,012997
Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa : 1908-1914.,013074-02
Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa : 1908-1914.,013074-03
Avrupa'da bir cevelan.,001404G
The sources of Islam.,012603
Ali Ufki ve mezmurlar.,013057
Tanzimat döneminde Anadolu kentlerinin sosyal ve ekonomik yapıları.,013116
İngiliz belgeleri ile Sakarya'dan İzmir'e 1921-1922,013051
Osmanlı klasik döneminin üç hükümdarı: Fatih Yavuz Kanuni.,013102
İslam hukukunda örf ve adet.,013083
Mehmed Akif : eski ve yeni harflerle.,013135
Uluslararası ilişkiler çıkmazında Filistin sorunu.,013131
Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık.,013123
Varqa ve Gülşah : a founteenth century anatolian : Turkish mesnevi.,013145
Hazreti ibrahim ve haniflik: İslam kaynaklarına göre.,001396G
İslam tarihinin kaynakları tarih ve müverrihler = İslam?da tarih ve müverrihler.,013160
Nurlar hazinesi.,013126
Tanzimatın iki ucu : Münif Paşa ve Ali Suavi (sosyo-pedagojik bir karşılaştırma).,013132
Christianity and Islam under the sultans.,013223-01
İslam medeniyeti üzerine araştırmalar.,013159
Mystique musulmane : aspects et tendances-experiences et techiques,013141
Revelation and reason in Islam,013142
"Garibü'l-hadis ilmi: mahiyeti, tarihçesi, müellifler ve İstanbul kütüphanelerindeki yazmaları.",013232
Sahih-i Buhari muhtasarı Tecrid-i sarih tercemesi ve şerhi.,013179-03
Rubab-ı şikeste,013217
Abdullah Efendi?nin rüyaları : hikayeler.,001476G
Makalat-ı tarihiye ve edebiye.,013220
The Islamic tradition : an introduction.,013266
Modern trends in Islam.,013264
Jewish life under Islam : Jerusalem in the sixteenth century.,013241
Christianity and Islam under the sultans.,013223-02
The Qur'an and its exegesis.,013226
Ottoman documents on plastine 1552-1615 : a study of the firman according to the Mühimme defteri.,013246
Studies on Islam.,013268
The genesis of Young Ottoman thought : a study in the modernization of Turkish political ideas.,013255
Selected works of C.Snouck Hurgronje = Oeuvres choisies de C.Snouck Hurgronje.,013296
Hamamcı ülfet.,001462G
Ma'na la ilahe illallah,013363
Ehl-i sünnet ve Mu'tezileye göre ebedilik anlayışı.,013312
Psychology of religion: classic and contemporary views.,013316
"Edva' ale's-sünneti'l-Muhammediyye ev, Difa' ani'l-hadis",013499
Analogical reasoning in Islamic jurisprudance.,013813
eş-Şam fî sadri'l-İslâm: : mine'l-feth hatta sukuti Beni Ümeyye.,013393
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : A-F.,013800-01
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : L-P.,013800-03
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : G-K.,013800-02
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : R-T.,013800-04
Bize göre : ve bir seyahatin notları.,001477G
İslam hukukunda çocuk.,013912
al-Kindi : the philosopher of the Arabs,013814
Mukayeseli İslam miras hukuku.,013909
Siyasi hatıratım,013973
"Hıristiyan batı kültürünün ana kaynağı Kitab-ı Mukaddes'in kutsallığı üzerine : Dört incil yazılması, derlenmesi, muhtevası, farklılıkları ve çelişkileri.",014015
Harp hatıralarım : birinci dünya harbi.,013954-02
İslamiyetin kültürel özellikleri ve İslami kavramlar : I.,013919
"İnsan ve insanüstü : ruh, melek, cin, insan",013971
Osmanlı Devleti?nde gayrimüslim teb?anın yönetimi.,013928
Mecmûatü?n-nezâir : metin-dizin-tıpkıbasım.,013991
Kur?ân açısından ahiret.,070498
Trabzon tarihi.,067685
The Ottoman Empire in the reign of Süleyman the magnificent.,065272
Arap dili belagatı ve Kur?ân.,070499
Zen buddhism.,069425
Muhammed İbnü Bedrüddin el-Münşi ve tefsirdeki metodu.,070500
Ankara?nın Boğaziçi semtinde dini hayat ve kentlileşme üzerine bir araştırma.,073109
Hazreti Ali Kimdir.,074380
Matüridi?ye kadar nübüvvete karşı çıkanlar ve Matüridi?de nübüvvet anlayışı.,074795
Şerh-i şemail-i şerif.,076112
Mesnevi dersleri.,077607
The history of al-Tabari (Ta?rikh al-rusul wa?l-muluk) : The community divided.,076645
The venture of Islam : conscience and history in a world civilization.,078758
"The Ottoman city between East and West : Aleppo, İzmir and İstanbul.",076916
1. Alevi-Bektaşi sempozyumu [Alevi-Bektaşi Sempozyumu (1998: İstanbul)].,079475
Kur?ân?a usuli yaklaşımlar : (Hanefi ve zahiri ekollerin Kur?an?dan hüküm çıkarma metodlarının mukayesesi).,075079
An account of the rise and progress of Mahometanism with the life of Mahomet : and a vindication of him and his religion from the calumnies of the Christians.,084162
XIX. Asırda Mevlevilik ve Mevleviler.,082589
Heybeliada Ruhban Okulu.,079481
Dua ve tevhid.,088627
"Topkapı Sarayı Müzesi arşivindeki Altın ordu, Kırım ve Türkistan hanlarına ait yarlık ve bitikler.",080632
Martin Luther?de kurtuluş anlayışı.,086915
Diyanet İşleri Başkanlığı Tefsir Hazırlatma Komisyonu danışma heyeti toplantısı - I [Diyanet İşleri Başkanlığı Tefsir Hazırlatma Komisyonu Danışma Heyeti Toplantısı (1997)].,085718
Fıkh-ı ekber,088002
"Coğrafya-yı askeri ve tarih-i harb derslerinden : 91-92 Hersek seferi, 92-93 Osmanlı - Karadağ seferi ve hal-i hazır darülharekatı.",091298
Şafiiler için namaz kitabı.,079443
Şerh-i ahval-ı sultan Abdülhamid ve evza-i memalik-i Osmani.,091304
Osmanlı dönemi Sivas şehri ve esnaf teşkilatı.,080921
Çanakkale muharebeleri : İngilizlerin Gelibolu Seferi?nin resmi tarihi.,095113
Nusayriler ve Nusayrilik hakkında.,083367
Kur?ânda rahmet kavramı.,094309
el-Merciiyyetü?d-diniyye ve meracii?l-İmamiyye.,089465
Nizam-ı Cedid?e dair ıslâhât lâyihaları.,098831
el-Mu?tezile fî Bağdad ve eseruhum fî?l-hayati?l-fikriyye ve?s-siyasiyye.,097089
Kadercilik suçlaması ve cihad.,099636
Ubeydullah-ı Kuşmani Zebre-i Kuşmani fi ta?rif-i nizam-ı İlhami : (tahlil ve metin).,098457
İbn Miskeveyh Yunan?da ve İslamda ahlak görüşleri.,101239
Hintlilerde tanrı.,102146
Kur?ân-ı Kerim?de farz namaz vakitlerinin sübutu meselesi.,095828
İstanbul?daki eshab-ı kiram İstanbul evliyaları ve fetih şehidleri.,100214
Milli Mücadelede Yeşil Ordu.,105535
Şerhü?l-menar fi ilmi?l-usul li-İbn Melek.,096731
"Bakunin : hayatı,mücadelesi, düşünceleri.",104740
Kırk yıl önce kırk yıl sonra.,102186
A selection of Ottoman sturctures in the old city of Jerusalem.,093191
İslam ceza hukuku ve beşeri hukuk.,107129
Alevi felsefesi.,102150
Birgivi Vasiyetnamesi Kadızade şerhi.,107556
Suriye dosyası.,106221
Nazım Hikmet?in polemikleri.,109541
Tanrı ve insan.,112093
Mondros?tan Mudanya?ya kadar.,111401
İslam tarihi : el-kamil fi't-tarih tercümesi.,110595
Kur?ân dili alfabesi ve okuma kaideleri tecvit ve namaz.,113229
Devletlerarası hukuku ve siyasi tarih metinleri : Osmanlı İmparatorluğu andlaşmaları.,113213
Maarif.,108785
Türkiye'de İslamın yeniden inkişafı: 1950-1960.,118827
Baykuş : üç perdelik manzum piyes,113104
Mu'tezile'nin doğuşu ve kelami görüşleri.,001662N
Ağrı eteklerindeki ateş : bir Kürt ayaklanmasının anatomisi.,116456
Mev'ut hüküm,001656G
Hazreti peygambere dil uzatanlar.,001676N
Beyânü'l-fark beyne's-sadr ve'l-kalb ve'l-fuad ve'l-lübab.,001693K
Züğürtler : bir perdelik piyes.,001705G
100 soruda İslam tasavvufu,001688K
Dinler tarihi sözlüğü.,117791
Güneş yaprak.,001679G
Mezhepler arasındaki farklar : el-Fark beyne?l-fırak.,001663N
Osmanlı imparatorluğu?nda dağlı isyanları.,001706K
"Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddin : hayatı, eserleri, tarikat anlayışı ve Halidiyye tarikatı.",001667K
İslam tasavvufunda Halvetilik ve halvetiler.,001694K
Dalaletten hidayete = el-Munkız mine'd-dalal.,001677N
"Fıkıh usulü : İslam hukukunun kaynakları, metodu ve felsefesi.",001712N
Kabe ve Haremeyn için Yemen?de Osmanlı hakimiyeti : 1517-1571.,001726K
Buhari'nin kaynakları hakkında araştırmalar.,001716N
Ateş : manzum piyes iki perde.,001727G
İslam-Osmanlı aile hukuku.,001719N
Risaletü'l-i'tikadi'l-imamiyye.,001756N
Pervane Muinüddin Süleyman.,001779N
Müzehhib Karamemi.,001757G
Resail-i İbn Kemal.,001790N
Kutadgu Bilig incelemesi,001809N
Mevlana ve etrafındakiler : risale.,001754N
Mevlanadan sonra mevlevilik,001784K
Eski Türkçede isim-fiiller.,001807N
Mevlevi adab ve erkanı.,001786N
Divan.,001816N
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Çapanoğulları.,001731K
İslamiyetin ilk devrinde dini-siyasi muhalefet partileri.,001776N
Fakir sözleri: itlak tasavvufundan latifeler.,001761N
Jön Türklere dair vesikalar : edebiyatçı Jön Türklerin mektupları : (Ali Kemal ve Süleyman Nazif?den Mizancı Murad Bey?e).,001780N
"İstibdat, meşrutiyet, cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım",001808G
Reşid Rahmeti Arat için.,001815N
Osmanlı devletinde siyaseten katl.,001805G
Mevlana?da Türkçe kelimeler ve Türkçe şiirler.,001795N
Bir olayın hikayesi.,001836G
Türk dili için.,001878N
Yaşayan Türkçemiz.,001855N-01
Yaşayan Türkçemiz.,001855N-02
Yaşayan Türkçemiz.,001855N-03
"Bilinmeyen yönleriyle Şevket Süreyya Aydemir : yaşamı, görüşleri, eserleri.",001893G
XI. Yüzyıl Türk şiiri.,001876N
Ef'alü'r-Resul ve delaletuha ale'l-ahkâm.,001888K
Mektuplar.,001899N
Yaşayan Türkçemiz,001856N-03
Meşhur Hafız Sami merhum.,001915G
"Vakayiname: 494-507 yıllarına ait Urfa, Amid ve Güneydoğu Anadolu.",001821G
Yusuf ve Zeliha = Yûsuf u Züleyhâ.,001909N
Namık Kemal'in mektupları.,001881N
Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri,001912N
İbtida - name.,001882N
Hikaye-i ibrahim paşa be ibrahim-i gülşeni.,001923G
İslam mütefekkirleri ile garp mütefekkirleri arasında mukayese,001948K
Dil davası.,001940N
Malazgirt zaferi ve alp arslan: 26 ağustos 1071.,001917G
Dil ve alfabe üzerine görüşler.,001930N
Niyazi divanı: yeni ilavelerle.,001962N
Kendi gök kubbemiz,001957N
Prototürkçe'den bugünkü kürtçe'ye.,001933N
Bir ömür boyunca: bütün şiirleri : 1907-1967.,001995G
İslama yönelen yıkıcı hareketler : (Babilik ve Bahailiğin içyüzü),001964K
Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar.,001966N
Şeyhî'nin Harnâme?si.,002002N
Türk dili için.,002023N-02
"Üç adam: Kemal Atatürk, Roosevelt, Mussolini.",002008G
Afyonkarahisarlı alim ve lugatçı Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin Karahisari Ahteri.,002049K
Müsbet ilim yönünden tevrat inciller ve Kur'an.,001971K
Fatih devri hattatları ve hat sanatı.,002003K
Ateşten gömlek.,002009G
Atilla : tarihi piyes.,001985G
Hadikatü'l-evliya'dan silsile-i meşayih-i Sühreverdi ve Kübreviye.,002055K
"Bozgun : milli, vatani şiirler.",002083G
Canlı tarihler : Galip Kemali Söylemezoğlu : Atina seferi (1913-1916).,002084K-05
Akın.,002076N
Canlı tarihler : Ahmet Reşit Bey (N. Nazım).,002084K-03
Religious schools and sects in medieval Islam.,002093K
Büyük filozof Esirüddin Ebheri.,002048K
Kur'an.,002128G
Halet Efendi'nin Paris büyükelçiliği: 1802-1806.,002245G
Üss-i inkılab.,002171N
Ettuhfet-üz-zekiyye fil-lugat-it-Türkiyye = et-Tuhfetü'z-zekiyye fi'l-lugati't-Türkiyye.,002110G
Devlet dili olarak Türkçe.,002186N
Persian literature : a bio-bibliographical survey.,002134K-01
Oğuzlar (Türkmenler) tarihleri boy teşkilatı destanları.,002263G
Persian literature : a bio-bibliographical survey.,002134K-02
Nüzhetü'l-a'yüni'n-nevazir fî ilmi'l-vücuh ve'n-nezair.,002158K
Ayyar hamza.,002117G
Eski şiirin rüzgarıyle.,002230N
Çarhname.,002216N
Rahmet damlaları.,002189G
Ömer Seyfeddin'in şiirleri.,002279G
Dil tartışmalarında gerçekler.,002266N
"Fehim-i kadim divanı : hayatı, divanı ve metnin bugünkü Türkçesi.",002267N
Tiyatro bibliyografyası : (1859-1928).,002296G
Dil yanlışları : 2000 sözün eleştirisi,002190G
Kitab-ı Diyarbakriyya : Ak - Koyunlular tarihi,002274G-01
Osmanlı Türklerinde ilim.,002284G
Kurtuluş savaşında Gönen.,002351G
el-Mustalahatü'l-askeriyye fi'l-Kur'âni'l-Kerim.,002296K-01
Tarihte Balıkesir.,002341G
Tefsir usulü,002362K
Kitab-ı Diyarbakriyya : Ak - Koyunlular tarihi,002274G-02
Şeyda divanı.,002365N
el-Mustalahatü'l-askeriyye fi'l-Kur'âni'l-Kerim.,002296K-02
Türkiye'de basılmış Farsça eserler çeviriler ve İran'la ilgili yayınlar bibliyografyası.,002410G
Sanat sistemleri ve Ahmet Haşim'in sembolizmi.,002359N
Kur'an ilimleri.,002381K
"Mevlevilikte resim, resimde mevleviler.",002439G
Mitteltürkischer worttschatz nach Mahmud al-Kasgari's Divan-i Lugat at-Turk.,002387G
Türkiye Türkçesinde kök-ek bileşmeleri.,002430G
Büyük Türk bilgini şeyhulislam Ebussuud Efendi ve tefsirdeki metodu.,002378K
Versuch eines etymologischen wörterbuchs der Türksprachen.,002449G
IV. Mehmet'in Edirne şenliği (1675).,002443G
Dil davası.,002401G
Türkçeden Farsçaya çeviri,002435N
Menhecü'n-nakd fî ulumi'l-hadis,002439K
Dilde değişme ve gelişme açısından Türk dil devrimi.,002428G
Cumhuriyet döneminde Türk dili.,002456G
Sanglax : a Persian guide to the Turkish language.,002464G
Şen olasın Halep şehri: şiirler: 1940-1945.,002502N
Türk minyatür sanatı bibliyografyası.,002556G
Târîhu erbil.,002492K-02
Atatürk devrimi ve yorumları,002592G
Kur'an ve hadiste ru'yet meselesi.,002551G
Qur'anic studies : sources and methods of scriptural interpretation.,002511K
Orhon yazıtları.,002459G
Hattatların ve kitap sanatçılarının destanları : (Menakıb-ı hünerveran).,002572K
Nedim divanı.,002473N
Fuzuli divanı şerhi.,002569K-02
Bozuklukların düzeltilmesinde tutulacak yollar.,002557K
Aşıkpaşaoğlu tarihi.,002549K
Beş şehir.,002542G
Guide to sira and hadith literature in western languages.,002544K
İhtilafü'l-fukaha.,002648K
Fuzuli divanı şerhi.,002569K-01
Fethu babi'l-inaye bi-şerhi Kitâbi'n-Nukaye.,002625K
Türkiye Selçukluları devrinde Konya.,002598K
Onyedinci yüzyıl tekke şairi Kul Nesimi.,002710G
Tarihü'l-hulefa.,002700K
Büyük İslam ilmihali.,002620G
el-Cüman fî teşbihati'l-Kur'ân.,002627K
Dil ve kültür.,002596G
Külliyat-ı eş'ar-ı Ruhi-i Bağdadi; Divan.,002651G
Tarih-i feth-i Şikloş Estergon ve istol(n)ı Belgrad,002739G
en-Nebeü'l-azim : nazaratu cedide fî?l-Kur?an.,002622K
Zavallı çocuk,002766N
"Işkname: inceleme, metin.",002733G
Modern movements among moslems.,002748K
Selçuklular tarihi ve Türk İslam medeniyeti,002723G
Atatürk ve Türk dili.,002776G
The origins of Muhammadan jurisprudence.,002742K
The philosophy of the kalam.,002763K
Kadı Burhaneddin Ahmed ve devleti : 1344-1398.,002698G
Türk-İngiliz münasebetlerinin başlangıcı ve gelişmesi : (1553-1610).,002718G
Sübha-i emri.,002747N
Afghani and Abduh : an essay on religious unbeli ef an political activism in modern Islam.,002749K
Muhaberat ve muhaverat.,002749G
Dilbilgisi,002788G
Katib Çelebi fezlekesinin kaynakları.,002772N
Tarama dergisi : Osmanlıcadan Türkçeye söz karşılıkları.,002837G
eş-Şekaiku'n-nu'maniyye fî ulemai'd-devleti'l-Osmaniyye.,002792K
Osmanlı şeyhülislamları.,002767K
Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü.,002828K-02
Social life under the abbasids.,002819K
Latifi'nin iki risalesi : Enisü'l-fusaha ve Evsaf-ı İbrahim Paşa.,002810G
Surname: üçüncü Ahmed'in oğullarının sünnet düğünü.,002787G
A history of Muslim historiography.,002782K
Tevarih-i al-i Osman,002837N
Milli edebiyat cereyanının ilk mübeşşirleri.,002823N
Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü.,002828K-05
Nehcü'l-feradis : metin.,002836N-02
Modern muslim Koran interpretation 880-1960.,002809K
Resimlerle Hazreti Muhammed'in hayatı.,002868N
Zuheyr'ubn harb ve kitab'ul-ilm adlı eseri.,002910K
Ana : Piyes: 3 perde 2 tablo.,002931G
İmad al-din al-Katib al-İsfahani'nin eserlerindeki Anadolu tarihiyle ilgili bahisler,002879N
Cumhuriyet çocukları.,002870G
Mitoloji: Yunan ve Roma.,002853G
Edebiyatımızda İslami kaynaklı sözler: ansiklopedik sözlük.,002819G
An Islamic response to imperialism : political and religious writings of Sayyid Jamal ad-Din ?al-Afghani?.,002882K
Adana fethinin destanı : oniki asırlık Türk yurdu.,002923G
Tarih-i Selaniki.,002995K
Nesebu Adnan ve Kahtan.,002921N
Osmanlı - İran siyasi münasebetleri : 1578-1590.,002979K
Yeni Türk edebiyatı antolojisi : 1839-1865.,002966G-01
Nabi?nin surnamesi : vakaayi?-i hıtan-ı şehzadegan-ı Hazret-i Sultan Muhammed-i Gaazi li Nabi Efendi.,002972N
Tezakir : 1-12,002996K-01
"Köy orta oyunları: ucuz çoban, elif, tarla.",002994G
İmam ehli's-sünne ve?l-cemaa Ebû Mansur el-Matüridi ve arauhü'l-kelamiyye.,002972K
Mebaniyü'l-inşa.,002999N
Mizanü'l-belaga.,002975K
Deli dere.,002940G
Divan-ı Süleyman Şadi.,002938N
Kadı Burhaneddin divanı.,003006N
Kanuni'nin cülusu ve ilk seferleri.,003024N
el-Müsteşrikune'l-Alman teracimuhum vema eshemu bihi.,002978K
Studies in Islamic history and institutions.,003015K
Mucizatü'l-enbiya: aleyhimü's-salatu ve's-selam.,002987G
Tezakir : 21-39,002996K-03
God's created speech.,003018K
Mehmet akif: İslamcı bir şairin romanı.,003082N-01
Türk dili tetkik cemiyetinin kuruluşundan ilk kurultaya kadar hatıralar,003036G
Cumhuriyetin 50.yıldönümü: anma kitabı.,003088G
Destari Salih tarihi : Patrona Halil ayaklanması hakkında bir kaynak.,003058G
Mehmet akif: İslamcı bir şairin romanı.,003082N-03
Mehmet akif: İslamcı bir şairin romanı.,003082N-02
Mehmet akif: İslamcı bir şairin romanı.,003082N-04
Aşık Kerem'in ruhu : ispirtizma tecrübelerinden.,003145N
Teach yourself Turkish.,003186G
Eski uygur Türkçesi sözlüğü.,003107G
Tuhfe-i Vehbi.,003185G
"Tevfik Fikret : hayatı, sanatı, şahsiyeti.",003204G
"Fuzuli divanı: gazel, musammat, mukatta' ve rubai kısmı.",003201N
Tefsir tarihi.,003184G
"Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve evlad-ı fatihan.",003213N
"Vatan yahut, Silistre",003153G
Habname.,003237N
Bezm-u rezm.,003175N
Menhecü'z-Zemahşerî fî tefsiri'l-Kur'ân ve beyâni i'cazih,003239K
Minelbab ilelmihrab : 1918 mütarekesi devrinde olan biten işlere ve gelip geçen insanlara dair bildiklerim.,003226G
el-Kadi el-Cürcani.,003280K
Hilyetü'l-insan ve hilbetü'l-lisan.,003245G
Puyalar: ı: sessiz nehir.,003198G
Bektaşi sırrı.,003187N
The battlefields of the prophet Muhammad.,003280N
Şerare.,003238N
Osmanlı İmparatorluğu?nun kuruluşu.,003243G
Türkçe gramer.,003240N-02
Tevfik Fikreti beş cepheden kırk muharririn tenkidleri.,003248N
Türkiye selçukluları hakkında resmi vesikalar.,003330K
Subhi tarihi.,003320K
"Molla Fenari Muhammed b. Hamza b. Muhammed el-Fenari : hayatı, şahsiyeti, eserlerinin İstanbul kütüphanelerindeki yazma nüshalarının tavsifi.",003311N
el-Mes'udi,003279K
Kurmay Albay Daday?lı Halit Beğ Akmansü.,003315G-02
Ma'ruzat.,003317K
Malazgirt destanı.,003301G
Kutadgu bilig'deki toplum ve devlet anlayışı.,003354N
Anadolu tanrıları,003331G
Tehzibü'l-ahlâk ve tathirü'l-a'rak.,003286K
Kırkkanat: hikayeler.,003394G
Kitâbü'l-harac ve sınaatü'l-kitâbe = book on taxation and official correspondance,003458K
Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyası : 1817-1819.,003360N
İmam el-harameyn el-Cüveyni'nin alem ve Allah görüşü.,003306N
An etymological dictionary of prethirteenth century turkish.,003295G
İslam tarihi : el-kamil fi't-tarih tercümesi.,003379K-03
Lozan.,003370N-01
Tefsiru cüz'i Amme.,003464K
İtikadda orta yol.,003294N
"Türk Kurtuluş Savaşı : askeri, siyasal ve sosyal yönleriyle.",003504G
Yaqoob Ibn Ishak al-Kindi : his life and works.,003442N
Yaşayanların içinde: 3 perdelik manzum oyun.,003457G
Güneş-dil teorisi üzerine ders notları.,003551G
Germiyanoğulları tarihi : 1300-1429.,003654G
İkileme.,003712G
Usul-i fıkıh : medhal.,003567K
Pervane Muinüddin Süleyman.,003528G
Samsun'da müdafayı hukuk.,003674G
Türk edebiyatı tarihi,003636G
Şair ve hekim Ahmedi : hayatı ve eserleri.,003599G
Kur'an tefsirinin doğuşu ve buna hız veren amiller.,003720K
Biruni'ye göre dinler ve İslam dini,003800K
Minhacü?l-mi?rac.,003745K
Eski Türk edebiyatı incelemeleri.,003754K
Hayatım: Topkapı Sarayı Müzesi Emekli Müdürü : 1887-1973.,003681G
el-Gunye : fihristu şüyuhi'l-Kadi İyaz.,003771K
İtikad?da orta yol.,003719K
Harput yollarında: seçmeler.,003760G
Kostantiniye muhasarası ruznamesi : 1453.,003789G
Tuğrul bey ve zamanı.,003758K
Die Osmanischen prinzen und residenz Amasya im 15. und 16. jahrhundert.,003711K
Edebiyat geleneği.,003573G
Fahr Al-Din B. ?Omar Al-Razi?nin Zad-i Ma?ad?ı.,003816K
Münşeat.,003793G
Türk tarihinde mezhep cereyanları.,003761K
İlimlerin sayımı = İhsaü'l-ulum.,003803K
Osmanlı İmparatorluğu'nda aşiretleri iskan teşebbüsü : 1691-1696.,003785G
Mystical dimensions of Islam.,003830K
İstanbul: xvııı.asırda.,003788G
Ta'likat ala şerhi fususi'l-hikem ve misbahi'l-üns.,003857K
A Shi'ite anthology.,003840K
Ravzatü'l-ahbab.,003920K
Shia.,003839K
Yaratıcı tekamül,003892K
1878 Kıbrıs sorunu ve Osmanlı-İngiliz anlaşması : (adanın İngiltere?ye devri).,003885K
Fetava-yı Ali Efendi.,003937K
Mefatihü'l-ulum.,003859K
Le probleme de Mahomet.,003826K
Fatih devri hattatları ve hat sanatı.,003807G
Salman Pak: et les premices spirituelles de l'Islam İranien : et les premices spirituelles de l'islam İranien.,003829K
Envar-ı hazreti Nureddin el-Cerrahi.,003893K-02
Nedim ve lale devri,003868G
Atatürkçülük nedir.,003953G
Kanuni devri.,003932K
Tevarihi Al-i Selçuk.,003961K-02
Turuq and turuq-linked institutionsin nineteenth century Egypt.,003896K
Geschichte des Qorans : Über den Ursprung des Qoran.,003960K-01
Gallipoli: the incredible campign.,003972K
Ehl-i sünnet i'tikadı,003946K
Alp Dağlarından ve Miss Chalfrın'in albümünden.,004024G
Mükrimin Halil Yinanç'tan sohbetler.,003982G
Ahmet Haşim.,003933G
Tevarihi Al-i Selçuk.,003961K-01
Üç tarz-ı siyaset,003991K
Edebiyata dair.,004038G
Tevarihi Al-i Selçuk.,003961K-03
Yahya Kemal'in fikir ve şiir dünyası.,004031G
"Çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım.",004039G
Padişahların kadınları ve kızları,004103G
Evsaf-ı İstanbul.,004108G
The present state of the Ottoman Empire.,004025K
Matüridi'ye göre din.,004029K
Kavgalarım.,004215G
Mür'i't-tevarih.,003939K
Mevlevi adab ve erkanı.,004068K
Beş devir: manzum destan: 5 tablo.,004165G
Manzum hadisler.,004050G
el-Menahilü's-silsile fi'l-ehâdîsi'l-müselsele.,004103K
19 Mayıs.,004180G
Habietü'l-ekvan fî iftiraki'l-ümem ale'l-mezahib ve'l-edyan.,004105K
Aşk imiş her ne var alemde : aşka dair seçilmiş mısra?lar ve beyitler : 1403-1950.,004238G
Sait Faik için : bir biyografi ve basında çıkmış yazılarından seçmeler.,003981G
"Mustafa Çağatay Uluçay : hayatı, eserleri ve tarihçiliği.",004146G
Hikayet-i ibda-i yeniçeriyan ba bereket-i Pir-i Bektaşiyan Şeyh Hacı Bektaş Veli-i müsliman.,004294G
Hayat-ı muhayyel.,004276G
Selçuklu sanatı bibliyografyası.,004249K
Ahmed Resmî Efendi?nin Viyana ve Berlin sefaretnameleri.,004353G
Urfalı Mateos vekayi-namesi (952 - 1136) ve Papaz Grigor?un zeyli (1136 - 1162).,004363K
el-Mesail fi'l-hilaf beyne'l-Basriyyin ve'l-Bağdadiyyin.,004346K
Teshilü's-sebil bi'l-hücce fî intihabi keşfi'l-muhacce.,004390K
İstanbul'un fethinden önce yazılmış tarihi takvimler.,004413G
Uluslararası Yunus Emre semineri: bildiriler: 6-8 eylül 1971 [Uluslararası Yunus Emre Semineri (1971 : İstanbul)].,004381G
Kuleli vakası hakkında bir araştırma.,004471G
Arıburnu muharebeleri raporu.,004472G
Osmanlılarda devlet-tekke münasebetleri.,004355K
Düstur-i Debiri.,004578G
Direkler arası: Türk tiyatrosundan hikayeler,004603K
Bugyet at-talab fi tarih Halab : Selçuklularla ilgili hal tercümeleri.,004417G
Düşlerin dili Nasrettin Hoca.,004532G
Metinler Şerhi'ne dair.,004516G
Padişahların kadınları ve kızları.,004470G
The aqqoyunlu : clan confederation empire.,004651K
İstanbul hayatı : hicri onbirinci asırda : 1000-1100.,004688K
Yaşar Kemal sözlüğü.,004612G
Mevlana.,004503G
Eski insanlar eski evler: xıx.yüzyılda beyoğlu'nun,004604K
Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah.,004724G
Kızıl çağlayan: istiklal savaşından iki manzum sahne.,004654G
A study on Fakhr al-Din al-Razi and his controversıes in transoxiana = Münazaratu Fahreddin er-Razi fi biladi Maverai'n-nehr.,004447K
İstanbul hayatı : hicri onaltıncı asırda : 1553-1591.,004687K
The autobiography of a Turkish girl.,004677G
Yolculuk günlüğü : 1530.,004461G
et-Tasrih bima tevatere fî nüzuli'l-mesih,004753K
Fatih'in şiirleri = Divanı Avni.,004790G
L'Inscription de bain tsokto,004785G
"Leyla ve mecnun hikayesi: arap, fars ve Türk edebiyatlarında.",004873G
Anadolu mitolojisi.,004829G
Hikayeler.,004725G
Nef'i divanı'ndan seçmeler.,004722G
Kudüs : tarihi belge.,004764G
Textes apologetiques de Guwaini.,004883k
Leyla ile Mecnun.,004874G
Makasıdü'l-mükellefin fima yuteabbedu bihi li'r-rabbi'l-alemin.,004763K
Hesap böyle verilir.,004742G
Hurufi edebiyatı örnekleri : Gencname-i Refii.,004883G-01
Namık Kemal : 21 birinci kanun 1840-2 birinci kanun 1888.,004897G
İslam kaynaklarına göre Malazgirt.,004761G
Türkçede roman,004900K
Hususi mektuplarına göre Namık Kemal ve Abdülhak Hamid.,004851G
IV. Mehmet'in Edirne şenliği (1675),004910K
Hüsn-ü aşk.,004879G
Hüsn ile aşk.,004878G
Divan edebiyatı beyanındadır.,004920G
Nutk-ı biperva ile akl-ı dana beyninde muhavere.,005017G
Namık Kemal.,004967G
Mithat Cemal Kuntay'ın Namık Kemal adlı eserinin şahıs ve eser adları indeksi.,004899G
Selçuk - name.,005338K-02
Divanlar arasında.,004952G
Mu'cemü'l-ef'al elleti huzife mef'uluha gayrü's-sarih fi'l-Kur?ani?l-Kerim.,004921K
İstanbul'dan mektuplar.,005343K
Bir esirin hatıraları.,005342K
Plevne hatıraları.,005344K
1814'de İstanbul ve Çanakkale'ye seyahat.,005347K
XVII. asır ortalarında Türkiye üzerinden İran'a seyahat.,005350K
Ressam şehit Hasan Rıza : hayatı ve resimleri.,005488G
Ahmed Resmî Efendi?nin Viyana ve Berlin sefaretnameleri.,005348K
Uluslararası Üçüncü Mevlana Semineri bildirileri Konya 15-17 Aralık 1978 [Uluslararası Mevlana Semineri (3 : 1978 : Konya)].,005428G
Doğumunun 80. yıldönümü dolayısıyla Ziya Gökalp ve açılan Ziya Gökalp Müzesi.,005497G
Aşık Sıtkı Baba : Pervane.,005467G
Ziya Gökalp'in neşredilmemiş yedi eseri ve aile mektupları.,005495G
Kilikya Tabi Ermeni Baronluğu tarihi.,005401G
Şefikname.,005666G
Adem oğlu: bir peygamberin tarihi.,005588G
Ahlâk-ı Alâî.,005563G
Azeri Türkçesi.,005695G
Güney-Doğu Anadolu?da Proto-Türk izleri : mukaddes kitaplara göre Hazreti Nuh?un gemisi.,005514G
Milli edebiyata doğru.,005512G
"Tevfik Fikret : hayatı, şahsiyeti ve eserleri.",005407G
"Oğuzlar (Türkmenler): tarihleri, boy teşkilatı, destanları",005724G
Istılahat-ı edebiye.,005571G
Gazavatnameler ve Mihaloğlu Ali Bey'in gazavatnamesi.,005608G
Fatih'in donanması ve deniz savaşı.,005672G
Abdülhak Hamid'in romantizmi.,005771G
Alemdar Mustafa Paşa.,005780G
İslamın en eski tarihine giriş.,005761G
Kutadgu bilig ve kültür tarihimizdeki yeri.,005816G
Prens Sabahaddin : hayatı ve ilmi müdafaaları.,005825K
Sergüzeşt : bir esir kızın romanı.,005876G
Min esalibi'l-Kur'ân,005800K
Sarı çamın hikayesi.,005959G
Mütercim Asım,005777G
İnkılap tarihimiz ve Jön Türkler.,005976K
Mulahazat ala Vefeyati'l-a'yan.,005860K
Târîhu Tarablus,005829K
Hatırat-ı Kamil Paşa.,005962K
Ordu kazası sosyal tarihi : (1455-1613).,005889G
"Aziz Mahmud Hüdayi : hayatı-san?atı-fikriyatı, çağdaşları içindeki yeri ve ünlü eserleri.",006014G
Bir devrin romanı.,005807G
Hatıralar : ?İttihat-Terakki ve Birinci Dünya Harbi?.,005968K
Tarih musahabeleri.,005908G
Vatan hizmetinde.,005967K
Yeni Osmanlılar tarihi.,005977K-01
Menakıb-ı hünerveran.,005845G
Üç devirde bir adam.,005961K
Hakikatu Cemaliddin el-Efgani.,005862K
Sinan.,006082G
İhtilafü'l-hadis.,006047k
el-Umde fî garibi'l-Kur'ân,006038K
Kayserili Davud : (Davudu?l-Kayseri).,006087G
Ahmed Hamdi Akseki.,006101G
Gelibolulu Mustafa Ali.,006102G
Tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü.,006114G
Ahmedi divanı?ndan seçmeler.,006110G
"Ömer Nasuhi Bilmen : hayatı, eserleri, anılar ve bugüne kadar neşredilmemiş ahlaki, terbiyevi, mili romanı İki Şukufe-i Taaşşuk.",006152K
el-Ceyşü'l-Eyyubi fî ahdi Selahaddin.,006093K
Şeyh Galib.,006135G
Mısır Memlükleri tarihi Sultan al-Malik al-Mu?ayyad Şeyh al-Mahmudi devri : (1412-1421).,006222G
Osman Fahri : hayatı ve şiirleri.,006049G
Akif Bey : dram : 5 perde.,006165G
Ali Emiri efendi.,006219G
Kara bela.,006191G
Kahvede şenlik var : oyun.,006125G
Tezkiretü?l-evliya : Feridüddin Attar Tezkiretü?l-Evliya?sının eski Türkiye Türkçesi ile tercümesi.,006117G
Ali Paşa.,006170G
Şebinkarahisar.,006210G
Köstendilli Süleyman Şeyhi : (Şeyhi Süleyman Efendi).,006177G
Ma'rifetü'l-mezahib.,006158K
Türkçe divan dibaceleri.,006261G
Efsanelerin izinde yakın doğudan kuzey Avrupaya.,006296K
Bir Tanrı-alem münasebeti olarak panteizm ve vahdet-i vücud.,006259G
Jönler.,006323K
Studies in early Ismailism.,006493K
Anadolu ve Rumeli ağızları bibliyografyası : (Anadolu-Kıbrıs-Suriye-Irak-Bulgaristan-Yunanistan-Yugoslavya veRomanya Türk ağızları).,006363G
et-Teşri' mine's-sünne ve keyfiyyetü'l-istinbati minha,006455K
Tarih-i Gılmani.,006351G
Çocuk ve Allah.,006503G
Ebû Nasr el-Farabi fi'z-zikra el-elfiyye li-vefatihi.,006885K
An introduction to Shi'i Islam : the history and doctrines of twelver Shi?ism.,006513K
el-Mühezzeb fima vakaa fi'l-Kur'ân mine'l-Muarreb.,006374K
Ah şu gençler.,006274G
Osmanlı devlet teşkilatına dair kaynaklar.,006767K
Humanism in the renaissance of Islam.,006481K
Menakıbü'l-İmam eş-Şafii.,006969K
The early Abbasid caliphate : a political history.,006462K
el-Mugir ale'l-ehâdîsi'l-mevzua fi'l-Câmii's-sagir.,006705K
Fihi mafih.,006922G
Henri Poincare.,006687G
Suavi Efendi.,007235G
el-İtticahü'l-akli fi't-tefsir,006688K
Tezkire-i Devletşah = Tezkiretü?ş-şu?ara.,007087G-02
İsbatü'n-neseb bi't-tariki'l-kıyafe fi'l-fıkhi'l-İslâmî.,006987K
"Comite international d?etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes VI th symposium Cambridge 1 rst-4 th July 1984 [Comite International d?Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes (VI : 1984 : Cambridge, İngiltere)].",007414K
Ibn Khaldun : his life and work.,007420K
"Economy and society in an Ottoman city : Bursa, 1600-1700.",006971K
Nübüvvetu Muhammed fi'l-kitâbi'l-mukaddes.,006732K
The martyrdom of Husain.,007540K
Emperor Akbar.,007524K
A critical exposition of the popular jihad.,007468K
Abdullah İbn Mesud ve tefsir ilmindeki yeri.,007368K
Albiruni : an 11 th. century historian.,007558K
er-Ruhas ve esbabü't-terhis fi'l-fıkhi'l-İslâmî.,007159K
The spirit of Islam.,007452K
The din-i ilahi or the religion of akbar,007572K
A comparative study of chiristianity Islam.,007536K
İslamın en eski tarihine giriş.,007690K
Mohammad (s.a.w) the biblical prophet.,007582K
Türk mitolojisi : (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar).,007408K
Ahlâku ehli'l-Kur'ân.,007653K
Zübde-i vekayiat : olayların özü: 1689-1694.,007782G
Hazreti Ömer ve fıkhı.,007702K
Akbar and the jesuits.,007546K
Baburnama and Babur.,007587K
Hadiqat ül-vüzera (der garten der Wesire) = Hadikatü'l-vüzera,007839G
Tarih-i Cevdet,007849G
Siyasi ve edebi portreler,007717K
Yetmişlik bir subayın hatıraları.,007778K
Sanat ansiklopedisi.,007878G
Said paşa'nın hatıratı.,007917K-01
Kudüs : tarihi belge.,007903K
Zübde-i vekayiat: olayların özü: 1656-1689.,007781G
The first dynasty of Islam: the umayyad caliphate ad 661-750.,007839K
Kitabü?l-mu?cizat li-cem?i?l-enbiya aleyhi?s-salati ve?s-selam.,007918K
el-Yevakit ve'l-cevâhir fî beyâni akaidi'l-ekabir; el-Kibritü'l-ahmer fî beyâni ulumi'ş-şeyhi'l-ekber,007922K
Mevzuatu Ali el-Kari.,007927K
Heşt bihişt = Sehi Bey tezkiresi.,007943G
"Divan edebiyatında tevhidler : Ahmedi, Şeyhi, Sadri, Rabbani.",007840G
Osmanlı diplomasisinde Ermeni meselesinin ortaya çıkışı : 1878 - 1897,008007K
Sultan II. Abdülhamid devri Doğu Anadolu politikası.,007970K
Şerhu'l-Lüma'.,008034K-02
Berkuk devrinde Memluk Sultanlığı : XIV. yüzyıl Mısır tarihi.,008022K
Tarih-i Cevdet,007854G
Büyük tefsir : Allah nedir ?.,007825G
On Schacht's origins of Mohammadan jurisprudance.,008003K
Yunus Emre divanı : ve şerhi Rümuzati Yunus Emre.,008130G
Edebiyat tarihimizden.,008081G
Turkmenskaya literatura.,007931G
İngiltere?nin Güneydoğu Anadolu siyaseti ve binbaşı W. C. Noel.,007972K
Ömrüm.,008238K
I. milletlerarası Türkoloji kongresi : tebliğler : 3. Türk sanatı tarihi [Milletlerarası Türkoloji Kongresi (I : 15-20 Ekim 1973 : İstanbul)].,008022G
"Yunus Emre divanı : metinler, sözlük, açıklama.",008129G
The Ottoman turks and the Arabs: 1511-1574.,008025K
Life of Mohammed = el-Hutabatü?l-Ahmediyye ale?l-Arab ve?s-sireti?l-Muhammediyye.,008267K
Historians of the Middle East.,008031K
Tacü't-tevarih.,008257G
The Gospel of Barnabas,008263K
Tacü't-tevarih.,008256G
Fatih devri notları: ilim ve sanat bakımından.,008169G
Tanzimat?tan sonra edebiyatta gerçekçiliğe doğru.,008284G
The Buwayhid dynasty of Baghdad.,008024K
Iqbal's educational philosophy.,008285K
The qur'anic sufism,008352K
Kutadgu bilig,008148G
Yunus Emre divanı.,008301G
"Orta Asya bilgin Türk hükümdarları devletinde eğitim, bilim, sanat.",008374K
Islam and world religions,008349K
The metaphysics of Iqbal,008347K
Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar.,008327G
Şair evlenmesi.,008404G
Sömürgeciliğe karşı Afrika?da sufi direniş.,008369K
Diplomacy in the near and middle east : a dokumentary record.,008381K-01
İ. H. Baltacıoğlu : eğitimin felsefesini yapan pedagog.,008285G
İslamın tarih yorumu.,008377K
İstanbul tarihi : XVII. asırda İstanbul,008462K
Makaleler.,008399G
The medieval Islamic controversy between philosophy and orthodoxy : ijma? and ta?wil in the conflict between al-Ghazali and İbn Rushd.,008410K
Ismaili tradition concerning the rise of the Fatimids = el-Müntehab min bazı kütübi'l-İsmailiyye.,008394K
Muhtasar fî beyâni'l-i'tikad.,008436K
Esatiz-i elhan : Hoca Zekai Dede Efendi.,008462G
Şeyh Galib : hayatı ve eserleri.,008429G
Türk edebiyatına toplu bir bakış.,008442G
Denizli tarihi: ikinci kısım: 1070-1429.,008397K
Ziya Gökalp için yazılanlar söylenenler.,008406G
Sultan II. Bayezit'in siyasi hayatı.,008463K
Anadolu notları.,008431G
Mustafa Ali's counsel for sultans of 1581 = Nasihatü?s-selatin.,008547G
Mimar Sinan ile ilgili tarihi yazmalar belgeler.,008460K
Mahmud II. zamanında Bosna-Hersek.,008458K
Mustafa Ali's counsel for sultans of 1581 = Nasihatü?s-selatin.,008504G
La Turquie d'Asia : geographie administrative statistique descriptive et raisonnee de chaque province de l?Asie Mineure.,008407K-01
el-İ'lâm bi-hududi kavâ'idi'l-İslâm,008540K
Esatiz-i elhan : Abdülkadir Meragi.,008463G
er-Red ale'l-cehmiyye ve'z-zenadıka,008414K
Indian gods sages and cities.,008599K
Osmanlıca dersleri : eski yazı-Arapça unsurlar-Farsça unsurlar-aruz-metinler.,008554G
Tezakir : 21-39,008596G
Osmanlıdan cumhuriyete: padişah yaveri iki sadrazam oğlu.,008538K
Versuch eines etymologischen wörterbuchs der Türksprachen : wortregister.,008595G
Akbar : the architect of the Mughal Empire,008602K
Lübnan bunalımı ve Filistin sorunu.,008657K
Hayatımın hikayesi.,008692K
XVI. asırda Manisa kazası.,008647k
XV inci asır tarihçisi Şükrullah dokuz boy Türkler ve Osmanlı sultanları tarihi.,008667G
"Mehmed Akif : hayatı, eserleri ve yetmiş muharririn yazıları",008677K-01
"Namık Kemal: hayatı, sanatı, eserleri",008691K
Türk tarihi üzerine toplamalar.,008666G
Tarihin ışığı altında Kıbrıs : ve 3. Dünya Harbi?nde Türk stratejisi bakımından önemi,008680G
Siretü'n-nebi: Tercümetü'z-zahir: inceleme-metin.,008694K
Tezakir : 13-20,008597G
Damascus Baghdad capitals and lands of the caliphs.,008856K
Some aspects of religion and politics in India during the thirteenth century,008585K
Dil devrimi için II.,008681G
Islamologie.,008860K
Sahaifü'l-ahbar.,008900K-02
Sahaifü'l-ahbar.,008900K-03
Mardin Müluk-ı Artukiye tarihi ve kitabeleri ve sair vesaik-i mühimme.,008916K
Şebinkarahisar ve civarı coğrafya tarih kültür folklor.,008680K
Türkiye Yahudileri tarihsel bakış.,009113K
Azimi tarihi : Selçuklularla ilgili bölümler : h.430-538.,008698K
Menfa.,008917K
Hassan b. Sabit : hayatuhu ve şi'ruhu,009287K
Ahlâku hameleti'l-Kur'ân.,009118K
Muhibbi Divanı : izahlı metin.,008986K
Süleyman Paşa : hayatı ve eserleri.,008972K
Mesahifu San'a = Masahif San?a.,009266K
Ebced hesabı.,009114K
Epitre sur l'unite et la tirinite traite sur l'intellect fragment sur l?ame = Risaletu eşrefi'l-hadis fî şer'ayi't-tevhid ve't-teslis.,009207K
Azerbaycan edebiyatı tarihi : İslamiyetin zuhurundan miladın onsekizinci asrına kadar.,009350K
Imam Ibn Taimiya and his projects of reform.,009358K
es-Sünnetü'n-nebeviyye beyne ehli'l-fıkh ve ehli'l-hadis,009256K
The authority and authenticity of hadith as a source of Islam.,009458K
Târîhu Ebi'l-Fida.,009558K-01
Türkçe kökler sözlüğü.,009613K
Kitâbü'l-kebâir ve tebyinü'l-meharim,009441K
Sufism the mystical doctrines and methods of Islam.,009496K
Foreign relations of the prophet Muhammed,009521K
Abu Bakr : the first caliph of Islam.,009501K
"Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar",009645K
Die nachrichten des Niketas Choniates Georgios Akropolites und Pachymeres über die Selcuqen : in der zeit von 1180 bis 1280 n. chr.,009567K
Yeni Mülkiye tarihi ve Mülkiyeliler Mülkiye şeref kitabı : son asır Türk tarihinin önemli olayları ile birlikde.,009578K-03
İslamiyetin ilk devrinde dini-siyasi muhalefet partileri.,009636K
Hulefa-i i'zam-ı Osmaniye Hazaratının Haremeyn-i Şerifeyndeki asar-ı mebrure ve meşkure-i hümayunlarından bahis tarihi bir eserdir.,009600K
Life of Shah Waliyullah.,009512K
Dulkadir beyliği.,009639K
İslamda sosyal güvenlik.,010077
Yeni Mülkiye tarihi ve Mülkiyeliler Mülkiye şeref kitabı : son asır Türk tarihinin önemli olayları ile birlikde.,009578K-04
Ayni'nin hadis kültüründeki yeri.,009675K
Hasan Sezai üzerine bir araştırma ve Gülşeniye.,009806K
Edirne sarayı,009749K
Hazreti Ömer zamanında gayr-ı müslimler.,010454
Türk bilim tarihi bibliyografyası : 1850-1981.,009798K
Sosyolojik açıdan tasavvuf ve laiklik.,009848K
Osmanlı devletinin kuruluşu,009739K
Osmanlı imparatorluğunda yeni nizamların cedveli = Tableau des nouveaux reglemens de l'empire Ottoman.,009748K
İslamda emir ve yasakların hikmeti.,010072
Türk tiyatro edebiyatı tarihi : başlangıçtan Cumhuriyet devrine kadar.,010105
"Ruzname : 1806 - 1810 isyanları : III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa.",010143
Doğuş devri zahid ve mutasavvıflarında hadis.,010478
Garibu'l-Kur'an ve Amme Cüz'ündeki garib kelimelerin tefsiri.,010484
Cassas (ö. 370/981) ve fıkhi tefsiri.,010479
"Ebü'l-Leys es-Semerkandi : hayatı, eserleri ve tefsirindeki metodu.",010480
Kur'an-ı Kerim'i okuma adabı.,010490
el-İmam el-Evzai : hayatuhu ve araühu ve asruhu.,010161
A Turkish and English lexicon : shewing in English the significations of the Turkish terms.,010434
Kur?ân-ı Kerim?de takva.,010491
Müfessir Hüseyin İbn Mes'ud el-Begavi ve tefsirindeki usulü.,010483
"Orta Asya bilgin Türk hükümdarları devletinde eğitim, bilim, sanat.",010093
Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf (a. s.) kıssası ve kıssadan çıkartılan prensipler.,010504
Kur'an-ı Kerim'de yaratma.,010520
İbnu Cerir et-Taberi'nin tefsirindeki fıkhı görüşü.,010482
A piligrimage of passion the life of Wilfrid Scawen Blunt.,010641
The 1703 rebellion and the structure of Ottoman politics.,010618
The sufi doctrino of Rumi an introduction.,010601
Nüzhetü'l-huffaz.,010712
Mefhumü'l-adl fî tefsiri'l-Mu'tezile li'l-Kur'âni'l-kerim.,010945
Narın ebediyet ve devamı hakkında tetkikat.,011105
The politics of piety : the Ottoman ulema in the postclassical age :1600-1800.,010949
İkametü'l-burhan ala nüzuli İsa fî ahiri'z-zaman,011090
el-Fıkhü'l-ekber.,011103
İslam düşüncesinde ahlak.,011251
İslam hukukunda ahkamın değişmesi.,011250
Ebu İshak el-İsferayini ve Akaid risalesi.,011149
Ebu Mansur Semerkandi Maturidi (862-944) [Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (1986 : Kayseri)].,011145
Maliye teşkilatı tarihi : 1442-1930.,011371-03
Maliye teşkilatı tarihi : 1442-1930.,011371-02
al-Kuschairis Darstellung des Sufitums.,011302
Menarü'l-envar.,011422
Türk edebiyatının kaynaklarından Türkçe şuara tezkireleri.,011307
Usulü't-tansir fi'l-halici'l-Arabi.,011360
Maliye teşkilatı tarihi : 1442-1930.,011371-01
"İmam Malik : hayatı, görüşleri, fıkhı.",011470
Din sosyolojisi.,011489
Câmiü'l-usul fî evliyai ve envaihim ve evsafihim; Mütemmimatu câmii'l-usul.,011421
Tefsir usulü ve kaynakları.,011662
"Fatih devrinde İstanbul 1453-1481 : haritası, izahatı, indeksler.",011507
Allah'ın kılıcı Halid b. Velid.,011542
Lale devri şairlerinden Şeyhülislam İshak Efendi ve divanından seçmeler.,011682
The müfti of Istanbul : a study in the development of the Ottoman learned hierarchy.,011800
Türk dilinde ekler ve kökler üzerine bir deneme.,011448
"Cilaü'l-kulub: giriş, inceleme, metin, sözlük.",011663
"Kutsal topraklarda siyonistler ve masonlar : ihanetler, komplolar, aldanmalar.",011556
Tarih-i Selaniki.,011671-01
The important persons of the age: A?yan al-asr wa-a?wan al-nasr = A'yanü'l-asr ve a'vanü'n-nasr.,011836-02
İstanbul'a ait günlük hatıralar : 1672-1673,011816
Hazreti Muhammed Mekke'de.,011818
Safvetü't-tefasir,011776-01
The important persons of the age: A?yan al-asr wa-a?wan al-nasr = A'yanü'l-asr ve a'vanü'n-nasr,011836-01
Müslüman aydın : (Gazali hakkında bir araştırma).,011825
Siyasi-dini-kültürel-sosyal İslam tarihi : Memlukler (648-923/1250-1517).,011808
The important persons of the age: A?yan al-asr wa-a?wan al-nasr = A'yanü'l-asr ve a'vanü'n-nasr.,011836-03
Intuitonen des Herzens : tasavvuf der innere Weg des Islam.,011830
Fakih sahabiler ve mezheb imamları,011781
Süryani patrik mihail'in vakainamesi: 2.kısım: 1042-1195.,011932
Ebü's-Sena Mahmud b. Abdurrahman el-İsfahani ve tefsirdeki metodu.,011952
The study of religions.,011882
İslam hukukunda gabin.,011916
"Fahreddin Razi : hayatı, fikirleri, eserleri.",011955
Konsiller tarihi : İznik'ten II.Vatikan'a.,011811
İbn Havbeş Ali b. el-Fadl ve ilk Yemen İsmaili devleti.,012017
XV-XVI.yüzyıllarda Hamit Sancağı.,011817
Asaru Cemaleddin.,012033
An introduction to Shi'i Islamic law and jurisprudence.,012015
Recherches sur les actes des regnes des Sultans Osman Orkhan.,011869
Hıristiyanlığa reddiye.,012067
Atebetü'l-ketebe : mecmua-i muraselat-i Divan-ı Sultan Sencer.,012030
Ben bir süleymancı idim.,012064
Mevlid : vesiletü'n-necat.,012110
"Osmanlı tarihleri : Osmanlı tarihinin anakaynakları olan eserlerin mütehassıslar tarafından metin, tercüme veya sadileştirilmiş şekilleri külliyatı.",011965
Rivayet ilimlerinde haber-i vahitlerin itikat ve teşri yönlerinden değeri.,012125
Dürzilik.,012018
Âsafnâme = Âsafnâme.,012035
Eski Türk dini tarihi.,012180
Ateizm'in çıkmazı.,012197
İslam ahlakının esasları.,012199
Dalaletten hidayete = el-Munkız mine'd-dalal.,012070
Atatürk'ün şimdiye kadar yayınlanmamış anıları.,012251
Costantinople in 1828,011971-03
Bugünün meşhur huffazı kiramı ve mevlithanları.,012234
Ahlâk-ı Alâî : ahlak ilmi.,012288
Belagat-ı Osmaniye,012223
et-Tasvirü'l-fenni fi'l-Kur'ân.,012266
Kitabü'l-Cihad.,012290
İslamda niyyet.,012300
Nutuk.,012377
Siyonizm dosyası.,012268
İslam hıristiyan diyaloğu ve İslamın zaferi,012295
Christians and Jews in the Ottoman Empire.,012393-01
Çeşitli yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı.,012360
el-Munkız mine'd-dalal.,012303
Târîhu İbn Kadi Şühbe.,012444
Buhus fi'd-da'veti'l-İslâmiyye.,012356
Ağaç sevgisi.,012315
The cultural atlas of Islam.,012585
Ahlak ilmi ve İslam ahlakı : ahlak dersleri,012346
İslamcılık akımı.,012580
Kitâbü?l-İklil = el-İklil min ahbari'l-Yemen ve ensâbu Himyer.,012563
Khazar studies.,012493-01
Seyfüddevle ve asrü'l-Hamdâniyyin.,012559
What is sufism.,012505
Sovyet gözüyle jöntürkler.,013056
XIV-XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda devlet teşkilatı ve sosyal yapı.,013025
Mu'cemü'l-fıraki'l-İslâmiyye: bahs mevsui mubassıt.,012964
Mehmet Kaplan'a armağan.,013060
Osmanlı klasik döneminin üç hükümdarı: Fatih Yavuz Kanuni.,013102
Aşık yaradıcılığı.,013032
Varqa ve Gülşah : a founteenth century anatolian : Turkish mesnevi.,013145
İslam hukukunda örf ve adet.,013083
Tanzimatın iki ucu : Münif Paşa ve Ali Suavi (sosyo-pedagojik bir karşılaştırma).,013132
İslam tarihinin kaynakları tarih ve müverrihler = İslam?da tarih ve müverrihler.,013160
Uluslararası ilişkiler çıkmazında Filistin sorunu.,013131
Mehmed Akif : eski ve yeni harflerle.,013135
Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık.,013123
İslam medeniyeti üzerine araştırmalar.,013159
Nurlar hazinesi.,013126
Sahih-i Buhari muhtasarı Tecrid-i sarih tercemesi ve şerhi.,013179-03
Jewish life under Islam : Jerusalem in the sixteenth century.,013241
Rubab-ı şikeste,013217
The Qur'an and its exegesis.,013226
Christianity and Islam under the sultans.,013223-02
Modern trends in Islam.,013264
Studies on Islam.,013268
Ma'na la ilahe illallah,013363
Ehl-i sünnet ve Mu'tezileye göre ebedilik anlayışı.,013312
Selected works of C.Snouck Hurgronje = Oeuvres choisies de C.Snouck Hurgronje.,013296
The genesis of Young Ottoman thought : a study in the modernization of Turkish political ideas.,013255
Analogical reasoning in Islamic jurisprudance.,013813
Ottoman documents on plastine 1552-1615 : a study of the firman according to the Mühimme defteri.,013246
Makalat-ı tarihiye ve edebiye.,013220
The Islamic tradition : an introduction.,013266
Psychology of religion: classic and contemporary views.,013316
Mukayeseli İslam miras hukuku.,013909
eş-Şam fî sadri'l-İslâm: : mine'l-feth hatta sukuti Beni Ümeyye.,013393
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : R-T.,013800-04
"Edva' ale's-sünneti'l-Muhammediyye ev, Difa' ani'l-hadis",013499
al-Kindi : the philosopher of the Arabs,013814
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : G-K.,013800-02
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : L-P.,013800-03
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : A-F.,013800-01
"Hıristiyan batı kültürünün ana kaynağı Kitab-ı Mukaddes'in kutsallığı üzerine : Dört incil yazılması, derlenmesi, muhtevası, farklılıkları ve çelişkileri.",014015
İslamiyetin kültürel özellikleri ve İslami kavramlar : I.,013919
Siyasi hatıratım,013973
Mecmûatü?n-nezâir : metin-dizin-tıpkıbasım.,013991
Türk dünyasında eğitim reformu ve Gaspıralı İsmail Bey : 1851+.,013988
Osmanlı Devleti?nde gayrimüslim teb?anın yönetimi.,013928
"İnsan ve insanüstü : ruh, melek, cin, insan",013971
Harezm Türkçesi.,014019
Muhammed Ferid Vecdi : hayatuhu ve asaruhu.,014028
Azeri Türkçesi lugatı,014021
Anglo-Turkish relations : 1933-1939.,014086
Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu : U-Z.,013800-05
"XVI.-XVII. yüzyıl'da İstanbul'da gündelik hayat : kurumsal, iktisadi, toplumsal tarih denemesi.",014143
Studies on Ottoman diplomatic history.,014092-03
Osmanlı İmparatorluğu?nda marjinal sufilik: Kalenderiler : XIV-XVII yüzyıllar.,014147
Mezhepler arasındaki farklar : el-Fark beyne?l-fırak.,014155
Hanefi fıkhının esasları.,014149
Necati bey divanının tahlili.,014170
Anahatlarıyla İslam hukuku.,014322-02
el-A'lakü'l-hatire fî zikri ümerai'ş-Şam ve'l-cezire.,014274
"Islam in modern Turkey : religion, politics and literature in a secular state.",014319
A glossary of sufi technical terms = Istılahatü's-sufiyye.,014311
Delailü'n-nübüvve eserleri.,014281
İslam hukuku makaleler bibliyografyası.,014273
Nazım Paşa'nın hatıraları : Selanik vali-i sabıkı : bir devrin tarihi Ziya ve Mithat Paşalarla Kemal Bey?in hayatlarına ait hatıralar.,014341
"Şeyh Galib : hayatı, eserleri, sanatı ve bazı şiirlerinin açıklamaları.",014345
Reste Arabischen heidentums : gesammelt und erlaeutert,015393
Nurettin Topçu'ya armağan.,015392
Divan-ı hadikatü'l-meani = Külliyat-ı şemsi.,014533
Senusiler ve Sultan Abdülhamid.,014340
Hazreti Peygamber ve Hulefa-i Raşid?in döneminde askeri teşkilat.,015430
Saltanata giden yolda Muaviye Bin Ebi Süfyan.,015484
"İskendername : inceleme, tıpkı basım",015428
"Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk hanlıkları arasındaki münasebetlere dair arşiv belgeleri : Karabağ-Şuşa, Nahcivan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy (1578-1914).",015386
İslam ve batı : denemeler.,015449
Osmanlı Devletinde Surre-i Hümayun ve Surre Alayları.,015421
İttihatçı şeflerin gurbet maceraları.,015445
XX. yüzyılın başlarında yaşayan Azerbaycan yazarlarının biyografileri.,015397
Türkiye'de ilk tarikat zümreleşmeleri üzerine din sosyolojisi açısından bir araştırma.,015387
The study of Arabic and Islam at german universities.,015612
Kur'anda dini ve ahlaki kavramlar,015691
Destur-i debiri.,015632
Osmanlı-Alman ilişkilerinin gelişim sürecinde Anadolu ve Bağdat demiryolları.,015677
Mahmud Şevket Paşa'nın günlüğü: sadrazam ve harbiye nazırı.,015674
"Abdulhamid II, Islam and the Arabs : the Cases of Syria and the Hijaz 1878-1882.",015614
Nüketü'l-Kur'ân li-Muhammed b. Ali el-Kereci : (el-müteveffa sene 360 h./970 m.).,015652
Şehir düştü: bizanslı tarihçi Francis'den İstanbul'un fethi.,015717
"Mezheplerin doğuşu ve içtihad tartışması : Şah Veliyyullah Dehlevi, Süyuti, Nablusi, Şeyh Davud, Sıddık Hasan Han",015694
İktidar ve tarih : Türkiye'de ?Resmi Tarih? tezinin oluşumu : (1929-1937).,015715
İttihad ve Terakki ne idi?,015687
Zwischen hadit und theologie.,015746
Abdülhamid'in haremi.,015678
İslam düşüncesinde iman kavramı.,015692
Gravür ve seyahatnamelerde İstanbul : 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl.,015782
Varlık vergisi kanunu : tek parti rejiminde azınlık karşıtı politika örneği.,015721
Nizamiye kapısı ve yarıda kalan ihtilal,015680
Tanzimat ve yönetimde modernleşme.,015731
İstanbul'da gömülü meşhur adamlar : 1453-1978.,015787
Manufacturing and technology transfer in the Ottoman Empire : 1800-1914.,015813
Education assistance et culture Françaises dans l'Empire Ottoman.,015814
Türk hükümdarlarına ait Yunanca ahidnameler ve nameler (XIII-XV. yy.).,016023
Mirkatü'l-luga.,016040
Les relations de l'administration Ottomane avec la Sanusiyya de 1835 a 1912.,015822
Hazreti Muhammed (s.a.v)'in eşleri ve aile hayatı.,016004
Mohammed in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.,016008
Namık Kemal : hayatı ve eserleri.,016019
Batı medeniyeti ve İslam.,016486
Selçuk - name.,016240
Harabat karşısında Namık Kemal : Namık Kemal?in eski edebiyata itirazları.,016243
Tanzimat edebiyatında fransız tesiri.,016224
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi : sempozyum bildirileri : 11-12 Temmuz 1992.,016483
Kurtuluş savaşına denizden gelen destek : Sovyetler Birliği?nden alınan yardımlar Kuva-yı Milliye donanması.,016477
"Eski Türk dini (gök tanrı inancı) ve Alevilik, Bektaşilik",016505
Abdülaziz Bekkine hazretleri.,016481
An-nasir li-din Allah : 1180-1225 politik religion kultur in der spaeten Abbasidenzeit.,016630
Muhtasar Kur'an tarihi = Hulasatü?l-beyan fi te?lifi?l-Kur?ân,016461
Belgelerle Ermeni sorunu,016512
The life of Mohammad,016578
Hazreti Peygamber'in (s.a.v) vefatından Emevilerin sonuna kadar siyasi ictimai hadiselerle hadis münasebeti.,016570
Hadis tenkidi yönünden el-Kafi üzerine bir inceleme.,016555
Zeylu Mir'ati'z-zaman.,016676-01
"993-994 (1585-1586) tarihli Rumeli Kadıaskeri Ruznâmesi : (İstanbul Şer'i Siciller Arşivi, Rumeli Kadıaskerliği nr. 3).",016563
"Mustafa Necati : kişiliği, ulusal eğitime bakışı, konuşma ve anıları.",016703
Zeylu Mir'ati'z-zaman.,016676-02
Bilginin gelişimi ve bilginin gelişimiyle ilgili teorilerin eleştirisi.,016737
Şem?dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi tarihi : Mür'i't-tevarih.,016788-02
"Ali Şir Nevai : hayatı, sanatı ve kişiliği.",016838-01
Atebetü'l-hakayık.,016839
Şem?dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi tarihi : Mür'i't-tevarih.,016788-03
Yazma kitap sanatları sözlüğü.,016778
Anadolunun selçuklular devrindeki sosyal ve iktisadi tarihi üzerinde araştırmalar.,016953
Şem?dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi tarihi : Mür'i't-tevarih.,016788-04
"Mevlana Celaleddin : hayatı, felsefesi, eserleri, eserlerinden seçmeler",016915
Zafername.,017041
Antik inançlar modern hurafeler.,017120
Mehdilik.,017177
Yahudi tarihi ve siyonist liderlerin protokolleri.,017114
Balkan Savaşı?nda Edirne savunması günleri : Hafız Rakım Ertür?ün anılarından.,017107
Ara dönem.,017159
Mehmet Akif : bir İslam reformatörü.,017226
İlk dönem İslam toplumunun şekillenişi.,017113
"Paşaların hesaplaşması : İstiklal Harbine neden girdik, nasıl girdik, nasıl idare ettik?.",017122
Gelişen ve özleşen dilimiz.,017193
Vahdet-i vücud ve ibn Arabi.,017231
Osmanlı padişah portreleri : bir 19. yüzyıl albümü = 19.century album of Ottoman sultan's portraits.,017108
Batı düşüncesinde dönüm noktası,017244
Ondördüncü asır betikleri.,017304
Türkiye'de Amerikan mandası meselesi: 1919-1920 : 1919-1920.,017348
Çanakkale'den hicaz'a: harp hatıraları.,017357
Türk edebiyatında manzum mi'rac-nameler.,017299
The origin of Islam in its christian environment.,017461
Mukayeseli edebiyat.,017331
God and the new physics.,017285
Science and civilisation in China : chemistry and chemical technology: paper and printing,017473
Osmanlı imparatorluğunun çöküşü: 1914-1918: 1. Dünya Savaşı.,017360
Dialogue Islamo-chretien: sous le calife al-ma'mun: 813-834.,017411
Okumaya giriş.,017406
Ursprung und Wesen der Knabenlese im Osmanischen Reich.,017441
Kuman lehçesi sözlüğü.,017423
Hekim Şanizade Ataullah : 1771-1826.,017730
Taşköprülüzade Ahmet Efendi : 1495-1561.,017733
II. Abdülhamid döneminin ilk yıllarında İslam birliği hareket.,017719
Uygulamalı tefsir usulü ve tefsir tarihi : (başlangıcından tedvin dönemine kadar).,017740
Die Arabischen Studien in Europa : Bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts.,017454
İlmihal-i kebir,017660
Türcobyzantina et orienschristianus.,017686
Islam: the straight path.,017808
Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf,017799
"The problems of external pressures, power struggles and budgetary deficits in Ottoman politics under Abdulhamid II (1876-1909): origin and solutions.",017693
Contemporary approaches to the study of religion : the humanities.,017764-01
The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic.,017802
La Syrie de Byzance a l'Islam VII-VIIIe siecles.,017720
Classical approaches to the study of religion.,017762
Regionale reformen im Osmanischen reich am vorabend der Tanzimat : reformen der Rumelischen provinzialgouverneure im gerichtssprengel von Manastir (Bitola) zur zeit der herrschaft Sultan Mahmuds II (1808-39).,017850
"Baki: hayatı, edebi kişiliği ve bazı şiirlerinin açıklamaları.",017836
Calligraphers and painters : a treatise by Qadi Ahmad Son of Mir Munshi.,017859
İslamiyet gerçeği : İslamiyette ahlak anlayışı ve kadın sorunu.,017911
Koçi Bey risalesi.,017918
Three years in Constantinople or : domestic manners of the Turks in 1844,017856-01
Batıniliğin içyüzü.,017914
Three years in Constantinople or : domestic manners of the Turks in 1844,017856-02
General Harbord'un Anadolu gezisi ve raporu : Ermeni Meselesi?ne dair raporu : Kurtuluş Savaşı başlangıcında.,017932
Hilmi Ziya Ülken,017863
The rise of the Ottoman Empire.,017931
"Hatıra yahud, Mir'at-ı Bursa.",017921
Kanuni devri : Osmanlıların Hint Okyanusu politikası ve Osmanlı Hint müslümanları münasebetleri : 1517-1538.,017926
"Kemalizmin fikir kaynakları : Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp.",017962
Dinler tarihi,017913
Halid Ziya Uşaklığil'in Servet-i fünun edebiyatı hakkında görüşleri.,017951
Die staatsverwaltung der Grosselguqen und Horazmsahs : 1038-12.,017992
Ara nesilde tenkid.,017956
Üç İzmir.,017979
ABD-Türkiye-Nato-Ortadoğu.,017984
Emeviler döneminde Mühellebiler ailesi.,017955
Gambling in Islam.,018039
Menakıbnameler: kültür tarihi kaynağı olarak metodolojik bir yaklaşım.,018045
Asrısaadetin büyük kadınları.,018058
Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu.,018063
The spiritual background of early Islam : studies in ancient arab concepts.,018040
Hanefi mezhebinde ictihad felsefesi.,018060
Târîhu meyyafarıkin ve Amid : kısmü'l-Artukiyyin = A critical edition of the Artukid section in tarih Mayyafarikin wa Amid = Tarih Meyyafarikin va Amid (Artuklular kısmı).,017997
Christianity among the Arabs in pre-Islamic times.,017954
İki devrin perde arkası,017969
Yesevi'nin fakrnamesi.,018108
Klasik arap literatürü.,018084
İstiklal mahkemeleri.,018148
Ermeni sorunu 1914-1923 : (devletin dış politika araç alternatifleri üzerine bir inceleme).,018046
Osmanlı devletinde millet sistemi.,018159
Aydın ve aydın.,018168
Türk milliyetçiliğinin büyük önderlerinden Prof. Dr. Mümtaz Turhan : (bütün yönleriyle).,018233
"İlim, amel, seyrü süluk.",018227
The making of modern Turkey.,018255
Etudes d'Islamologie.,018248-02
Approaches to the Qur'an.,018253
Syria 1945-1986 : politics and society,018256
Ibn Rushd = Averroes.,018259
The concise encyclopedia of western philosophy and philosophers,018263
The origins of christianity: a historical introduction to the.,018376
Types of religious experience Christian and Non-Christion,018373
In the garden of myrtles: studies in early Islamic mysticism.,018320
A commentary on the creed of Islam.,018388
Islam,018362
Hilafet ordusunun menkıbeleri ve Türkler?in faziletleri.,018489
Almanca-Türkçe sözlük.,018412-01
Mizanü'l-evzan : (vezinlerin terazisi).,018436
Azerbaycan'da Türk alfabesi tarihçe.,018435
An introduction to the history of sufism : the Sir Abdullah Suhrawardy lectures for 1942.,018399
Ahmet Mithat Efendi.,018502
Kıbrıs'ın İngiltere'ye geçişi ve adada kurulan İngiliz idaresi.,018519
Katalog dokumentow Tureckich : dokumenty do dziejow Polski i Krajow osciennyeh w latach : 1455-1672.,018448
Sapıklarla dinsizlerin çeşitli mezhepleri = El-Fırakü'l-müfterika beyne ehli'z-zeyg ve'z-zendeka.,018580
The Near East since the First World War.,018453
İslam felsefesinde Allah'ın varlığının delilleri.,018612
Siretü?ş-şeyhi?l-ekber Ebu Abdullah İbnü?l-Hafif eş-Şirazi.,018666
Anadolu beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu devletleri,018610
İslam dünyası : kısa kronoloji,018608
İhyau ulumi'd-din.,018642
"Söyleyiş sesbilimi, akustik sesbilimi ve Türkiye Türkçesi.",018603
Büyük celali karışıklıkları başlaması.,018701
Sergüzeşt,018641
İstanbul'un bir yüzü,018674
Türkmen ülkesi (=Doğu Anadolu) adı ve emperyalizmin etkileri.,018693
Celali isyanları: 1550-1603.,018705
Karahanlı devlet teşkilatı : (XI. yüzyıl) (Türk hakimiyet anlayışı ve Karahanlılar).,018732
İstanbul fethinin insani ve medeni kıymeti.,018706
Minhacü'l-fukara; Huccetü's-sema.,018737
Katip Çelebi.,018653
"Eslaf : eski bilginler, düşünürler, şairler.",018760
Siyasetname.,018721
Osmanoğulları?nın varlıkları ve II. Abdülhamid'in emlaki.,018791
Anadolu Selçuki Devleti tarihi.,018675
Discourses of Rumi.,018767
Aspects of Mevlana 1971.,018725
Kostantiniye muhasarası ruznamesi : 1453.,018932
Şam valisi Muaviye : Ebu Süfyan'ın oğlu.,018858
Yavuz Sultan Selim.,018796
Din üstüne.,018845
Karadeniz kıyıları tarih ve coğrafyası: 1817-1819.,018792
Kanuni'nin oğlu şehzade bayezid vak'ası.,018960
Türk azizleri : İsmail Hakkı Bursalı ve Ruhü?l-beyan müellifi.,018901
İslam tarihinde ilk Melamet.,019081
Ariflerin menkıbeleri.,019001-02
Dil ve kültür,018848
Batınilerin ve Karmatilerin iç yüzü.,019083
"Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, ki.",018945
Melamilik ve melamiler.,019084
Schejch Nureddin Mehmed Cerrahi und sein orden : 1721-1925.,019116
Hayali Bey divanı.,018979
Kamûs-ı Fransevî : musavver Türkçeden Fransızcaya lügat = Dictionnaire Turc-Français.,018918
Halk şiirinde türler.,019186
900. Ölüm yıldönümü münasebetiyle büyük İslam hukukcusu Şemsu?l-Eimme es-Serahsi armağanı.,019123
Le destan d'Umur Pacha.,019144
Divan-ı sami.,019114
Çandarlı Vezir ailesi.,019143
Rubailer.,019191
"Mevlana: hayatı, şahsiyeti, eserlerinden parçalar.",019102
al-Kuschairis Darstellung des Sufitums.,019105
İhyau ulumi'd-din: el-ibadat.,019306
Bir avuç saçma,019204
Tercüme-i etvakü'z-zeheb fi'l-mevaiz ve'l-hutab.,019351
Tanzimat edebiyatı tarihi notları.,019317
Pir Sultan Abdal.,019369
İstanbul: xvııı.asırda.,019321
Turfanda mı turfa mı.,019281
Divan.,019349
Anadilden derlemeler.,019305
Ibrahim Müteferrika : bahnbrecher des buchdrucks in der Türkei.,019394
Mevlid.,019474
Divanu lügati't-Türk dizini : Arap alfabesine göre.,019374
"Osmanlı Türkçesi grameri: eski yazı ve imla: Arapça, Farsça,..",019307
Kutadgu bilig ve kültür tarihimizdeki yeri.,019541
Prototürkçe'den bugünkü Kürtçeye.,019633
Bize göre; Gurebahane-i laklakan; Frankfurt seyahatnamesi.,019292
Hurufi edebiyatı örnekleri : Mesnevi-i Penahi.,019342
Yunus ile Aşık Paşa ve Yunus'un batıniliği.,019337
Terciibend ve terkibibend.,019478
Türk romanında köye doğru: bir araştırma.,019610
Dil çıkmazı.,019579
Osmanlı şiiri tarihi.,019693
Gelişen ve özleşen dilimiz.,019634
Atatürk ve Anzaklar.,019591
Tercüme-i hal-i Hazreti İbrahim Gülşeni.,019796
Varaka ve Gülşah = Dasitan-ı Varaka ve Gülşah / İmadüddin Musa b. Muhammed b. Yahya Yusufi.,019689
Kürmanci ve Zaza Türkçeleri üzerine bir araştırma : inceleme ve sözlük.,019548
Türk dilinde ve başka dillerde özleşme.,019757
XVII nci asır sazşairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman hikayesi.,019715
Falaka.,020012
Kutb'un Husrev ü Şirin'i ve dil hususiyetleri.,020119
Yusuf ve Zeliha = Yûsuf u Züleyhâ.,019793
Patrona isyanı: 1730.,020150
Sefinetü'l-vüzera.,019728
Türkistan'da öldürülen Türk şairleri : mazlum Türklerin hayatından parçalar.,020001
Abdi tarihi : 1730 Patrona ihtilali hakkında bir eser.,019667
Profesör Mehmet Ali Ayni : hayatı ve eserleri.,020236
Bülbülistan.,020173
Kaygusuz : Vize'li Alaeddin.,019800
Akl vu aşk.,020215
Şeyhî'nin Harnâme?si.,020170
Doğumunun 80. yıldönümü münasebetiyle Ziya Gökalp'in ilk yazı hayatı : 1894-1909.,020226
Prens Sabahattin.,020312
Büyük fetih.,020347
Kırım hanlığı'nın siyasi durumu: 1532-1577 yılları arasında.,020310
İstanbul fethiyle kalelerinin manzum ve mensur tarih ibareleri.,020329
Dilbilim sorunları.,020244
"Dil üzerine : düşünceler, düzeltmeler",020234
Geri kalmış denilen alanların sosyolojisine giriş ve sosyolojide ampirik araştırma tekniklerine giriş = Einleitung zu einer soziologie der sogenannten rückstandigen gebiete.,020339
Divan : tenkidli basım.,020220
Hanedan-ı nevbahti : (İlm-i kelamın zuhuru ve ilk mütekellimler) (dördüncü fasıl).,020289
Ettuhfet-üz-zekiyye fil-lugat-it-Türkiyye = et-Tuhfetü'z-zekiyye fi'l-lugati't-Türkiyye.,020431
Çaka Bey : İzmir ve civarındaki adaların ilk Türk bey,020384
Mehmed Emni Beyefendi (Paşa)'nın Rusya sefareti ve sefaretnamesi.,020495
Fatih devri hattatları ve hat sanatı.,020465
Divan.,020399
Beyan-ı menazil-i sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han.,020438
Yassıada broşürü : Ekim 1960.,020417
Osmanlı - İran siyasi münasebetleri : 1578-1590.,020462
Türk mitolojisi.,021833
Anadolu?da İslamiyet : Türk istilasından sonra Anadolu tarih-i dinisine bir nazar ve bu tarihin menbaları.,020407
Kutbname.,020496
Üss-i zafer,021892
Two statesmen of mediaeval Islam : vizir ibn Hubayra and caliph an-Nasir li Din Allah (553-622 AH/1158-1225 AD).,021819
"Şemail-i şerife : Resulullah (s.a.v)'in yaşayışı, tavır ve hareketleri.",021881
Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları,021850
The sufi orders in Islam.,020578
The Turco-Ragusan relationship : according to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the state archives of Dubrovnik.,021910
Das vilajetname des Hadschim Sultan = Vilayetname-i Hacim Sultan.,021906
"Beyoğlu : kısa geçmişi, argosu",021830
Derwisch-ordens der bektaschis : beitraege zur kenntnis.,021908
Malazgirt armağanı.,020522
Das vilajet-name des Haggi Bektasch : ein Türkisches der wisch.,021916
Halk edebiyatında Hamzanameler.,022016
The Turkish letters of Ogier Ghiselin de Busbecq : imperial ambassador at Constantinople 1554-1562.,021911
Uygurların siyasi ve kültürel tarihi: hukuk vesikalarına göre.,021931
Die Osmanische chronik des Rustem Pascha.,021899
The emergence of modern Turkey,021950
Türkiye inkılabının içyüzü.,022022
Fıkıh usulü : İslam fıkhını araştırma ve kavrama yöntemi.,022111
Baris-Hamit-Hamitabat tüm yönleri ile Isparta.,022038
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin Fransa sefaretnamesi.,021918
The rise of the Ottoman Empire.,021976
Cemil meriç.,022060
Alep : essai zur le developpement d'une grande ville Syrienne.,021965
Arguments for the existence of God.,022121
Türk ahlakçıları.,022140
Studies in early hadith literature : with a critical edition of some early texts = Dirasat fi'l-hadisi'n-nebevi,022167
İslam: süreklilik ve değişim.,022158
Filistin ricatı : erkan-ı harb binbaşı Vecihi Bey'in anıları,022151
Kur'an kıssalarına giriş.,022161
Kur'an'ın anlaşılmasında iki mesele.,022159
Theories de lacte humain en theologie musulmane.,022186
Exegese langue et theologie en Islam: l'exegese coranique de..,022185
The structure of the ethical terms in the Koran : a study in s.,022344
Poetry's voice society's song : Ottoman lyric poetry.,022353
el-Vücuh ve'n-nazair : (Kur?an?daki çok anlamlı kelimelerin farklı manaları ve benzerleri).,022144
Literature on hadith in european languages: a bibliography.,022168
Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümeleri üzerine bir inceleme.,022227
The Qur'an : translated with a critical re-arrangement of the surahs.,022352-02
The recited Koran : a history of the first recorded version.,022354
The Qur'an : translated with a critical re-arrangement of the surahs.,022352-01
Hâşiyetu Risâle fî usuli'l-hadis.,022254
Risaletü'l-besmeleti'l-hadimi.,022244
Romania and the Turks : c. 1300-1500.,022303
Islam and the west: the making of an image.,022319
Mukayeseli dinler tarihi : (insanın yaratılışındaki ilahi felsefe),022372
İttihat ve terakki cemiyeti: 1896-1909.,022262
Introduction to altaic linguistics.,022404
Türkiye'de dini hayat: İzmir örneği.,022375
Vahdeddin'den Mustafa Kemal'e.,022370
Divan-ı Leyla Hanım.,022647
"Religion, law and learning in classical Islam.",022301
Elli dört farz şerhi.,022502
"Dini Türk halk hikayelerinden geyik, güvercin ve deve hikayeleri : kaynakları ve metin tesisi.",022705
Behcetü'l-fetava maa'n-nukul.,022497
Shi'ism and social protest.,022323
Gaziantep savunması.,022818
Nazmü'l-feraid ve cem'i'l-fevaid.,022449
Mecamiü'l-edeb.,022430
Literature on hadith in european languages: a bibliography.,022703
Penseurs musulmans et religions İraniennes: abd al-jabbar et..,023080
Türk dış politikası incelemeleri için kılavuz : 1919-1993.,023310
İdama beş kala.,022790
al-Kufa : naissance de la ville Islamique.,022762
Osmanlı çalışmaları : ilkel feodalizmden yarı sömürge ekonomisine.,023299
Hazreti Muhammed ve Charlemagne.,023300
İstanbul anıları: 1897-1940.,023306
Alevilik-Bektaşilik.,022774
Gizli belgelerle Çerkes Ethem.,022814
Understanding zakat : an inquiry into the methodological problems of the science of economics.,022841
Amasya tarihi.,023312
Dönüyordu: bektaşilikte zaman kavrayışı.,023324
Emeviler.,023382
"Kandilli, Vaniköy, Çengelköy : mekanlar ve zamanlar.",023327
Ruzname : III.Selim?in sırkatibi Ahmed Efendi tarafından tutulan.,023314
el-İhtiyar : Metni el-Muhtar lil-Fetva: İmam-ı A'zamın içtihad ve görüşleri.,023357
Ancient beliefs and modern superstitions.,023431
Halifeliğin sonu.,023407
An introduction to the philosophy of religion,023432
The philosophy of religion.,023433
Mustafa Kemal'in yanında iki Libya'lı lider : Ahmet Şerif-Süleyman Baruni.,023422
The varieties of religious experience,023440
The history of religions: essays in methodology.,023442
Dinde reformcular.,023469
Groundwork of philosophy of religion,023434
el-A'lakü'l-hatire fî zikri ümerai'ş-Şam ve'l-cezire = Description de la Syrie du nord.,023495
Hediyetü'l-aşıkin.,023476
Bolu'dan yetişenler.,023514
"İbn Haldun : hayatı, eserleri, fikirleri.",023381
Islamic revolution and historical memory: an inguiry into the.,023388
Tercüme-i Kimya-yı saadet.,023482
Nazım Hikmet ve Babıali : Serteller'in anılarında.,023531
İbn Sina?nın şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir ahlak risalesi.,023582
Album della guerra russo-turca del 1877-78.,023571
Problems and methods of the history of religions.,023632
The Qur'an as scripture.,023596
el-Kenzü'l-esna fi şerhi'l-esmai'l-hüsna,023484
"Myths, models and paradigms: a comparative study in science a.",023626
Judaism in Islam.,023576
Meccan trade and Islam: problems of origin and structure.,023635
İlk Türk-İslam devletleri tarihi.,024218
Historia religionum : handbook for the history of religions : religions of the present.,023633
II. Abdülhamid'in mirası.,024302
Diyarbakır'da toprakta mülkiyet rejimleri ve toplumsal değişme.,024250
Osmanlı Suriye'sinde Islahat hareketleri.,024292
Birinci Cihan Harbinde Türk harbi : 1917 yılı hareketleri.,024271-03
Approaches to the history of the interpretation of the Qur'an.,023656
Anadolu ıslahatı ve Ahmet Şakir Paşa : 1838-1899.,023639
Belgelerle Milli Mücadele sırasında Anadolu?da ayaklanmalar ve merkez ordusu.,024256
"Aleviler ve diyanet : araştırma, derleme, röportaj.",023609
Birinci Dünya Harbinde Türk harbi : Osmanlı imparatorluğu'nun siyasi askeri hazırlıkları ve harbe giriş.,024271-01
Understanding religious conversion.,024312
Conversion to Islam.,024340
Die Deutschen verben mit praepositionen und ihre wiedergabe im Türkischen.,024245
History of Syria : including Lebanon and Palastine.,024338
Ibn Taymiyya against the greek logicians.,024402
The triumphal sun : a study of the works of Jalaloddin Rumi.,024343
A history of heresy.,024398
The Orthodox church in the Byzantine Empire.,024397
et-Tahbir fi't-tezkir.,024363
Ottoman reform in Suyria and Palestine: 1840-1861: the impact.,024437
Cehm b. Safvan ve mekanetuhu fi'l-fikri'l-İslâmî.,024412
Cumhuriyet dönemi edebiyatı : 1923-1950.,025239
Greater Syria : the history of an ambition.,024404
Osmanlı devletinde müneccimbaşılık ve müneccimbaşılar.,024553
Divan şiirinde na't.,025254
World religions in war and peace.,025243
"Mesailu Nafi' b. el-Ezrak an Abdullah b. Abbas min tarikini rivaye Ebu Bekir Ahmed b. Ca?fer el-Hutteli, rivaye Ebu Tahir Muhammed b. Ali b. el-Allaf.",024820
Hüseyin Rahmi Gürpınar?ın romanları ve romanlarında şahıslar.,025237
"Ortadoğu mitolojisi : Mezopotamya, Mısır, Filistin, Hitit, Musevi, Hıristiyan mitosları.",025287
el-Fusulü'l-mühimme fî ma'rifeti ahvâli'l-eimme aleyhimü's-selam.,024584
İnanç esasları açısından Türkiye'de Ca'ferilik.,024551
Türk lehçelerinin karşılaştırmalı dilbilgisi.,025257
Muslim-Christian encounters : perceptions and misperceptions.,024547
Sömürgeleşme tarihi.,025279
Türk viyana.,025295
Egenin kurtuluşu.,025334
Demokrasimizin ismet paşalı yılları: 1944-1973 : İnönü'nün son başbakanlığı 1961-1965,025351
İslam nedir,025313
Cemaleddin Afgani : hayatı ve etrafındaki şüpheler.,025314
Sahabe devri siyasi hadiselerinin kelami problemlere etkileri.,025320
Osmanlı ve safevilerde din-devlet ilişkisi.,025341
Problems of religious pluralism.,025406
A history of the baptists,025365
Tasavvuf nedir.,025316
Osmanlı isyanlarında yabancı parmağı: bir imparatorluk nasıl..,025332
Kültür ve eğitim tarihimizde yabancı okullar.,025323
Demokrasimizin İsmet Paşalı yılları: 1944-1973 : demokrasiden darbeye : 1957-1960.,025352
La traduction a l'epoque abbasside.,025401
Şia inançları : Akaidü'l-imamiyye.,025432
Ibn aqil et la re'surgence de l'Islam traditionaliste au XIe siecle (Ve siecle de l?hegire).,025410
"Alevilik : doğuşu, yayılışı ve hususiyetleri.",025387
Cemaleddin Efgani ve Türk siyasi hayatı üzerindeki etkileri.,025393
Postmodernism and Islam : predicament and promise.,025440
Aşık Virani divanı.,025434
Muhtar es-Sekafi.,025462
I. uluslararası Türk-İslam bilim ve teknoloji tarihi kongresi 14-18 Eylül 1981 : Bildiriler = I. International congres on the history of Turkish-Islamic science and technolog 14-18 September 1981 : Proceedings [Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (I : 1981 : İstanbul)].,025501-05
Anatomie einer militaerhilfe : die Preussisch-Deutschen militaermissionen in der Türkei : 1835-1919.,025452
Altay dillerinin karşılaştırmalı grameri.,025444
A history of the Jews : ancient and modern.,025499
I. uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi 14-18 Eylül 1981 : Bildiriler = I. International congres on the history of Turkish-Islamic science and technolog 14-18 September 1981 : Proceedings [Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (I : 1981 : İstanbul)].,025501-04
Festivals of the jewish year.,025541
Law of desire : temporary marriage in Iran.,025587
"Ebüssuud Efendi : ecdadı, evladı ve akrabaları.",025466
Seyyid bey: hayatı ve eserleri.,025457
Iraq since 1958 : from revolution to dictator ship.,025583
The struggle for Syria : a study of post-war Arab politics 1945-1958,025595
Shalom-salam : a resource for Jewish-Muslim dialogue.,025528
A history of eastern christianity.,025542
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025621-02
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025620-01
Gaspıralı İsmail Bey'den Atatürk'e Türk dünyasında dil ve kültür birliği.,025505
Towards a world theology : faith and the comparative history o+.,025556
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025620-03
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025621-01
Maenner um Bayezid : Eine prosopographische Studie über die Epoche Sultan Bayezids II. (1481-1512).,025639
Faith versus materialism : the message of surat-ul-Kahf.,025624
Candid penstrokes : the lyrics of meali an Ottoman poet of 16th century.,025638
The Mathnawi of Jalaluddin Rumi = Mesnevi.,025620-02
Mustafa Ali's Fursat-name : edition und bearbeitung einer quelle zur geschichte des Persischen feldzugs unter Sinan Pasa 1580-1581.,025650
The doctrine of ijma in Islam.,025670
The theology of al-allama al-Hilli.,025654
al-Ghazzali's mishkat al-anwar : ?the niche for lights?.,025679
Food and nutrition in Islam.,025676
Foreign policy of hadrat Muhammad (s.a.v).,025678
The reign of Sultan Selim I in the light of the Selim-name literature.,025643
The muslim law of inheritance.,025696
Die Geschichte der Artuqidischen Fürstentümer in Syrien und der Gazira?l-furatiya : (496-812 / 1002-1409).,025648
Censure of speculative theology = Tahrimü'n-nazar fî kütübi ehli'l-kelam.,025772
Criminal law of Islam.,025720-02
The struggle for the Ottoman Empire: 1717-1740.,025794
The forgotten gaspel of saint barnabas.,025677
"Ortadoğu denkleminde Türkler, Kürtler, Araplar, Yahudiler.",025752
Gurgi Zaidan : his life and thought = Corci Zeydan : his life and thought.,025810
The theology of al-Ash?ari: the Arabic texts of al-Ash?ari?s kitab al-Luma? and Risalat İstihsan al-khawd fi ilm al-kalam = el-Lüma? fi'r-red ala ehli'z-zeyg ve'l-bida' = Risaletu fi istihsani?l-havz fi ilmi?l-kelam.,025773
Kenzü'd-dürer ve câmiü'l-gurer : ed-Dürretü'l-maziyye fî ahbari'd-devleti'l-Fatımiyye = die chronik des ibn ad-dawadari : der bericht über die Fatimiden.,025823-03
Landschaftsgeschichte von Pamphylien Pisidien und Lykien im spatmittelalter.,025798
Criminal law of Islam.,025720-03
Türkçe Kur'an-ı Kerim.,026019
The Mameluke or slave dynasty of Egypt.,025796
Muvazzah ilm-i kelam dersleri.,025896
Âsafnâme-i vezir Lutfi Paşa.,026071
Ahlak-ı dini.,026115
Efkar-ı umumiyeyi tenvir : Cenab Şehabeddin bey'e birinci cevap.,026101
Die fawaih al-gamal wa fawatih al-galal = Fevaihü'l-cemâl ve fevatihü'l-celal.,025802
Mesele-i şarkiye.,026109
Yunan illerinde zavallı esirlerimiz.,026177
Principles of christian theology,025829
İran sefaretnamesi.,026181
Irak seferi ve İttihad hükümetinin hayalat ve cehalet-i siyasiyesi.,026120
"Dilmesti-i Mevlana ve Gazali?de marifetullah, rubaiyat, Gazali?de marifetullah rubaiyat-ı Gazali, orfi de şir ve irfan.",026230
Hilal ve salib münazaası.,026186
Es'ile-i hikemiye,026102
Muvaffakıyat-ı Osmaniye,026242
[1073-75] Seferinin vekai-i esasiyesi Saint-Gothard'da Osmanlı ordusu.,026183
Muharebe mektupları.,026219
Saraylarda mecnunlar.,026245
Kaşifü'l-esrar ve dafiü'l-eşrar.,026206
Pontus meselesi.,026257
Gaziantep savaşı'nın iç yüzü.,026249-01
Karadeniz.,026253
Türkiye tarihi.,026244
Ahmed Midhat Efendi.,026254
Nasreddin Hoca.,026273
Mahkeme-i kübra,026284
Feylesof Rıza Tevfik.,026326
"Matbuat hatıralarından muharrir, şair, edib.",026278
İlaveli Kurban risalesi.,026261
Fatih Sultan Mehmed ve ressam Bellini.,026310
Vak'a-i cedid.,026384
Esvat-ı sudur.,026274
Hazreti Hadimi : hayatı ve eserleri.,026342
Manzum Kur'an tercümesi.,026427
Hallac-ı Mansur : Anadolu aleviliğinin felsefi kökenleri.,026454
"Vatan nasıl kurtarıldı : Nur dağları, Toroslar, Adana, Maraş.",026416
Hakikat: Arabın nazariyeleri şükr-i ganim ve tanin.,026391
Sadullah Paşa yahut mezardan nida.,026389
Byzantium in the near east : its relations with the Seljuk Sultanate of Rum in Asia Minor Armenians of Cilicia and the Mongols A.D. c. 1192-1237.,026437
Siham-ı ilham.,026392
Ziya Paşa'nın Amasya mutasarrıflığı sırasındaki olaylar : belgeler I.,026422
Peygamberlik müjdeleri = Şevahidü'n-nübüvve.,026423
"Mehmet Akif : hayatı, sanatı, fikirleri.",026489
Law and Islam in the middle east.,026565
"Namık Kemal: hayatı, sanatı, fikirleri.",026490
The Abbasid revolution.,026438
The early church.,026578
Edebi hatıralar.,026528
A history of Christian missions,026584
A social and economic history of the Near East in the Middle Ages.,026607
Türklerin ve Moğolların eski dini.,026604
Tanzimat edebiyatında roman ve insan.,026514
Istanbul : a glimpse into the past = İstanbul : geçmişe bir bakış = İstanbul : itlale ale'l-mazi.,026609
Müsnedu Aişe radıyallahu anha.,026619
Türkiye Cumhuriyeti'nde rejim ve asker ilişkisi üzerine bir inceleme.,026682
Hadisü'l-ifk.,026627
Hadislerle hazreti Ali.,026670
el-Muhtasarat : temizlik ve ibadetler,026845
İslam düşüncesinde cihad ve savaş siyaseti.,026672
Büyük İslam velisi Muhammed Bahaeddin Şah Nakşibendi : hayatı şahsiyeti menkıbeleri.,026854
Fihi ma fih.,026664
Mürşid-i müteallim ve tercüman-ı mütekellim,026719
East encounters west : France and the Ottoman Empire in the eighteenth century.,026587
Türk ırkı niçin müslüman olmuştur ?.,026826
Camilerimiz ve banileri Mahmud Paşa : hayatı ve şehadeti.,026869
"The Üsküdar estates (tereke) as records of everyday life in an Ottoman town, 1521-1524.",026731
Vezaif-i etfal.,026718
İslam ülkelerinde misyonerlik ve emperyalizm.,026886
el-Mevahibü'l-ledüniyye.,026850
"İslamiyet bakımından Babilik, Bahailik ve hukuki durumları yargıtay kararları.",026875
İmam-ı Azam'ın menkıbeleri.,026911
İthafü'l-ahlaf fi ahkami'l-evkaf.,026853
İki komite iki kıtal.,026978
Türkiye tarihi.,026964
Halifelik : ne idi ? nasıl alındı ? niçin kaldırıldı ?.,026928
İntikad ve mülahazalar.,026990
Hazreti peygambere şiirler antolojisi: na'tlar.,026947
Yıldız faciaları : Abdülhamid sarayının zulümlü geceleri.,027002
Yunus Emre divanı.,026991
Ahmed Cevdet Paşa ve zamanı.,026983
Sultan Abdülhamid Sani'ye dair.,026994
İlm-i kelamdan akaid-i Adudiyye Şerhi Celal tercümesi.,026986
Falaka.,027017
Rehnüma-yı ma'rifet.,026996
Esma-i hüsna şerhi.,026943
Abdülhak Hamid - Süleyman Nazif.,027013
Naima tarihi : Ravzatü'l-Hüseyn fi hulasati ahbari'l-hafikeyn.,027047-06
Baltacı Mehmed Paşa ve Büyük Petro: 1811-1911.,027070
11 Nisan inkılâbı.,027069
Makasıd-ı salikin.,027023
Atatürk'e İzmir suikastinin içyüzü.,027101
Netayicü'l-vukuat,027057
The Ottoman state and its place in world history.,027108
Tarih-i Sultan Selim Han b. Sultan Bayezid Han.,027076
Children of Islam : concepts of childhood in medieval muslim society.,027082
The long peace: Ottoman Lebanon : 1861-1920.,027142
Responsibility and atonement.,027139
The Ottoman Emirate : (1300-1389) [A Symposium Held (I : 1991 : Rethymnon)].,027103
Revelation : from metaphor to analogy.,027135
The coherence of theism,027136
"Ahi divanı : inceleme, metin.",027125
Mevzuatü'l-ulum.,027208-02
Hadiqat ül-vüzera (der garten der Wesire) = Hadikatü'l-vüzera,027200
An introduction to Ottoman poetry.,027161
Syria and the French mandate : the politics of Arab nationalism : 1920-1945.,027188
"I am wind, you are fire : the life and work of Rumi.",027181
Ibn Rushd = Averroes.,027174
Formation of the modern state : the Ottoman Empire sixteenth to eighteenth centuries.,027187
The middle east since 1914.,027191
Peygamberimiz'in (s.a.v) inşikakü'l-kamer mucizesi.,027216
Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar.,027234
Mezahirü'l-vücud ala menabiri'ş-şühud.,027248
Ravzatü'l-kurra ve tarih-i Kur'an-ı Kerim.,027224
Edebi yazılar.,027235
What next in Turkey : glimpses of the American board's work in the near East.,027293
İnsan-ı kamil ve tasavvuf.,027213
Niza-ı ilm-u din = İslam-u ulum.,027272-01
The myth of Christian uniqueness.,027276
İbn Tufeyl'in hayatı ve felsefesi.,027296
İlm-i kelam.,027266
The myth of god incarnate,027275
Asaru tatbiki'ş-şeriati'l-İslâmiyye fî men'i'l-cerime.,027330
ed-Dahaya mine'l-havi'l-kebir.,027326
Mehasinü'l-asar ve hakaikü'l-ahbar.,027238
The diary of a Turk.,027283
Does god exist: an answer for today.,027278
el-Muhabbe ve'ş-şevk ve'l-üns ve'r-rıza.,027306
Şerhu telhisi'l-fevaid ve takribü'l-mütebaid ala akileti etrabü?l-kasaid.,027308
Trends and issues in contemporary Arab thought.,027767
The metaphor of god incarnate.,027277
Kuruluşundan bugüne kadar Isparta tarihi.,027780
Jung psikolojisi ve İslâm tasavvufu.,027781
Taxation in Islam.,027299
Demokrasiye geçiş: 1946-1950.,027823
Milli şef dönemi: 1939-1945.,027822
Sivas kongresi.,027818
İslamda hoşgörü ve sınırı.,027797
Üçüncü meşrutiyet: 1920.,027819
Evil and the god of love.,027850
İmadü'l-İslam : İslamın temel kitabı: büyük İslam ilmihali.,027785
Erzurum kongresi.,027817
Wittgenstein and religion.,027849
Studies in defterology : Ottoman society in the fifteenth and sixteenth centuries.,027831
An interpretation of religion : human responses to the transcendent.,027848
Buddhism and Christianity : rivals and allies.,027851
Şem'-u pervane : inceleme metin tıpkıbasım.,027827
Devrimler ve tepkileri: 1924-1930.,027820
"Buddha : his life, his doctirine, his order.",027871
Tarih-i Kur'an : (Kur'an-ı Kerim'in tarihi),027919
Türkçe-Urduca lugat.,027878
Nuhbe-i Vehbi efendi.,027921
Şecere-i terakime,027923
Meaning and messaga of the traditions.,027988-01
Büyük mevzular.,027927
The prophet's concept of war.,027872
Târîhu Yahya b. Saîd el-Antaki.,028062
İslam nizamı,027930
İslam sevgi ve tasavvuf.,028693
Rabiatü'l-Adeviyye.,028483
"Meşhur Rumeli ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılık Oğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa.",027955
Nusretname.,027948-03
Atsız armağanı.,028709
Sultan Ahmed ve divanı.,028704
İslamda düşünce ve inanç özgürlüğü.,028694
Edevatü't-teşbih : delaletuha ve isti'malatuha fi'l-Kur'âni'l-Kerim.,028311
Karapapak ve Terekemelerin siyasi ve kültür tarihine giriş.,028703
en-Neşatü'z-zirai fî hayber fi'l-cahiliyye ve hatta nihayeti ahdi Ömer b. el-Hattab 23-644.,028607
Usul-i hadis ve mevzuat-ı Ali el-Kari tercümesi.,027941
Osmanlı yanlısı İngiliz dış işler komiteleri.,028690
Yahudi kutsal kitabında Tanrı inancı.,028723
Türk edebiyatında şehr-engizler ve şehr-engizlerde İstanbul.,028715
"The physical theory of kalam: atoms, space and void in basria.",028734
Studies in early muslim jurisprudence.,028757
Qur'ans and bindings from the Chester Beatty library : a facsimile exhibition.,028784
Musahiblik.,028769
Authority and political culture in Shi'ism.,028798
İstanbul hükümetleri ve Milli Mücadele karşıtı faaliyetleri : (4 Mart 1919-16 Ekim 1920).,028750
God and the universe of faiths : essays in the philosophy of religion.,028740
Mahmud Shaltut and Islamic modernism.,028755
The Islamic threat : myth or reality.,028759
L'Islamisme au point de vue social.,028894
Hıristiyan inancı = kutsal kitaplar kilise babaları ve belgelerine göre açıklanan Hıristiyan gerçekleri.,028801
Çelebi Cemaleddin Efendi'nin savunması : müdafaa.,028944
Tevsikü'n-nusus ve zabtuha inde'l-muhaddisin.,028985
Hagarism : the making of the Islamic world.,028822
Hacı Bayram Veli ve tasavvuf anlayışı.,028937
Ezoterik-batıni doktrinler tarihi.,028956
A history of Judaism : Europe and the new world.,028804-02
Nesirler ve mensur yazılar.,029076
Ottoman administration of Iraq: 1890-1908.,029013
Dr. Markus : (1870-1944) : Osmanlıdan cumhuriyete geçişte Türk yahudilerinden görünümler.,028924
Mir'atü'z-zaman fî tarihi'l-a'yan.,029049-02
Hak dini Kur'an dili.,029087-05
Avec les vaineus : la campagne de thrace.,028870
Mirzazade Mehmed Salim Divanı tenkitli basım.,029078
The meaning and end of religion,029072
Mir'atü'z-zaman fî tarihi'l-a'yan.,029049-01
A young muslim's guide to the modern world.,029136
The zen doctirine of no mind,029126
Knowledge and the sacred.,029094
Buddhism: its doctrines and its methods.,029105
Arabic grammer and Qur'anic exegesis in early Islam.,029140
The mind of god: science and the search for ultimate meaning.,029123
Christian Arabic apologetics : during the Abbasid period : 750-1258.,029141
Eratnalılar : (1327-1381).,029152
Arap edebiyatında kaynaklar.,029194
The assassins : a radical sect in Islam.,029101
"The problem of creation in Islamic thought qur'an, hadith, commentaries, and kalam.",029185
Classical Arab Islam : the culture and heritage of the golden age.,029154
İslam medeniyeti tarihinde coğrafya ve ticaret.,029218
A history of the sciences.,029207
Kurtuluş savaşı döneminde Türk-Fransız ilişkileri : Fransız arşiv belgeleri açısından : 1919-1922.,029150
A western appoach to zen.,029115
"Nedim divanındaki soyut kavramlar : (gazeller, şarkılar, rubailer, kıt?alar, tarihler, beyitler).",029249
Devrim hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük,029256
Kore harbinde Türk tugayları.,029279
The psychology of sufism : del wa nafs.,029261
Celal Hoca : hayatı ve şahsiyeti.,029220
Death and eternal life.,029199
Güneş kasidesi.,029269
Son dönem kelam ilminde metot.,029305
Osmanlı kimliği.,029370
Judaism,029396
Psychology of religion.,029379
Ali Dede Bosnjak : i njegova filozo fijsko sufijska misao.,029299
İşkodra şairleri ve Ali Emiri'nin diğer eserleri.,029268
"Religions in Japan : Buddhism, Shinto, Christianitty",029438
The search for god's law : Islamic jurisprudence in the writings of Sayf al-Din al-Amidi.,029451
A dictionary of religious education.,029377
Kıpçak Türkçesi grameri.,029481
The Eastern Orthodox Church: its thought and life.,029404
Sünnetullah : bir Kur'an ifadesinin kavramlaşması.,029499
Abbasi hilafetinde Selçuklu hatunları ve Türk sultanları.,029486
Yanya'dan Ankara'ya,029497
Tunyukuk yazıtı.,029469
Kur'an'da davet metodu.,029454
Rüya mektupları.,029525
Dukakinzade Ahmed Beg Divanı : inceleme-tenkitli metin.,029540-01
Dictionnaire encyclopedique du Judaisme.,029524
el-Külliyatü'l-ahmediyye.,029543
Systematic theology.,029528-03
"Islamic studies, orientalists and muslim scholars.",029535
İstiklal Mahkemeleri adil miydi ? İzmir suikastı : iddianame ve Kazım Karabekir?in savunması.,029601
Ottoman Egypte in the eighteenth century = Nizamname-i Mısr li-Ahmedi Cezzar Paşa.,029595
Kur'an'da dua.,029614
The Ottoman Empire from 1720 to 1734 : as revealed in despatches of the Venetian Baili.,029597
Hicaz demiryolu.,029607
Kur'an ışığında yaratılış konuları.,029647
İslam dini ve sosyal adalet.,029645
Namık Kemal'in İslam'a bakışı.,029648
Tebsıratü'l-edille fî usuli'd-din.,029634
es-Seyrü'l-hasis fî tarihi tedvini'l-hadis.,031096
Kur'an-ı kerim'de salah meselesi.,029631
"Islam, globalization and postmodernity.",030234
Hazreti Bahaullah'ın levihleri.,035155
Kapitülasyonlar nasıl ilga edildi.,032834
Syncretism / anti-syncretism : the politics of religious synthesis.,032413
Zübdetü'l-lügati'l-lehce.,032891
İslam hukuk felsefesi.,029641
Mezhebü'n-nesh fi't-tefsir ve eb?adühü'l-ictimaiyye.,031871-02
Hatıraları ve söyleyemedikleri ile Rauf Orbay.,036178
Black banners from the East : the establishment of the Abbasid State incubation of a revolt.,033780
"Topkapı sarayı, padişah portreleri.",035499
Yakın çağ Türk kültür ve edebiyatı üzerinde araştırmalar : Yeni Osmanlılar.,038583
The Seljuks of Anatolia : their history and culture according to local Muslim sources.,034618
Türkiye Selçukluları kültür hayatı : Menakıbü'l-Arifin'in değerlendirilmesi,037505
Tanzimat devrine ait bir kısım resimler ve vesikalar.,031523
150'likler,037058
Tekamül.,036182
Siyasi hatıralar.,038117
Kabakçı Mustafa.,036180
Tafsilü'l-icmal fî tearüzi'l-akval ve'l-ef'al.,040835
Hayattan hikayeler.,038766
el-İlm ve'l-iman: medhal ila nazariyyeti'l-ma'rife fi'l-İslâm,042157
"Knowing the unknowable god: ibn sina, maimonides, aquinas.",041373
Devlet-i Aliyye ile İran Devleti beyninde olan hudud layihasıdır.,038758
Bilim tarihi : orta çağ.,044600-02
Tarih boyunca Türk kavimleri.,038764
Atatürk'ün hukuk devrimi.,045844
Karşılaştırmalı dinler tarihi.,043363
An introduction to understanding the Qur'an.,042218
Hazreti Nuh ve gemisi ile ilgili olay üzerinde bir araştırma.,043073
Bilecik : Tanzimat döneminde bir Anadolu şehri : (sosyo-ekonomik yapı).,040159
Systematic theology.,048571-02
Kur'an'ın bütünlüğü üzerine: Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri.,043678
Japon Budizmi.,047494
Anadolu?da İslamiyet : İslam tedkikatının yeni yolları.,045289
A history of the Jewish people.,048446
İslam inancı açısından nüzul-i İsa meselesi.,050941
Milli mücadelede Oltu.,050104
Mysticism and logic.,049682
Mut'a nikahının tarihi gelişmesi ve İslam hukukundaki yeri.,052109
Niksar'ın fethi ve Danişmendliler döneminde Niksar bilgi şöleni tebliğleri 8 Haziran 1996 Niksar [Niksar'ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni (1996 : Tokat)].,052094
Cemaluddin el-Kasimi ve fıkhi görüşleri.,052108
The Middle East : 2000 years of history from the rise of Christianity to the present day.,051609
An Islamic response to imperialism : political and religious writings of Sayyid Jamal ad-Din ?al-Afghani?.,057753
Systematic theology.,048571-01
Nuhbetü?l-asar li zeyli zübdeti?l-eş?ar.,055018
"Myth, sacred history, and philosophy : the pre-Christian religious heritage of the west.",054561
Bibliography on Saljuq studies.,052127
Tao te ching.,047833
Gender and religion.,060596
Halit Fahri Ozansoy hayatı-eserleri-sanatı.,061986
The Sur-i hümayun of Murad III: a study of Ottoman pageantry and entertainment.,050547
Ludwig Wittgenstein : the bearing of his philosophy upon religious belief.,057763
Şehzade Mustafa mersiyesi yahut Kanuni hicviyesi.,061169
A seventeenth-century defender of Islam : Henry Stubbe (1632-76) and his book.,059277
Aleviler ne yapmalı : Alevilerin güncel tarihsel görevi.,057097
Britain in Iraq : 1914-1932.,057760
Kutsal Kur?an : Türkçe meali.,064117
XVII. asrın ilk yarısında payeli ve bilfiil Anadolu ve Rumeli kazaskerleri.,064526
Britain and the Holy Land : 1838-1914 : selected documents from the British consulate in Jerusalem.,062658
"Uçantop, alantopu, masa topu terimleri sözlüğü.",068916
Traite d?anthropologie du sacre : les origines et le probleme de l?homo religiosus.,062679
Tarih içinde İzmir.,066936
Kur?ân açısından ahiret.,070498
The Ottoman Empire in the reign of Süleyman the magnificent.,065272
Muhammed İbnü Bedrüddin el-Münşi ve tefsirdeki metodu.,070500
Trabzon tarihi.,067685
Şerh-i şemail-i şerif.,076112
Hazreti Ali Kimdir.,074380
Zen buddhism.,069425
Arap dili belagatı ve Kur?ân.,070499
The venture of Islam : conscience and history in a world civilization.,078758
Ahmet Mithat.,068344
"The Ottoman city between East and West : Aleppo, İzmir and İstanbul.",076916
Ankara?nın Boğaziçi semtinde dini hayat ve kentlileşme üzerine bir araştırma.,073109
Mesnevi dersleri.,077607
Matüridi?ye kadar nübüvvete karşı çıkanlar ve Matüridi?de nübüvvet anlayışı.,074795
1. Alevi-Bektaşi sempozyumu [Alevi-Bektaşi Sempozyumu (1998: İstanbul)].,079475
Kur?ân?a usuli yaklaşımlar : (Hanefi ve zahiri ekollerin Kur?an?dan hüküm çıkarma metodlarının mukayesesi).,075079
An account of the rise and progress of Mahometanism with the life of Mahomet : and a vindication of him and his religion from the calumnies of the Christians.,084162
Heybeliada Ruhban Okulu.,079481
Diyanet İşleri Başkanlığı Tefsir Hazırlatma Komisyonu danışma heyeti toplantısı - I [Diyanet İşleri Başkanlığı Tefsir Hazırlatma Komisyonu Danışma Heyeti Toplantısı (1997)].,085718
The history of al-Tabari (Ta?rikh al-rusul wa?l-muluk) : The community divided.,076645
Dua ve tevhid.,088627
Fıkh-ı ekber,088002
"Topkapı Sarayı Müzesi arşivindeki Altın ordu, Kırım ve Türkistan hanlarına ait yarlık ve bitikler.",080632
Martin Luther?de kurtuluş anlayışı.,086915
XIX. Asırda Mevlevilik ve Mevleviler.,082589
"Coğrafya-yı askeri ve tarih-i harb derslerinden : 91-92 Hersek seferi, 92-93 Osmanlı - Karadağ seferi ve hal-i hazır darülharekatı.",091298
el-Merciiyyetü?d-diniyye ve meracii?l-İmamiyye.,089465
Nusayriler ve Nusayrilik hakkında.,083367
Şerh-i ahval-ı sultan Abdülhamid ve evza-i memalik-i Osmani.,091304
Çanakkale muharebeleri : İngilizlerin Gelibolu Seferi?nin resmi tarihi.,095113
Şafiiler için namaz kitabı.,079443
Nizam-ı Cedid?e dair ıslâhât lâyihaları.,098831
Kur?ânda rahmet kavramı.,094309
Kadercilik suçlaması ve cihad.,099636
Ubeydullah-ı Kuşmani Zebre-i Kuşmani fi ta?rif-i nizam-ı İlhami : (tahlil ve metin).,098457
el-Mu?tezile fî Bağdad ve eseruhum fî?l-hayati?l-fikriyye ve?s-siyasiyye.,097089
Şerhü?l-menar fi ilmi?l-usul li-İbn Melek.,096731
Milli Mücadelede Yeşil Ordu.,105535
"Bakunin : hayatı,mücadelesi, düşünceleri.",104740
Birgivi Vasiyetnamesi Kadızade şerhi.,107556
Kırk yıl önce kırk yıl sonra.,102186
Nazım Hikmet?in polemikleri.,109541
İslam ceza hukuku ve beşeri hukuk.,107129
Mondros?tan Mudanya?ya kadar.,111401
Türkiye'de İslamın yeniden inkişafı: 1950-1960.,118827
Baykuş : üç perdelik manzum piyes,113104
Alevi felsefesi.,102150
İslam tarihi : el-kamil fi't-tarih tercümesi.,110595
A selection of Ottoman sturctures in the old city of Jerusalem.,093191
Kur?ân dili alfabesi ve okuma kaideleri tecvit ve namaz.,113229
Devletlerarası hukuku ve siyasi tarih metinleri : Osmanlı İmparatorluğu andlaşmaları.,113213
Tanrı ve insan.,112093
Ağrı eteklerindeki ateş : bir Kürt ayaklanmasının anatomisi.,116456
Maarif.,108785
Dinler tarihi sözlüğü.,117791
İçindekiler,
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler,
67. sayısı,
VE-VEYA,
VE,
VE mant���,
VEYA,
Sonu� (VE):,
Sonu� (VEYA):,
Sonu� (VE):,
Sonu� (VEYA):,
Veri Tabanında Bulunan Dergiler ve Sayıları için tıklayınız. / Click here for journal databases.,
İçindekiler,
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler,
67. sayısı,
İkinci Klasik Dönem Projesi,
Prof. Dr. Arif Nevşâhî,
?Hint-Pakistan Alt Kıtasında Basılan Farsça Eserlerin İslâm ve Türkiyat Araştırmaları Açısından Önemi?,
İSAM,
Marmara Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,
İkinci Klasik Dönem Projesi,
TERCÜMELER: Ali NAMLI - Ramazan MUSLU,
"Derl. Donald Quataert, Baki Tezcan",
Cengiz Kallek (ed.),
Tespitler - Problemler - Teklifler,
Hukuki Yapı / Din Eğitimi / Din Hizmetleri,
"(14 - 17 Nisan 2007, İstanbul) İlmî Toplantısı",
Adnan Aslan,
Seyfi Kenan (ed.),
Ömer Türker,
M. Âkif Aydın,
Seyfi KENAN (ed.),
Hüseyin SARIO?LU,
Feridun M. EMECEN,
Ulvi Murat KILAVUZ-Ahmet Saim KILAVUZ,
Selçuk MÜLAYİM,
Halil İNALCIK,
İlyas ÇELEBİ,
Kasım KÜÇÜKALP - Ahmet CEVİZCİ,
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ,
Prof. Dr. Arif Nevşâhî,
?Hint-Pakistan Alt Kıtasında Basılan Farsça Eserlerin İslâm ve Türkiyat Araştırmaları Açısından Önemi?,
İSAM,
Marmara Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,
İkinci Klasik Dönem Projesi,
Prof. Dr. Arif Nevşâhî,
?Hint-Pakistan Alt Kıtasında Basılan Farsça Eserlerin İslâm ve Türkiyat Araştırmaları Açısından Önemi?,
İSAM,
Marmara Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,
Haz. Tahsin Özcan,
Haz. Baki Çakır,
Haz. Hüseyin Kılıç ... [ve öte],
"Haz. Salih Kahriman, Sabri Atay, Fuat Recep",
Haz. Yılmaz Karaca - Rasim Erol,
Haz. Mehmet Akman,
"Haz. Fuat Recep, Rasim Erol",
Haz. Fuat Recep...[ve öte.],
Haz. Mehmet Akman,
Haz. Baki Çakır...[ve öte.],
"Haz. Fuat Recep, Sabri Atay",
"Haz. Talip Mert, Rıfat Günalan",
"Haz. Fuat Recep, Rasim Erol",
Baki Çakır...[ve öte.] (haz.),
"Haz. Ayşe Seyyide Adıgüzel, Zeynep Trabzonlu",
Haz. Rıfat Günalan; Arapça metin Mehmet Akman - Mehmet Canatar; kontrol eden Mehmet Canatar; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz,
"Haz. Hilal Kazan, Kenan Yıldız; Arapça metin Mehmet Akman, Tahsin Özcan; Kontrol eden Mahmut Ak; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz",
Haz. Nuray Güler; Arapça metin Mehmet Akman; kontrol eden Abdülkadir Özcan; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz,
Haz. Yılmaz Karaca ... [ve öte]; Arapça metin Mehmet Akman; kontrol eden Fikret Sarıcaoğlu; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz,
Haz. Rıfat Günalan ... [ve öte.]; Arapça metin Mehmet Akman; kontrol eden Mahmut Ak - Mustafa Oğuz; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz,
"Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, Fuat Recep, Sabri Atay, Hüseyin Kılıç (haz.)",
Haz. Rıfat Günalan,
Haz. Orhan Gültekin,
Haz. Kenan Yıldız,
Haz. Rıfat Günalan,
 
astrologiso isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Alt 05-10-2018   #2
trgyaymrgn
 
Üyelik tarihi: Dec 2017
Mesajlar: 1
User ID: 62726
Tecrübe Puanı: 0
Reputation: 10
trgyaymrgn Yeni Üye
Standart

merhaba ben upload edebilirim ancak nasıl göndereceksiniz ?
 
trgyaymrgn isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Alt 05-10-2018   #3
emrullahhak
 
Üyelik tarihi: Jun 2016
Mesajlar: 21
User ID: 44309
Tecrübe Puanı: 7
Reputation: 10
emrullahhak Yeni Üye
Standart

nerdesiniz upload edelim.
 
emrullahhak isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Alt 05-10-2018   #4
heyula
 
heyula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2015
Mesajlar: 1.560
User ID: 36160
Tecrübe Puanı: 214748372
Reputation: 2147483647
heyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üye
Standart

Güzel kitaplar.
 
heyula isimli Üye şuanda online konumundadır
 
Alt 05-11-2018   #5
medetres
 
medetres - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2012
Mesajlar: 5.336
User ID: 1327
Tecrübe Puanı: 214748379
Reputation: 2147483647
medetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üyemedetres Süper Üye
Standart

PDF dosyaları sıkıştırıp mail ile yollarsanız yardımcı oluruz.

medetres@gmail.com
 
__________________
Dünya Osmanlı'nın Adaletine Muhtaç....
medetres isimli Üye şuanda online konumundadır
 
Alt 05-11-2018   #6
osmangazu
 
Üyelik tarihi: Dec 2012
Mesajlar: 134
User ID: 16485
Tecrübe Puanı: 28448447
Reputation: 284484386
osmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üyeosmangazu Süper Üye
Standart

yollarsaniz yardimci olabilirim. Hatta aranabilir değilse o sekilde de duzenleyebilirim ve bu sitede paylasabilirim.
 

Konu osmangazu tarafından (08-03-2018 Saat 01:49 ) değiştirilmiştir..
osmangazu isimli Üye şuanda online konumundadır
 
Alt 05-11-2018   #7
heyula
 
heyula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2015
Mesajlar: 1.560
User ID: 36160
Tecrübe Puanı: 214748372
Reputation: 2147483647
heyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üyeheyula Süper Üye
Standart

Astrologiso astral biçimde sırra kadem basmış.
 
heyula isimli Üye şuanda online konumundadır
 
Alt 06-26-2018   #8
Deligonlum
 
Üyelik tarihi: Jun 2015
Mesajlar: 2
User ID: 37583
Tecrübe Puanı: 0
Reputation: 10
Deligonlum Yeni Üye
Standart

Bu kitaplar ne oldu bilen var mı?
 
Deligonlum isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Alt 08-14-2018   #9
jamir
 
Üyelik tarihi: Mar 2018
Mesajlar: 1
User ID: 68210
Tecrübe Puanı: 0
Reputation: 10
jamir Yeni Üye
Standart

bende de 3000 tane kadar araştırma kitabı var. pdf yapan birisi var mıdır acaba.
 
jamir isimli Üye şuanda online konumundadır
 
Alt 08-14-2018   #10
Mavisl
 
Mavisl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Nov 2013
Mesajlar: 1.096
User ID: 23711
Tecrübe Puanı: 214748373
Reputation: 2147483647
Mavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper ÜyeMavisl Süper Üye
Standart

pdf kitapların hepsini buluşup verebilirmiş!!!!!
 
Mavisl isimli Üye şuanda online konumundadır
 
Konu Kapatılmıştır


Konuyu Toplam 3 Üye okuyor. (2 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
mk1903, TSBB
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Memet Fuat - Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi cepbook Kitap Özetleri 5 11-24-2017 17:52
Edip Yüksel kitapları cepbook Kendi Eserlerini Paylaşan Yazar ve Kurumların Linkleri 1 03-12-2017 20:11
Halide Edip Adıvar kitapları afandi Kitap İstekleri 0 12-06-2013 03:53


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:33.

Forumumuz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan, yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, forum yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, ekyasal@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.